روزنامه اصلاح

ضرورت همصدایی قـشر سـیاسی

شرایط کنونی افغانستان به گونه‌ای است که بیش از هر زمانی نیاز به همصدایی قشر سیاسی احساس میگردد. در این نوشته به برخی از مسایلی که این همصدایی را در حد یک ضرورت جدی و مبرم ارتقا می‌دهد اشارات مختصر می‌نماییم.

امنیت؛ افغانستان از نظر مسایل امنیتی مشکلات فراوانی دارد. دولت و مردم افغانستان در ادامه‌ی سالها جنگ و خشونت تحمیلی در حال حاضر نیز در یک جنگ و یرانگر گیر مانده اند و تروریزم و گروه های هراس افگن که با هدایت و حمایت بی دریغ بیگانه گان علیه مردم و دولت افغانستان در  حال جنگ اند، عامل اصلی تداوم بحران در افغانستان محسوب میگردند. قرار گزارش های به نشر رسیده در حال حاضر در جغرافیای افغانستان بیش از بیست گروه تروریستی خورد و کلان فعال اند ودر برابر نظم دولتی و مردم افغانستان می جنگند. مقابله با آنچه که بحران امنیتی خواندیم نیاز جدی به این احساس میشود که همه‌ی سیاستگران واحزاب سیاسی، یکصدا وهم آواز از جنگ مقدس برای حفظ ثبات وامنیت کشور حمایت نموده، در کنار دولت افغانستان ایستاده واز نیرو های امنیتی ودفاعی کشور حمایت نمایند. حمایت قشر سیاسی از نیرو های امنیتی و دفاعی هم انگیزه‌ی این نیروها را بالا می برد وهم بالای افکار و موضع شهروندان تاثیرات ژرف دارد.

انتخابات؛ افغانستان در سال پیش رو چهار انتخابات را در پیش رو دارد؛ انتخابات شورای ولایتی، انتخابات شورای ولسوالی، انتخابات پارلمانی ولایت غزنی وانتخابات ریاست جمهوری. از انجا که انتخابات در کلیت خود یک برنامه‌ی ملی و یک پروسه‌ی دموکراتیک و تامین کننده مشارکت شهروندان در پروسه های سیاسی کشور می باشد، حایز اهمیت فراوان است وبدون شک انتخابات امری نیست که دولت افغانستان وکمیسیون های انتخاباتی به تنهایی بتوانند از پس حل مشکلات این پروسه با موفقیت به در آمده و آن را با شفافیت و برابر با معیار ها برگزار نمایند. ایجاب میکند که قشر سیاسی کشور در این راه همکار دولت وکمیسیون های انتخاباتی بوده وبه صورت هم آواز ویک صدا کمک و مساعدت رسانند.

پروسه‌ی صلح؛ تلاش ها برای پایان دادن به جنگ و خشونت در افغانستان از طریق یک عملیه‌ی سیاسی وارد مرحله‌ی تازه و حساسی شده است. در حال حاضر این تلاش ها بر این مسئله متمرکز است که گروه طالبان منحیث اصلی ترین گروه جنگی در برابر دولت افغانستان آماده‌ی گفتگوی رو در رو با دولت افغانستان گردیده و حاضر شود تا از این طریق مشکلات موجود حل و فصل شده وبه جنگ و خشونت در کشور خاتمه داده شود. دولت افغانستان و شرکای آن در جامعه‌ی جهانی و هم کشورهای دوست منطقه سعی میکنند که گروه طلبان آماده‌ی مذاکره با دولت افغانستان شده و در گفتگوها مشارکت کند. وقتی از دولت نام می گیریم که همراه گروه طالبان در مورد پایان جنگ وخشونت وتحقق صلح گفتگو کند، منظور همه‌ی آن گروه ها و جریانات سیاسی است که در کلیتی به نام دولت به نحوی حضور دارند ودر عرصه های مختلف مربوط به پروسه‌ی دولتداری سهیم و شریک اند. حتا آن تعداد سیاستگرانی که در دولت هم نیستند ودر حال حاضر جزو اپوزیسیون دولت اند؛ اما نظم دولتی وقانون اساسی را قبول دارند وارزش های مندرج در قانون اساسی مورد قبول واحترام شان است، ازین جهت با نظام و دولت یکی می باشند. دولت افغانستان برای اینکه همه اقشار و جریانات سیاسی کشور در پروسه دخیل باشند وهم ازین جهت که موضوع صلح تنها یک پروگرام دولتی نبوده ونیست وموضوعی است که به همه ی ملت افغانستان تعلق دارد، بورد مشورتی صلح را که در ترکیب آن تقریبا همه بزرگان افغانستان حضور دارند ایجاد نموده است تا در زمینه‌ی پیشبرد گفتگو ها به منظور تحقق صلح در کشور هم به دولت مشوره بدهند وهم در این روند سهیم وشریک باشند. ایجاب میکند که قشر سیاسی با تمام سلایق و اذواق وبا حفظ دیدگاه های شان، اما در کلیت دولتی را که خود در به وجود آمدنش سهم وحصه داشتند وهم در ترکیب آن به نحوی حضور دارند، مورد حمایت قرار دهند ودر کنار دولت ایستاده شده واز موضع دولت باید حمایت نمایند.

اینها وخیلی چیز های دیگر شبیه اینها مسایلی اند که به تمام و کمال ایجاب همصدایی قشر سیاسی کشور را  می نماید. افغانستان در شرایط حالیه بیش از هر زمان دیگر به این همصدایی و همفکری نیازمند است. زیرا تا زمانی که قشر سیاسی کشور همصدا وهم آواز نباشند، نمی توان از پس حل مشکلات و چالش های موجود به در آمد.

خوبی کار در این است که دولت افغانستان و حکومت وحدت ملی با تمام و کمال این آماده گی را دارد که قشر سیاسی با آن در همه‌ی زمینه ها واز جمله در مواردی که بیان گردید همکاری نماید. دولت و حکومت وحدت ملی میکانیزم های مورد نیاز را در همه‌ی این زمینه ها واز جمله در مورد صلح ایجاد کرده که با استفاده از آن قشر سیاسی کشور می توانند در مسایل مهم کشور حصه گرفته و با دولت همکاری نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید