روزنامه اصلاح

مبارزه با آلودگی هوا ، مسؤلیت همگانی است

شهر کابل برای چند روز متواتر در صدر جدول شهرهایی قرار گرفته است که میزان بلند آلودگی هوا را دارند. به گزارش آژانس باختر، سطح بلند آلودگی هوا در شهر کابل نگرانی جدی کابلیان را برانگیخته است. زیرا الودگی هوا صحت مردم را تهدید می کند. شماری از کارشناسان، آلودگی هوا را یکی از عوامل اساسی مرگ زودهنگام می دانند.

 وضع نگران کنندۀ کنونی هوا در شهر کابل نیازمند تدابیر و اقدامات جدی مسوولان مربوط و همه مردم است.

کابل یگانه شهری نیست که از آلودگی هوا رنج می برد، اما تفاوت کابل با دیگرشهرهای آسیب پذیر این است که از یک سو وضعیت اقتصادی شهرنشینان خوب نیست و از سوی دیگر این شهر در سال های اخیر به گونۀ غیر پلانی و نا متوازن توسعه یافته است.

توسعۀ غیر پلانی و نا متوازن شهر کابل سبب شده است تا توازن میان تراکم نفوس در شهر و ارائه خدمات شهری برهم بخورد. افزون برآن موقعیت جغرافیه‌یی شهر که در ارتفاع ۱۷۹۱ متر از سطح بحر در میان کوه ها قرارگرفته است، نیز به آلودگی هوا در زمستان کمک می کند. افزون برآن، نبود یک سیستم واحد تسخین در شهر به آلودگی هوا می افزاید و همچنان فرهنگ شهرنشینی  نیز در سطح عالی قرار ندارد.

تردیدی وجود ندارد که کاهش آلودگی هوا نیازمند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و  دراز مدت است و ادارات مربوط باید برمبنای اصول علمی محیط زیستی چنین برنامه ها را تهیه و تدوین کنند و همچنان قوانین موجود را بازنگری کنند، اما در حالت نگران کنندۀ کنونی به اقدامات و تدابیر عاجل نیاز است. قبل از همه به آگاهی دهی عامه اشد ضرورت است.

 مردم در مورد خطرهای آلودگی هوا معلومات کافی ندارند و بر مبنای نبود معلومات، متاسفانه در قبال این مشکل اساسی شهر کابل نیز مسوولیت احساس نمی کنند. باید نهادهای محیط زیست، وزارت های صحت عامه و حج و اوقاف و سایر ادارات مربوط پیام های آگاهی دهی عامه را تهیه کنند و از طریق رسانه ها  به نشر بسپارند و هم به شکل پوسترها در روی دیوارها و شیشه های موترها نصب کنند.

در این پیام های آگاهی دهی عامه باید بیشتر روی رهنمایی های عملی برای خانواده ها تاکید شود، پیام ها باید واضح، روشن و عام فهم باشد.

همچنان ملاامامان و خطیبان مساجد شهر کابل در موعظه های شان در روشنی ارشادات دینی روی مسوولیت شهروندان در امر جلوگیری از آلودگی هوا تاکید کنند. هر شهروند باید مسوولیت خویش را در امر  کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا درک کند و آن را انجام دهد.

رویهمرفته ما به یک کارزار فراگیرملی به خاطر کاهش آلودگی هوا نیاز داریم. همه باید در این کارزار سهیم شوند. به گونه مثال، همه تعهد کنند که در وسط هر هفته یک روز موتر های شان را توقف می دهند. همه باید به این فراخوان لبیک بگویند. وزیران، معینان، وکیلان، سناتوران، رییسان و همه آنانیکه موتر های دولتی دارند، در این کارزار پیش گام شوند.

 در روز کارزار توقف موترها، تنها برای امبولانس ها، اطفاییه و در صورت ضرورت موترهای پولیس اجازه تردد در شهر داده شود، و سایر موتر ها باید متوقف شوند. همین توقف یک روزه موترها، می تواند آغاز موثری باشد برای کاهش سطح آلودگی هواباشد.

 می توان اقدامات مشابه دیگری نیز روی دست گرفت. تلاش برای کاهش آلودگی هوا مسوولیت ملی همۀ ماست.

ممکن است شما دوست داشته باشید