روزنامه اصلاح

قرارداد ساخت فاز اول قطعۀ چهارم خط آهن خـواف-هـرات به امضا رسید

در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات میان یما شمس رئیس ادارۀ خط آهن افغانستان و یکی از مسئولین کمپنی INKON KZ قزاقستان به امضا رسید.

فاز اول قطعۀ چهارم خط آهن خواف-هرات ۴۳ کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان، زنده جان و انجیل ولایت هرات می گذرد. این پروژه که در مدت ۱۶ ماه به اکمال می رسد، بیش از ۵۸.۵ میلیون دالر هزینه برمی دارد و از سوی حکومت افغانستان تمویل می گردد.

خط آهن خواف-هرات، در ۴ قطعه به طول مجموعی ۲۲۵ کیلومتر میان ایران و افغانستان اعمار می گردد. دوبخش اول این پروژه، از خواف ایران الی سرحد شمتیغ به طول ۷۶ کیلومتر قبلاً تکمیل گردیده و آماده بهره برداری می باشد و کار ساخت بخش سوم در قلمرو افغانستان از سرحد شمتیغ الی ولسوالی غوریان هرات به طول ۶۲ کیلومتر، ۹۵درصد تکمیل گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید