روزنامه اصلاح

ضرورت خنثی‌سازی و مهار حملات احتمالی؟

حوادث مرگبار و خونین دو روز گذشته در دو شهر کابل وکندهار که ده ها تن از شهروندان کشور را به کام مرگ فرستاد و تعدادی دیگری را زخمی ساخت، این شایبه را تقویت کرد که گروه های تروریستی به انجام حملات انتحاری وانفجاری ودر نتیجه کشتار و خونریزی به عنوان یک راهکار در راستای به چالش کشانیدن نهاد های امنیتی ودفاعی کشور و ضربه زدن به دولت افغانستان باور دارند وبا تمام وکمال به آن متوسل میگردند. این گروه ها در این زمینه هیچ حد و مرزی را نمی شناسند وحاضرند با حمله بر مراکز و نهاد های ملکی عاجز ترین افراد و اشخاص را به قتل رسانده ویا زخمی نمایند.

    هدف گروه های تروریستی از انجام اینگونه حملات و راه اندازی قتل وکشتار حتا در نهاد های ملکی، راه اندازی رعب و وحشت در میان شهروندان، ابراز توانمندی در به چالش کشانیدن دولت ونهاد های امنیتی و  دفاعی وهمکاران بین المللی شان و ارتقای سطح چانه زنی در گفتگو های احتمالی صلح و…، میباشد. این گروه ها با راه اندازی این حملات میخواهند دولت را به چالش کشیده و نزد افکار عمومی در زمینه ی تامین امنیت شهروندان ناتوان جلوه دهند و میان شهروندان ودولت فاصله وبی اعتمادی ایجاد کنند.

    این همه این احتمال را تقویت مینماید که فصل جدیدی از حملات انتحاری و انفجاری شاید در راه باشد وگروه های تروریستی با راه اندازی حملات انتحاری و انفجاری به ویژه در کلان شهر های مانند پایتخت و ولایاتی چون کندهار و…، بیش از پیش موجی از کشتار و خونریزی را به راه اندازند تا بتوانند قدرت کنش گری خونریزانه‌ی خود را به رخ مردم ودولت افغانستان و جامعه ی بین المللی بکشد و بخواهند این مفهوم را به افکار عمومی منتقل کنند که آنان را جدی گرفته و در گفتگو های صلح موقعیت بیش از آنچه که در گذشته ممکن برای شان در نظر گرفته میشد، در نظر گرفته شود. حمله بر افراد واماکن ملکی وکشتار غیر نظامیان بهترین و سهل ترین راه برای رسیدن به این هدف است.

    گروه های تروریستی در پی تضعیف و سر انجام سقوط نظام دولتی در افغانستان اند. آنان در این راه از هیچ وسیله‌ای فرو گذاشت نمی کنند. حفاظت از جان و مال شهروندان ملکی برای شان اهمیتی ندارد ونه کشتار وخونریزی نزد شان کدام قباحتی دارد. آنان می کشند وخون می ریزند تا همه از آنان بترسند واز آنان حساب ببرند و تسلیم شوند. آنان ویران میکنند وبه آتش میکشند تا زمینه‌ی سقوط نظام دولتی را فراهم سازند. میخواهند دولت و نهاد های امنیتی را به چالش بکشند واین نهاد ها را نزد افکار عمومی ناتوان جلوه دهند وبی اعتبار سازند.  با این وصف ضرورت دیده میشود که نهاد های امنیتی و دفاعی کشور متناسب با این اهداف وکنشگری این گروه ها به هدف صیانت از شهروندان و نیز جلوگیری از آسیب دیدن پرستیژ و اقتدار دولت در پیش گیری از آن گروه های قانون گریز وسرکشی که میخواهند اقتدار دولتی را به چالش بکشند ودولت را نزد شهروندان بی اعتبار سازند و میان دولت و شهروندان بدبینی و بی اعتمادی ایجاد نمایند به گونه‌ی موثر  برنامه ریزی نمایند وبا اتخاذ تدابیر موثر جلو این گروه ها را سد نموده واز کنشگری ددمنشانه‌ی آن ها مانع شوند. انتظار شهروندان از این نهاد ها همین است که برای حفاظت از شهروندان کاری بکنند ودر زمینه ی جلوگیری از فعالیت های ددمنشانه‌ی گروه های تروریستی به شکل موثری وارد میدان شوند، به ویژه که دولت با آوردن تغییراتی در سطح رهبری این نهاد ها، خواسته که  سطح موثریت این نهاد ها را در امر دفاع از شهروندان وسرکوب گروه های تروریستی ارتقا دهد. دولت افغانستان اخیرا با آوردن تغییرات در سطح رهبری نهاد های امنیتی ودفاعی کشور وگماشتن افراد با تجربه وبا انگیزه در رأس این نهاد ها در حقیقت خواسته که مانع بلند پروازی های این گروه ها شده و مانع آن شود که این گروه ها بتوانند بیش ازین در کشتار وخونریزی جولان داده و جان و مال شهروندان را به خطر انداخته و نظم وقانون را به چالش بکشاند. همانگونه که شورای امنیت ملی کشور چندی پیش فیصله نمود که نهاد های امنیتی و دفاعی کشور با اتخاذ رویکرد تهاجمی، حملات منظم، موثر ونابود کننده ای را به هدف از کار انداختن ماشین جنگی گروه های تروریستی ونابودی این گروه ها به راه اندازند؛ ایجاب میکند نهاد های امنیتی ودفاعی کشور با برنامه ریزی دقیق حملات خود بر این گروه ها را تشدید نمایند. لازم است تا این گروه ها سرکوب شوند ونابود گردند. باید نهاد های امنیتی ودفاعی کشور برنامه های خود را در سرکوب دشمن، تقویت امنیت کشور و حفاظت جان و مال شهروندان اجرا و عملی سازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید