روزنامه اصلاح

شیوع کرونا و افزایش روز افزون بهای مواد اولیه

شیوع ویروس کرونا در کشور مشکلات بسیاری را به آن شمار از مردم که با بسیار مشکل می توانند زنده گی خود و خانوادۀ خود را با اقتصاد نا برابر و ناهمگونی که دارند، به پیش ببرند، در پنج ماه گذشته ایجاد کرده است.

روند نامتناسب را که برخی از وارد کنندگان مواد ، تجار و متشبثین خصوصی در زمینه ی انحصار، احتکار و گران فروشی در بازار ایجاد کرده اند، فشار زیادی را بر اقتصاد مردم خرده پا و نادار، به ویژه آنهایی که در سطح پایین اقتصادی قرار دارند وارد ساخته است.

ادامه این کار در پنج ماه اخیر، تأثیرات منفی را بر اقتصاد آنهایی که حقوق ثابت و نا چیز دارند به بار آورده است.

مردم می گویند، بهای مواد مورد ضرورت مانند: آرد، برنج، روغن، بوره، پیاز، کچالو، نفت و … به تناسب شش-هفت ماه پیش به شدت بلند رفته است.

به گونه ی مثال یک بوری برنج سیلۀ اول از ۱۶۰۰ افغانی به ۲۵۰۰ افغانی، یک بوری آرد از۱۲۰۰ افغانی به ۱۹۰۰ افغانی، همینگونه قیم سایر  اجناس، اقلام و اشیای مورد ضرورت مردم به شکل سرسام آور بلند رفته است که روند بازار و داد و ستد را نامتناسب و بالاتر از توان شمار بسیاری از مردم ساخته است.

بررسی ها نشان میدهند که در چرخانیدن بخش های اقتصادی وتجاری، نقش مردم از اهمیت فراگیری برخوردار است، چه وضعیت بازار و تورید تجار از اثر عرضه و تقاضا شکل می گیرد و همگونی بیشتر می یابد.

همین مردمان تهیدست، کم بغل و ناتوان استند که با خرید یک مقدار ناچیز مواد می توانند چرخ های دادوستد را در بازار و تجارت سرعت ببخشند و این روند را بیشتر  فعال بسازند.

تعداد خانواده های که توانایی اقتصادی و سطح زنده گی بلندتری دارند، اندک است و گرانی مواد اولیه تاثیر زیادی روی اقتصاد آنان ندارد، اما این معضل روی خانواده های نادار و کم درآمد تاثیر منفی می گذارد.

رهبری دولت پیوسته در محافل، مجالس، نشست ها و گفتگو های شان تشبثات  خصوصی را به این کار تشویق کرده تا از اساسات و ضابطه هایی که بتوانند نقش تجار و متشبثین سکتور خصوصی را برجسته بسازند استفاده نمایند.

این کار در وضعیت کنونی می تواند زمینه افزایش فعالیت و بستر لازم را برای رشد و انکشاف مداوم بخش خصوصی فراهم بسازد و هم حقوق مصرف کننده گان را با خطر رو به رو نسازد؛ زیرا قانونمندی در توزیع و عرضه مواد مصرفی، کمک بزرگ به اقتصاد مردم است.

نهاد های مسوول و سکتور خصوصی ضمن توجه به حقوق مصرف کنندگان نگذارند افراد سودجود و فرصت طلب که فقط به منفعت مادی شان می اندیشند، با ایجاد انحصار و  احتکار در بازار، موجب فشار اقتصادی بر مردم گردند.

منفعت را هر کس  دوست دارد، اگر شاه است یا گدا، اگر تجار است یا مردم عادی، اما نه به این حد که پا را روی گلوی مردم بمانیم و به خاطر اندوختن سود های بیشتر مردم را با تیغ کند ذبح کنیم و از خون آنها فایده های بزرگ را بر جیب های خود بیندازیم.

گل علم ناصری

ممکن است شما دوست داشته باشید