روزنامه اصلاح

قرار داد ۶ پروژه در وزارت انرژی و آب امضا شد

انجنیر محمدگل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب، قرارداد ۶ پروژۀ بازسازی کانال و تحکیم سواحل به ارزش مجموعی بیش از ۴۰۰ میلیون افغانی را با شرکت های خصوصی امضا کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت انرژی و آب به آژانس باختر، سرپرست این وزارت پس از امضای قرار داد ها، بایاد آوری از اهمیت مدیریت آب در کشور گفت: “این پروژه ها به منظور مدیریت بهتر آب، جلوگیری از تخریب سیلاب‌ها و انکشاف زراعت ولایات در قندهار، هرات، پروان، بلخ و کاپیسا راه اندازی شده است که بیش از ۱۶ هزار خانواده از مزایای پروژه های متذکره مستفید خواهند شد.”

از جملۀ شش پروژه که قرارداد آنها میان وزارت انرژی و آب و شرکت های خصوصی به امضا رسید، چهار پروژه مربوط سواحل ارغنداب واقع ولسوالی پنجوایی قندهار، بخش اول و بخش دوم تحکیم سواحل غوربند  ولسوالی های بگرام و سید خیل پروان و بخش اول تحکیم سواحل پنجشیر-صیاد ولسوالی حصه اول کاپیسا؛ پروژه های بازسازی تحکیم سواحل دریا است و دو پروژه دیگر آن (بازسازی کانال کهسان واقع ولسوالی کهسان ولایت هرات و بازسازی کانال کلستر لکو، قچر و چوچمن) پروژه های باز سازی کانال می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید