روزنامه اصلاح

فرمان رییس جمهوری اسلامی افغانستان

فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تخفیف و عفو مجازات محجوزین ومحبوسین به مناسبت نود و نهمین سالگرد استرداد استقلال کشور و حلول عیدسعید اضحی.

به تأسی از حکم مندرج جزء (۱۸) مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت نود و نهمین سالگرد استرداد استقلال کشور و حلول عید سعید اضحی، تخفیف وعفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از (ملکی ونظامی)  که به حکم قطعی ونهایی محاکم، محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور است:

تخفیف وعفو مجازات محجوزین؛

مادۀ اول:      

(۱) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند، بدون در نظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حجز رها گردند.

(۲) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت  مجازات خود را درحجز سپری نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.

(۳) محجوزین مندرج فقره های (۱و۲) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند، نصف مدت حجز آن ها تخفیف گردد.

عفو مجازات محبوسین اناث دارای طفل شیر خوار وکبرسن؛ 

مادۀ دوم:

(۱) محبوسینی که دارای طفل شیر خوار بوده و به مدت پنج سال حبس محکوم گردیده باشند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۲) محبوسین اناث که حداقل (۴۹) سالگی  یا بالاتر از آنرا تکمیل نموده باشند و محبوسین ذکور که (۵۹) سالگی یا بالاتر از آنرا تکمیل و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

عفو محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج؛

مادۀ سوم:

(۱) محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج که واجد شرایط ذیل باشند از حبس رها گردند:

۱- معالجۀ آنها ممکن نباشد.

۲-مریضی شان سیرنهائی خود را پیموده باشد.

۳-بهبود و اعادۀ صحت آنها متصور نباشد.

(۲) به منظورتثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج محکومین مندرج فقرۀ (۱) این ماده هیئت طبی درمرکز به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:

۱رئیس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه به حیث رئیس.

۲-داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت دفاع ملی به حیث عضو.

۳- داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت امور داخله به حیث عضو.

۴- داکتر متخصص از ریاست امور صحی ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.

۵- نمایندۀ ریاست څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی به حیث ناظر.

(۳) به منظور تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج هیئت طبی در ولایات از واحدهای مربوط مراجع مندرج فقرۀ (۲) این ماده تشکیل می گردد. درصورت عدم موجودیت داکتر متخصص درادارۀ امنیت ملی ولایت، ریاست صحیه یک داکتر دیگر  را توظیف می نماید.

(۴) ادارۀ محبس مکلف است مریضان مندرج فقرۀ (۱) این ماده را به هیئت طبی معرفی و درصورت تصدیق مریضی، اسناد آنها را به کمیسیون عالی صحی ارایه نماید.

(۵) آنعده محکومینی که بنابر تصمیم کمیسیون صحی ولایات، صعب العلاج تشخیص می گردند، محکومین مذکورهمراه با سوابق آنها به محبس مرکزی انتقال و بعد از اتخاذ تصمیم کمیسیون عالی صحی در مرکز جهت اجراآت بعدی به کمیسیون تطبیق فرمان محول می گردند.

عفو و تخفیف مجازات محبوسین؛

مادۀ چهارم:

(۱) محبوسینی که به حبس الی یکسال، محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، مدت مجازات باقی ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۲) محبوسینی که به حبس بیش از یک سال الی شش سال محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (۱ بر۴) حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۳) محبوسینی که به حبس بیش از شش سال الی ده سال محکوم گردیده اند، در صورتی که ثلث مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند مجازات باقی ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۴) محبوسینی که شامل کتگوری های مندرج فقره های (۱، ۲و۳) این مادۀ نمی گردند، در مدت مجازات حبس آنها  حسب ذیل تخفیف بعمل آید:

۱-در مجازات  محکومین مندرج فقره های (۱) این ماده و مادۀ پنجم این فرمان (۳بر۴) حصۀ مدت حبس آنها.

۲- در مجازات محکومین مندرج فقرۀ (۲) این ماده نصف (۱بر۲) حصۀ حبس آنها.

۳- درمجازات محکومین مندرج فقرۀ (۳) این ماده مدت دو سال.

۴- در مجازات محکومین به حبس بیش از ده الی شانزده سال یک و نیم سال.

۵- در مجازات محکومین به حبس بیش از شانزده سال الی سی سال، مدت یک سال.

عفو وتخفیف مجازات حبس منسوبین نظامی؛

مادۀ پنجم:

(۱)آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) وسربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به حبس الی سه سال، محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، مدت مجازات باقی ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۲) آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) وسربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (۱ بر ۴) حصۀ مدت حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعیت عفو و تخفیف؛

مادۀ ششم:

(۱) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:

۱-محبوسین جرایم مندرج فقرۀ (۲) مادۀ (۳۵۰) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۳۲) سال ۱۳۹۳.

۲-محکومین جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی)

۳-محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷ قانون جزاء و مواد ۷۰۲، ۷۰۳ و ۷۰۴ کود جزا.

(۲) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:

۱- محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف وعفو، تخفیف گردیده باشد، مگراینکه کمتر از یکسال ازحبس یا حجزآنها باقی مانده باشد.

۲- محکومینی که به سبب ارتکاب جرایم قتل عمد (به استثنای اطفال) و فساد اداری محکوم گردیده اند، مگر اینکه در جرم قتل ورثه مقتول ابراء نموده باشد.

۳- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

۴- محکومینی که درسال جاری درمیعاد حجز ویا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد و آنعده ازمحکومین که به اساس مادۀ (۱۵۸) قانون جزا و مادۀ (۷۵) کود جزا محکوم گردیده اند درصورتیکه یکبار درعین جرم ومجازات درسال جاری ازتخفیف مستفید شده باشند.

۵- محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره و جزای نقدی نیز محکوم گردیده اند، در صورتیکه مال به دست آورده یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند و یا بپردازند ویا نصف جزای نقدی را به حساب واحد دولتی تحویل نموده باشد یا تحویل نمایند، از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقرۀ (۴) مادۀ چهارم این فرمان مستفید میگردند.

(۳) محجوزین ومحبوسین ذیل ازمزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی شوند:

۱- محکومین جرایم مندرج قانون منع خشونت علیه زن.

۲-محکومین جرایم مندرج مواد (۶۳۶، ۶۳۷ ، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰ و ۶۷۱) کود جزا.

۳- محکومین جرایم مندرج ضمیمه شماره (۱) قانون  اجراآت جزایی و تعدیلات آن.

۴-محکومین جرایم مندرج مواد (۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۴، ۳۴، ۳۵ و۳۸) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۹۴۴) سال۱۳۸۷ومواد(۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۳۷، ۳۸ و۴۱) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۶۰۴) سال۱۳۶۵.

۵- محکومین جرایم تجاوز جنسی بالای اطفال.

۶- محکومین جرایم اختطاف و گروگان گیری.

(۴) محکومینی که در سال جاری در محلات سلب آزادی دست به آشوب، اغتشاش، جنگ، قتل، تخریب کاری، فرار و اعتصابی که با عث اخلال نظم در محلات مذکور می گردد یا مواد مخدر را خرید یا فروش نموده باشند با درنظر داشت احکام مادۀ (۵۲) قانون محابس و توقیف خانه ها منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۹۲۳) سال ۱۳۸۶ ازمزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند.

عفو جزای نقدی؛

مادۀ هفتم:

محکومینی که از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می شوند یا با اکمال حبس در سال ۱۳۹۷ رهاگردیده یا به اساس احکام این فرمان رها  می گردند وعلاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، نصف جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی میباشند.

قطعیت حکم؛

مادۀ هشتم:

قطعیت حکم به اساس جزء (۱۰) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی

مادۀ نهم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث؛

مادۀ دهم:

(۱) ادارات مراکز اصلاح و تربیت اطفال و محابس مکلف اند، محجوزین
 ( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

(۲) وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینی که والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

(۳) وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناثی که طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

مرجع تطبیق کننده؛

مادۀ یازدهم:

(۱)به منظور تعمیل احکام این فرمان در مرکز و ولایات کمیسیون های به ترکیب ذیل تشکیل گردد:

۱- درمرکز رئیس څارنوالی نظارت برتنفیذ احکام و بدیل حبس و در ولایات رئیس څارنوالی استیناف، به حیث رئیس.

۲-نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی، به حیث عضو.

۳-رئیس محبس مرکزی (پلچرخی) در مرکز و در ولایات آمر محبس در بخش محبوسین، به حیث عضو.

۴- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین، به حیث عضو.

۵- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی، به حیث عضو.

۶- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین  و محبوسین اناث، به حیث عضو.

۷-نمایندۀ څارنوالی اختصاصی جرایم مسکرات و مواد مخدر دربخش مربوط به حیث عضو.

۸نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مرکز و در ولایات در صورت موجودیت، به حیث عضو.

(۲) آنعده محکومینی که در سال های قبل، از فرامین تخفیف وعفو مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، مستحق استفاده از مزایای فرامین مذکور بوده، ولی برای شان اجراء نگردیده، ریاست څارنوالی نظارت برتنفیذ احکام و بدیل حبس تخفیف سال های قبل را مطابق احکام همان فرامین مانند سایرمحکومین محاسبه واجراء نمایند.

تهیه لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو؛

مادۀ دوازدهم:

(۱) کمیسیون های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو را که مدت محکومیت آنها الی پنج سال باشد در مرکز وولایات تهیه و به ادارۀ څارنوالی جهت منظوری لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نمایند، که بعد از منظوری لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان قابل تطبیق می باشد.

(۲) کمیسیون های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو را که مدت محکومیت آنها بیشتر از پنج سال الی سی سال باشد در مرکز وولایات تهیه و به لوی څارنوالی ارسال و لوی څارنوالی مکلف است، لست های ارسالی را تدقیق و توحید نموده و در اسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

انفاذ؛

مادۀ سیزدهم :

این فرمان از تاریخ ۲۸ اسد سال ۱۳۹۷ نافذ میگردد.  

ممکن است شما دوست داشته باشید