روزنامه اصلاح

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت: حکومت در شریک ساختن اطلاعات به مردم متعهد است

  کمیسیون دسترسی به اطلاعات، ویب سایت های ۵۲ ادارۀ دولتی را بر اساس بندهای مادۀ ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات، نظارت کرده است.

این نظارت به روش پرشسنامه و مشاهدۀ عینی از بخش های مرتبط به ویب سایت های ادارات در حضور نمایندۀ اداره و اخذ امضای تأئیدی آنها صورت گرفته است.

عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات که روز چهارشنبه نتایج این گزارش را در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت ارایه می کرد گفت: یافته های این نظارت نشاندهندۀ آنست که ادارات از قانون و حق دسترسی

به اطلاعات آگاهی حاصل نموده اند و احکام قانون را در نشر پیش گیرانۀ اطلاعات در حد قانع کننده مد نظر گرفته اند.

بعد از تحلیل و ارزیابی اطلاعات به دست آمده و تفکیک ادارات از لحاظ اهداف و ساحۀ کاری شان، ادارات به سه کتگوری شامل ادارات برتر، ادارات متوسط وادارات ضعیف، تقسیم بندی شده اند.

بهادری گفت: از جملۀ ۵۲ اداره به استثنای ۶ اداره، تمام ادارات بین ۵۰ تا ۹۰ درصد بندهای مادۀ ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات را که ۱۷ معیار دارد در زمینه نشر پیشگیرانۀ اطلاعات رعایت نموده اند و در خانه پری پرسشنامه با کارمندان کمیسیون همکاری لازم را انجام داده اند.

در همین حال فیروز بشری، سرپرست ریاست مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت با سپاسگزاری از کار نظارت کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفت: ارزیابی مثبت کمسیون دسترسی به اطلاعات از اقدامات ادارات در نشر پیشگیرانه اطلاعات بیانگر آن است که حکومت در شریک ساختن اطلاعات ودسترسی مردم به اطلاعات تعهد کامل دارد.

وی از رسانه ها، مردم وکمیسیون دسترسی به اطلاعات در خواست کرد تا نقش نظارتی خود را بیشتر سازند وهر فرد حکومتی را پاسخگو قرار دهند.

بشری تعهد کرد اداراتی که بر اساس گزارش نظارتی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، امتیاز ضعیف دریافت کرده اند، در آینده نزدیک بهبودی لازم در وضعیت اطلاع رسانی شان رونما خواهد شد.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات می گوید که روند نظارت از ویب سایت ها و بخش مرتبط به حق و قانون دسترسی به اطلاعات در ادارات، ادامه می یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید