روزنامه اصلاح

طرح پالیسی رسانه های همگانی به نظرخواهی گذاشته شد

اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور حمایت از آزادی بیان و امور رسانه یی در کشور مسوده پالیسی جدید رسانه ها را تهیه و به نظرخواهی گذاشته است.

بناءً از تمام اهل رسانه و سایر اهل نظر تقاضا می شود تا به منظور غنامندی بیشتر آن دیدگاه ها و نظریات شان را شریک سازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید