روزنامه اصلاح

لوی څارنوالی: انتقال خلیل الله فروزی از زندان به خانه، موقتی و تحت شرایط صورت گرفته است

اداره لوی څارنوالی می گوید که انتقال خلیل الله فروزی از زندان به خانه اش، به گونه‌ی موقت و تحت دو شرط صورت گرفته است؛ ماندن در خانه الی صحت‌یاب شدن و اجرای تعهداتی که با کمیسیون تصفیه‌ی کابل بانک کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی څارنوالی که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک به خاطر ارایه‌ی توضیحات در باره‌ی چگونگی انتقال خلیل الله فروزی از زندان به خانه، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت صحبت می کرد گفت: رهایی آقای فروزی بر اساس نظریه‌ی کمیسیون موظف و نظریه‌ی صحی داکتران، از زندان به خانه اش انتقال یافته و تحت مراقبت شدید امنیتی قرار دارد.

رسولی دلایل انتقال فروزی را توصیه داکتران، تقاضای کمیسیون پیگیری کابل بانک، حکم سریح قانون اجراآت جزایی، رعایت حقوق بشر، موافقه ستره محکمه و تسریع روند تعهدات فروزی عنواد کرد.

رسولی افزود: انتقال آقای فروزی تحت تدابیر خاص صورت گرفته است و ریاست امنیت ملی مکلف است تا خانه‌ی او را تحت مراقبت شدید و دایمی داشته باشد و هر ۱۵ روز از موجودیت او در خانه، به لوی څارنوالی اطمینان دهد.

اوگفت چندی قبل آقای فروزی درخواستی عنوانی ریاست جمهوری فرستاده بود ودر آن از وضعیت شدید و وخیم صحی خود عارض شده بود.

رسولی افزود درپی درخواست آقای فروزی هیئتی از سوی مقام عالی ریاست جمهوری موظف شد تا در دو قسمت؛ اجرای تعهدات مالی و وضعیت صحی آقای فروزی، بررسی‌ها را انجام دهد.

در عین حال حشمت الله نوابی، رییس خدمات صحی ریاست عمومی امنیت ملی، بیماری آقای فروزی را تأیید کرد وگفت که فروزی دچار شکر بلند خون و فرط فشار خون است و کمیسیون بررسی صحی توصیه کرده است که آقای فروزی در جایی باشد که دسترسی لازم به مرکز صحی داشته و دواها و غذایش را به وقت و زمان مصرف نماید. یکی از شرط های دیگر انتقال آقای فروزی از زندان به خانه اش، تعهد وی به اداره تصفیه کابلبانک برای پرداخت مقروضیتش به این اداره است.

روح الله حبیب، مدیر تصفیه‌ی کابلبانک تأیید کرد که آقای فروزی تعهد نامه‌ای را امضا کرده است که بر اساس آن در جریان تداوی اش در خانه تلاش می کند ۵۰ درصد از مقروضیتش را با این مدیریت تصفیه کند.

وی افزود که آقای فروزی اخیرآً به ارزش ۱۸ میلیون دالر از مقروضیت هایش را که شامل جایداد هایش می شود، به مدیریت تصفیه‌ی کابلبانک پرداخته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید