روزنامه اصلاح

شکایت شهروندان از پروسۀ کمک رسانی

شهروندان از پروسه توزیع کمک ها رضایت ندارند. آنان روند جاری کمک رسانی را در مهار بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا موثر نمی دانند.

پس از آنکه ویروس کرونا در کشور شایع وبرخی از شهروندان را مصاب کرد دولت بنا بر پیشنهاد کمیته ی حالت اضطرار مجادله در برابر ویروس کرونا وسکتور صحت عامه به هدف پیشگیری از شیوع بیشتر این ویروس مقررات گشت وگذار وممنوعیت اجتماعات و همایش ها در شهر ها ونقاط پر جمعیت را روی دست گرفت واز شهروندان خواست که در خانه های خود بمانند واز گشت وگذار غیر ضروری بپرهیزند وفاصله گذاری اجتماعی را مراعات وبه حفظ الصحه ی خود توجه شایان کنند. این موضوع باعث دشواری های اقتصادی در کشور وسبب مشکلاتی برای خانواده های کم در امد واز جمله کارگران روزمزد ودست فروشان گردید.

دولت افغانستان در عین زمان پروسه ی کمک رسانی به این تعداد خانواده ها را روی دست گرفت ونهاد هایی را موظف ساخت تا برای خانواده هایی که از این وضعیت متضرر شده. دچار تنگدستی اقتصادی اند کمک توزیع کند. محمد اشرف غنی، رییس جمهور در آغاز دستور داد بیست وچهار هزار تن گندم از ذخایر ستراتیژیک دولتی برای این خانواده ها توزیع شود. سروی ومشخص ساختن خانواده های نیازمند به دوش ولایت کابل، شاروالی ومساجد سپرده شد تا در این راه داخل اقدام شود. کار سروی وتشخیص نیازمندان در نواحی شهر کابل به زودی آغاز یافت ودوره ی اول کمک ها هم صورت گرفت واما شهروندان از آن اظهار نارضایتی می کنند واز روند شاکی اند.

شکایت شهروندان عمدتا روی این چند محور می چرخد.

یک؛ سرویران در مورد شناسایی وفهرست کردن مستحقان ونیازمندان از دقت لازم کار نه گرفته اند و نتوانسته اند که همه ی نیازمندان را شامل لیست کنند  وافراد نیازمند زیادی از قید فهرست باقیمانده اند.

دو؛ شفافیت لازم در پروسه وجود نه داشته وروند به صورت فساد آلود آغاز وبه پیش برده شده است ودر این زمینه خویش خوری به عمل آمده وبه مستحقان واقعی توجه نه شده است.

سه؛ کمک ها بسیار ناچیز است وبه هیچ وجه نه می تواند پاسخگوی نیاز های موجود باشد. ومشکلات و نیازمندی خانواده های که از اعمال مقررات محدودیت گشت وگذار وممنوعیت گردش وهمایش در شهر ها متضرر واز نگاه اقتصادی در تنگنا قرار گرفته اند خیلی بیشتر از آن است که با ابن میزان کمک مرفوع ساخته شود.

ودلیل رعایت نه شدن مقررات محدودیت گشت و گذار وممنوعیت اجتماعات از سوی شهروندان هم این  دانسته شده که انان مجبور اند برای رهایی از گرسنه گی ورفع نیاز های فوری خانواده های شان مقررات را نادیده گرفته وسر کار خود حاضر شوند تا به قول آنها خانواده های شان از گرسنه گی نه میرند. چون به قول آنها پروسه ی کمک رسانی دولت نه شفاف است ونه هم به نیازمندان واقعی می رسد ونه به اندازه ی است که پاسخگوی نیاز های نیازمندان بوده باشد.

نیاز است که کمیته ی حالت اضطرار مجادله علیه شیوع کرونا ورسیده گی به مشکلات ناشی از آن به این اتهامات رسیده گی کند ودر عین زمان باید بکوشند تا شفافیت لازم تامین شود وروند از فساد عاری باشد. کمک ها به مستحقان واقعی اش برسد واز حیف ومبل احتمالی کمک ها جلوگیری شود.چنانکه تلاش باید بکند تا کمک ها به گونه ی تنظیم وصورت بگیرد که بتواند پاسخگوی نیاز های موجود باشد.

در عین زمان کمیته برای مدیریت درست کمک های سکتور خصوصی ونهاد های غیر حکومتی هم باید مدد رساند وبا آنکه این نهاد ها را تشویق به کمک به افراد و خانواده های نیازمند ومتضرران از مقررات محدودیت گشت وگذار می کند در زمینه ی موثریت کمک ها و رسیدن آن ها به نیازمندان واقعی با سکتور خصوصی هم کمک کند. چنانکه برای جلب کمک های نهاد های بین المللی هم تلاش صورت بگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید