روزنامه اصلاح

طالبان در برابر همه ی کنش های افراد خود پاسخگو باشند

نهاد های کشفی واستخباراتی افغانستان حمله بالای شفاخانه ی در شهر کابل وحمله بر مراسم تشییع جنازه در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار که منجر به شهادت وجراحت ده ها تن به شمول زنان زائو وباردار، اطفال ونوزادان گردید را کار مشترک شبکه ی حقانی، بخشی از گروه طالبان که سراج الدین حقانی رهبر آن معاون گروه طالبان می باشد، داعش ولشکر طیبه دانسته بوده است. ودولت افغانستان گفته گروه طالبان از آن جا که بستر خشونت وخونریزی را در افغانستان گسترده واز گروه های هراس افگن بین المللی میزبانی می کند مسئوول خشونت هایی است که روی می دهد  واین گروه با صدور یک اعلامیه نه می تواند از خود رد مسئوولیت کند.

طالبان اما اینک در واکنش به این موضعگیری دولت افغانستان خواهان بررسی دو رویداد فوق به خصوص حمله بر شفاخانه ی پزشکان بدون سرحد وکشتار زنان باردار وزائو، اطفال ونوزادان وپرسونل طبی گردیده و گفته است که از سوی یک مرجع بیطرف مورد بررسی قرار گیرد. طالبان پیش از این با صدور اعلامیه ی گفته بود که این دو رویداد کار افراد آنان نه بوده است. اما همانوقت مسئوولیت حمله ی موتر بمب در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا که به شهادت وجراحت ده ها تن و عمدتا غیر نظامیان منجر گردیده بود را پذیرفته بودند واعلام کرده بودند که آن واقعه را افراد این گروه انجام داده اند.

معنای این مسئله آن است، که برخلاف گذشته این گروه می خواهد رویداد حمله بر شفاخانه ی پزشکان بدون سرحد ونقش احتمالی این گروه در آن مورد بررسی ورسیده گی قرار گیرد. چیزی که بی پیشینه می باشد واین گروه واداشته شده تا به افکار عمومی در داخل وخارج از افغانستان از یک رویداد که منجر به کشتار غیر نظامیان به شمول زنان، اطفال ونوزادان گردیده پاسخ بدهد. ودلیل این مسئله هرچه باشد، مقطع زمانی خاص که این گروه به تازه گی موافقتنامه ی صلح را با امریکاییان به امضا رسانده بوده است و ترس از متهم شدن به نقض توافقنامه ی یاد شده ویا شدت قباحت عملی که اتفاق افتاده وننگی را بر آن کسانی که در به وجود اوردن آن رویداد ننگین وشرم آور نقش داشته اند ویا هر چیز دیگر؛ اما این رویکرد که گروه طالبان حاضر شده اند از یک رویداد هراس افگنانه ونقش احتمالی این گروه سفید سازی شود و این رویداد مورد بررسی قرار گیرد یک رویداد نیک و مثبتی می باشد. نیک از این جهت، گروهی که به هیچ وقت آماده ی پاسخگوی اعمال وکردار عمدتا هراس افگنانه وخونریزانه ی افراد خود نه بوده است به یک باره گی پاسخگو می شود ومی خواهد با بررسی بی طرفانه ی این رویداد گویا نقش نه داشته ی افراد این گروه در آن رویداد مورد رسیده گی قرار گرفته واز آن ها رفع مسئوولیت شود.

بهتر وخوبتر از این اما آن خواهد بود که به شمول این رویداد، نقش افراد این گروه حد اقل در همه ی آن رویداد هایی مورد رسیده گی قرار گیرد که باعث شده  است هزاران تن از شهروندان کشور شهید وزخمی شوند. دستکم همه ی آن قریب به چهار هزار حمله ی مورد بررسی ورسیده گی قرار گیرد که افراد این گروه در مدت زمانی چند ماهه پس از امضای توافقنامه ی صلح میان مذاکره کننده گان این گروه وایالات متحده ی امریکا به سر رسانده وبالای اهداف دولتی حمله کرده اند وبه شمول غیر نظامیان صد ها بل هزاران تن از شهروندان افغانستان را شهید وزخمی کرده ودارایی های عامه به شمول زیر بنا ها را تخریب وویران کرده است. چند روز پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر از به شهادت رسیدن یک صد وشصت وهشت تن افراد ملکی در جریان یک ماه پسین خبر داده بود. ووزارت امور خارجه ی ایالات متحده ی امریکا که نقش افراد این گروه در حملات یاد شده را نفی کرده وبر این تاکید کرده که آن همه کار داعش بوده است؛ کاش نسبت به همه ی مواردی که از ان یاد کردیم نیز روشنی بیاندازد که نقش گروه طالبان در به وقوع رساندن این نزدیک به چهار حمله ی هراس افگنانه چه بوده است؟

در هر صورت اینکه طالبان واداشته شده از نقش احتمالی افراد خود در رویداد حمله بر شفاخانه ی در کابل پاسخ بدهد امر نیکو ومثبتی است و اما نیاز است که این گروه با اذعان بر نادرست بودن حد اقل برخی از کنش های خشونت ورزانه که از سوی افراد و گروپ های متعلق به این گروه در گذشته انجام گرفته وبه شهادت وجراحت شهروندان افغانستان منجر شده است باید آماده شود تا در برابر دادگاه وافکار عمومی پاسخگو باشند. ورهبران وفرماندهان این گروه از کردار وعملکرد افراد خود پاسخ بدهند. گروه طالبان در اصل هم باید از عملکرد افراد خود که زیر قومانده ی شان انجام گرفته وباعث قربانی شدن  ضیاع حقوق مردم افغانستان شده پاسخ بدهند ومسئوولیت اشتباهات وتقصیرات خود را بپذیرند واماده ی جبران وحد اقل معذرت خواهی از قربانیان وحقداران شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید