روزنامه اصلاح

طالبان بیش از این بهانه‌جویی نکنند

روند رهایی زندانیان گروه طالبان برابر با مفاد فرمان محمد اشرف غنی، رییس جمهور آغاز شده وتا اکنون سه صد تن از زندانیان این گروه مطابق میکانیزم خاص از بند رها گردیده وبه خانواده های خود پیوسته اند. محمد اشرف غنی، رییس جمهورکشور پس از انجام مراسم تحلیف مطابق با مفاد اعلامیه ی مشترک دولت افغانستان، ایالات متحده ی امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ( ناتو ) و موافقتنامه ی صلح ایالات متحده ی امریکا وگروه طالبان و در پاسخ به درخواست همکاران بین المللی افغانستان به هدف تسهیل در ارتباط به آغاز مذاکرات بین الافغانی؛ با صدور فرمانی آزادی این زندانیان را به اساس یک میکانیزم به امضا رسانیده بود. میکانیزم رهایی زندانیان به گونه ای است که به کاهش خشونت ودر نهایت به آتش بس باید منتهی شود. بر بنیاد این میکانیزم زندانیان رها شده بر اساس یک تعهد مشخص باید اطمینان دهند که به میادین نبرد باز نمی گردند و جنگ در برابر دولت ومردم افغانستان از سر نمی گیرند.

رهایی این زندانیان پس از آن آغاز گردید که یک هیئت سه نفری تخنیکی گروه طالبان با سفر به کابل ودیدار با هیئت تخنیکی گروه تماس دولت افغانستان راجع به فهرست های تهیه شده از زندانیان این گروه گفتگو کرده بوده اند. واما پس از آنکه روند رهایی این زندانی ها آغاز گردید هیئت این گروه قرار گزارش ها کابل را به مقصد قطر ترک کرده  و همزمان سخنگوی این گروه به رسانه ها گفته است که زندانیان مطابق لیست مورد نظر این گروه رها نمی شوند وآنان رهایی این زندانیان را مطابق موافقتنانه ی صلح نمی دانند. شاید اشاره ی این گروه به عدم موافقت دولت بر رهایی پانزده تن از زندانیانی باشد که هیئت این گروه خواهان رهایی شان شده بود. دولت افغانستان گفته است که این پانزده تن متهم به ارتکاب جنایات بزرگ اند ودر حملات بزرگ کشتار شهروندان دست داشته اند و رهایی آنان بدون محاکمه در عین زمان که در ضدیت با تامین عدالت است با اعتراض شهروندان مواجه خواهد شد وسر وصدا هایی را بر خواهد انگیخت و چالش برانگیز خواهد شد.

برخی دیدگاه هایی مطرح شده که این الزام را بر طالبان وارد میکنند که این گروه خواهان آغاز گفتگو های بین الافغانی نمی باشد ومتهم به این میسازند که آنان در صدد بهانه تراشی اند و حرکت جدید شان هم از سر بهانه تراشی می باشد. هدف اصلی بهانه جویی طالبان، طفره رفتن از آغاز مذاکرات بین الافغانی است. چنانکه پیش از این هم گفته شده بود این گروه در اصل مخالف روند صلح و گفتگو در خصوص یافتن راه حل مسالمت آمیز برای پایان یافتن معضل جاری در افغانستان اند واز گفتگو و موافقتنامه ی صلح با امریکاییان در پی صلح نه بلکه در صدد این بوده اند که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و راه برای پایان دادن مسئله از طریق تشدید خشونت هموار شود واین گروه در فکر  پیروزی از طریق جنگ وخشونت اند ومی خواهند از طریق به کار گیری زور قدرت را تصاحب کنند.

هر طوری بوده باشد بر طالبان است که دست از این بهانه تراشی ها بردارند وبه روند رهایی زندانیان بر گردند و اجازه دهند که روند آنگونه که آغاز یافته ادامه یابد و زندانیان بیشتری برابر با تعهد ومیکانیزم اعلام شده ی دولت افغانستان آزاد شوند. گروه طالبان هم زندانیان دولت افغانستان که در نزد خود دارند را رها سازند وآنچه که اعتماد سازی میان دو طرف منازعه گفته شده وتاکید شده بود تا در پی تقویت اعتماد میان دو طرف ونیز خلق اطمینان راه رسیدن به صلح هموار گردد؛ در عمل تحقق پیدا کنند وآرزو های مردم افغانستان جامه ی عمل به خود بپوشد. بهانه تراشی های از این قبیل فقط میتواند روند گفتگو های بین الافغانی را به تعویق بیاندازد و مانع آغاز مذاکرات ودر نتیجه رسیدن به صلح را دچار مشکل بسازد.

با این وصف نیاز است که گروه طالبان دست از این بهانه تراشی ها بردارد. هیئت تخنیکی شان دوباره به کابل بیاید واز روند رهایی زندانیان نظارت کند. دولت افغانستان آنگونه که تعهد سپرده بوده است به روند رهایی زندانیان گروه طالبان برابر با میکانیزم موجود ادامه می دهد وقرار است در آینده ی نزدیک در حدود یک هزار وپنج صد تن از زندانیان این گروه را رها سازد و تعهد خود در عملی کردن مفاد اعلامیه ی کابل و نیز موافقتنامه ی صلح ایالات متحده ی امریکا وگروه طالبان را به احسن وجه به نمایش بگذارد. لازم است تا گروه طالبان نیز حسن نیت خود را در رابطه به صلح و تعهد خود را نسبت به پایان خشونت ها وجنگ جاری در کشور از راه مسالمت آمیز وگفتگو ویک عملیه ی سیاسی به نمایش بگذارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید