روزنامه اصلاح

قانون حمایت از حقوق طفل معرفی شد

وزارت عدلیه می گوید که قانون حمایت از حقوق طفل، جامع ترین قانون در زمینۀ حقوق طفل می باشد وموضوعات مربوط به حقوق اطفال دراین قانون، طی ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده در مطابقت با احکام وآموزه های دینی، بیان شده است.

استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که روز یکشنبه در برنامۀ معرفی قانون حمایت از حقوق طفل، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت سخن می زد، افزود: همه ادارات دولتی وغیر دولتی به ویژه وزارت های معارف، صحت عامه، عدلیه، کار و امور اجتماعی، امور زنان، نهادهای عدلی و قضایی و کمیسیون حقوق بشر در زمینۀ تطبیق این قانون، مسؤولیت های سنگین تر دارند.

معاون دوم ریاست جمهوری با تأکید بر آن که افغانستان به تمام اسناد بین المللی راجع به حقوق طفل ملحق شده است و میثاق حقوق طفل در اسلام را رعایت می کند، افزود: عضویت ۲۳ تن از عالی ترین مقام های دولتی در کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل نشاندهنده اهمیت قانون حمایت از حقوق طفل ونظارت از اجرایی شدن آن می باشد.

معاون دوم ریاست جمهوری با بیان اینکه مرحلۀ تطبیق قانون مهمتر از مرحلۀ تصویب آن است، از کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل وکمیته های تخنیکی مربوط به آن خواست که هرچه زودتر کارشان را آغاز کنند تا زمینه برای فعالیت های بیشتر در این راستا فراهم گردد.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در این نشست گفت که این وزارت با توجه به قانون اساسی وقانون حمایت از حقوق طفل، متعهد به رعایت قوانین وکنوانسیون های حقوق بشر در این زمینه می باشد.

او افزود که وزارت عدلیه به منظور جلوگیری از آزار واذیت کودکان، تأمین معیشت آنان وحمایت از اطفال یتیم و در معرض خطر، قوانین جداگانه را تدوین کرده است.

معین امور اجتماعی وزارت کار نیز، سکرتریت این معینیت در بخش اطفال را برای رسیده گی به اطفال آسیب پذیر ودر معرض خطر ناکافی دانست واز کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل خواستار ارتقای این سکرتریت شد.

غلام حیدر جیلانی، از برنامه ملی مصئونیت، شبکۀ عملکرد محافظت اطفال، پروژه حمایت از اطفال یتیم وآسیب پذیر و صندوق رفاه اطفال به عنوان اولویت های کاری این وزارت در زمینۀ رسیدگی به اطفال در معرض خطر وآسیب پذیر یاد کرد.

در همین حال شیما سین گوپتا، معاون ادارۀ یونسیف در افغانستان، تصویب قانون حمایت از حقوق طفل را نخستین قدم برای محافظت از حقوق اطفال دانست وگفت که یونسیف در گذشته نیز در این راستا همکار بوده وآماده است به این همکاری ها همچنان ادامه بدهد تا به هر طفل به گونۀ مساویانه رسیدگی شود.

قانون حمایت از حقوق طفل به تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۹۷ توسط کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان مورد تصویب قرار گرفت وطی فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور توشیح ونافذ گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید