روزنامه اصلاح

ضرورت مهار تحرکات دشمن در میدان نبرد

تمرکز بالای روند صلح، تمرکز برتحقق اراده ی مردم است. اما توجه به زبون سازی دشمن درمیدان های نبرد، روند صلح را تقویت میکند.

مفسر سیاسی آژانس باختر می نگارد: هراس افگنان با انجام قبیح ترین جنایات ضد بشری واسلامی می خواهند بار دگر به جهانیان ثابت سازند که در انجام وحشت و بربریت ، قتل وکشتار افراد بیگناه سرآمد جنایتکاران تاریخ اند و به هیچ ارزش اسلامی، انسانی و بشری پا یبند نمی باشند. حمله ی اخیر هراس افگنان به نماز گزاران درمسجد امام زمان ولایت پکتیا نمونه ی دیگر از جنایات هراس افگنان میباشد.

به یقین می توان گفت که دشمنی هراس افگنان به صورت مطلق با مردم است، درغیر آن نماز گزاران با کدام توجیه اسلامی و انسانی هدف قرارداده میشوند.

آنان سر سجده به درگاه رب العزت گذاشته بودند و پس ازادای نماز میخواستند به طرف خانه هایی شان بروند که قساوت پیشه گان زمان بر آنان حمله میکنند؛ بسیاری را به رگبار گلوله ها می بندند و شمار دیگر را با انجام حمله های انتحاری شهید ویا زخمی می سازند.

این اولین حمله هراس افگنان به نماز گزاران و اماکن مقدس نمی باشد و ممکن آخرین هم نباشد، ولی باید متوجه بود ونگذاشت دشمن با چنین جنایات ضد بشری درمیان پیروان مذاهب در کشور فاصله ایجاد کنند.

این درست است که مردم افغانستان شکار چنین تزویر و ترفند دشمن نخواهند شد. براتحاد وهمبسته گی آنان خدشه وارد نمی گردد اما وحدت و همبسته گی نیز رهکار می طلبد.

در شرایطی که مردم با انواع مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند ودر زمانی دشمن مکار و حامیان آنان درپی بذر نفاق مذهبی ، زبانی و قومی تلاش میکنند نباید نا خود آگاه ابزار دشمن شد و با اظهارات سخیف، آب برآسیاب دشمن ریخت .

به هر صورت افزایش حملات دشمن بالای مردم باید مهار گردد ، دشمن بیشتر از گذشته زیر ضربات کوبنده ی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و اتحاد بین المللی قرار گیرند و چنان خرد وخمیر گردند که فرصت انجام دادن چنین حملات را دیگر از دست دهند .

دراین صورت می توان منتظر به ثمر نشستن روند صلح شد زیرا تمرکز بالای روند صلح تمرکز به اراده ی مردم است و تمرکز بر سرکوب دشمن آشتی ناپذیر روند صلح را سرعت می بخشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید