روزنامه اصلاح

   شورای ملی مصالحه ودورنمای گفتگو های صلح

 ارگ ریاست جمهوری این روز ها شاهد گفتگو های فشرده ی میان مقامات حکومت وحدت ملی و جمعی از چهره های معروف سیاسی، جهادی، مذهبی وعلمی کشور است که قرار است در ترکیب شورای ملی مصالحه همگام با حکومت پروسه ی صلح کشور را از خم وپیچ هایی که وجود دارد عبور داده وبه سر منزل مقصود برساند. از این شورا به چتر واحد وگسترده برای پیگیری روند صلح تعبیر گردیده که قرار است مباحثات مربوط به روند صلح که متعلق به مردم افغانستان ونه یک فرایند دولتی دانسته میشود، را پیش برده ودر گفتگو با جوانب داخلی وبیرونی واز جمله گروه طالبان که در حال حاضر در برابر دولت ومردم افغانستان در حال جنگ استند راه تحقق صلح در افغانستان را هموار سازد. در این شورا علاوه بر مسئوولان و مقامات حکومت وحدت ملی ودر مجموع چهره های شاخص قوای سه گانه ی دولت، شخصیت های که در حال حاضر بیرون از دولت استند از سیاستگران، دانشمندان، بزرگان قومی، چهره های مذهبی ونماینده گان نهاد های مدنی وسکتور خصوصی و…، نیز عضویت دارند.

      در سومین نشست شورای ملی مصالحه که قرار است امروز شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شود در ادامه دستور کار نشست دوم روی موضوعات باقیمانده پیش‎نویس کمیته های چهار گانه ی موظف به ارتباط تشخیص خطوط قرمز گفتگو با طالبان، گزینش هیئت مذاکره کننده، انکشاف وتوسعه ی این شورا وطرز العمل وظایف هیئت مذاکره کننده و…، بحث وبررسی همه جانبه به عمل آمده وتصامیم اتخاذ می‎گردد. بر اساس گزارش‎هایی که در رسانه ها همه‎گانی شده و نیز بر بنیاد خبرنامه‎ی ارگ ریاست جمهوری که پیش ازین به نشر رسیده قرار است موضوعات مورد بحث امروزشنبه نهایی شده و با افکار عمومی شریک ساخته شود و تصامیم اتخاذ شده در اختیار مردم قرار گیرد.

      ضرورت ایجاد این شورا از آنجا به میان آمد که قرار شد تا یک ترکیب فراگیر تر از نماینده گان حکومت و نخبه های افغانستان در بیرون از حکومت وحدت ملی به وجود آید تا روند صلح که یک مسأله ملی ومربوط به همه ی شهروندان افغانستان است را در همکاری با دولت افغانستان وشرکای آن ونیز در گفتگو با جوانب مختلف ذیربط ومذاکره با مخالفان دولت به پیش ببرد و به یک نتیجه‎ی برساند که باعث تحقق صلح در کشور گردد، جنگ وخشونت در افغانستان را به پایان ببرد.

     حکومت وحدت ملی به هدف یگانه گی وتوحید تلاش های متعدد جوانب مختلف جریانات واحزاب سیاسی و مردمی مساعی خود را بر این متمرکز ساخت تا همه را زیر یک مجموعه‎ی واحد به نام شورای ملی مصالحه گرد آورد  ومباحثات پراکنده در خصوص گفتگوهای صلح از آدرس‎های مختلف داخلی در یک روند جمع نموده واراده‎ی واحدی بسازد تا همه‎ی مسایل مرتبط با روند صلح از یک طریق واز آدرس واحد پیگیری گردد وبه پیش برده شود.

     با شکل گیری شورای ملی مصالحه آن ایده ی که مطرح گردیده بود تا یک روند فراگیر وهمه شمول از حکومت و سیاستگران بیرون از حکومت جامه ی عمل به خود پیچیده واینک همه ی نیروهای سیاسی، فکری ، متنفذان ملی ومردمی حول محور حکومت گرد آمده؛ ظرفیت وتوان خود را با توان و ظرفیت حکومت توأم بسازد ودر خدمت پیشبرد روند صلح قرار بدهد.

     با شکل گیری شورای ملی مصالحه وعضویت نماینده گان جریانات واحزاب سیاسی وشخصیت های ملی مذهبی ومدنی در آن در کنار حکومت وحدت ملی اکنون تلاش های صلح رنگ وقوت تازه ی می یابد وظرفیت های جدید ونیرومندی ایجاد خواهد شد تا روند صلح از آنچه تا اکنون بوده تکانه ی جدیدی به خود ببیند وحرکت جدی تری در این زمینه به راه بیافتد واز ظرفیت های کلان تری که به وجود می آید در راستای تحرک روند صلح استفاده ی بهینه ی صورت بگیرد.

     با شکل گیری شورای ملی مصالحه وتوأمیت توان وظرفیت سیاستگران بیرون از حکومت با ظرفیت و توان حکومت وحدت ملی واستفاده ی بهینه از نیروی مردمی، مدنی و ملی یقیناً موقف افغانستان در تلاش ها برای صلح بیشتر وافزونتر خواهد گردید ،تلاش های متمرکز و واحدی که شکل می‎گیرد امیدها بر این است که روند صلح وارد مرحله‎ی بی پیشینه ی شده ومعطوف به نتیجه خواهد گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید