روزنامه اصلاح

فرمان رئیس جمهورغنی در مورد نهادینه سازی فرهنگ حمایت از آزادی بیان و مطبوعات

به تأسی از احکام مندرج مواد ۷، ۳۴ و ۶۴ قانون اساسی، و به منظور تحقق اهداف و ارزشهای دموکراسی، تشویق سهم گیری فعال مردم از طریق ابراز نظر آزاد و سازنده در اصلاح و بهبود حیات ملی، ترویج فرهنگ مشارکتی و نهادینه سازی آزادی بیان و مطبوعات در روشنی احکام قوانین نافذ کشور و حراست از منافع ملی و تامین حمایت از ارزشهای مرتبط قانون اساسی به عالی ترین سطح رهبری دولت جمهوری ا.ا.، مراتب آتی منظور است:

ماده اول: حامی آزادی بیان و مطبوعات
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و خانم اول کشور حامی آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان میباشند
ماده دوم: سفیر حمایت از آزادی بیان
احمد نادر نادری به حیث سفیر حمایت از آزادی بیان تعیین میگردد.

ماده سوم: اهدای جوایز سالانه برای حمایت کنندگان آزادی بیان و مطبوعات
رئیس جمهوری ا.ا. و خانم اول کشور منحیث حامی آزادی بیان در کشور، برای آنعده اشخاصی که در راستای حمایت از آزادی بیان از خود شایستگی تبارز دهند، به تشخیص سفیر حمایت از آزادی بیان، سالانه با اهدای جوایز تقدیر به عمل میآورد.

ممکن است شما دوست داشته باشید