روزنامه اصلاح

شورای عالی ستره‌ محکمه به دو قاضی جزای تأدیبی تجویز کرد

شورای عالی ستره محکمه روز گذشته به ریاست  قانونپوه سیدیوسف حلیم رییس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر،

شورا نخست با رعایت مصوبۀ کمیسیون دوم سیمینار رؤسای محاکم منعقده سال ۱۳۴۷ و بر مبنای معلومات رسمی واصله از دافغانستان بانک، نرخ دیت در سال ۱۳۹۸ را با توجه به اوسط نرخ فی گرام نقره خالص تثبیت و هدایت داد تا به محاکم کشور جهت اجراات قانونی تعمیم شود .

بعد با درنظرداشت  گزارش ریاست عمومی تفتیش و نظریه تدقیقی، تخطی دوتن از قضات قبلی محکمه ابتدائیه ولسوالی پغمان مورد رسید گی قرارگرفت و پس از استماع توضیحات آنان، حالت محاکماتی قضیه منتفی و به هردو تن متکی به احکام مقرره طرز رسید گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز کرد و نیز به یکتن از قضات به خاطر اجرای مسوولانه وصادقانه وظیفه، تحسین نامه اعطا شد .

سپس برخی از استهداآت و اصله موردغور قرارگرفت و در برابر استهدائیه ریاست محکمه مبارزه علیه مواد مخدر درخصوص چگونگی استفاده ازمواد مخدر مصادره شده است درتهیه ادویه طبی ، که طبق حکم ماده  ۳۲ قانون مبارزه بامواد مخدر و مسکرات مشروط به موافقه بورد بین المللی کنترول و مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد دانسته شده است و آن بورد عدم موافقه اش رادرزمینه ابراز کرده است، رهنمایی صورت گرفت که محاکم مربوط با درنظرداشت مطالبه څارنوالی مبنی بر محو، میتوانند به محو مواد مخدر بدست آمده اصدار حکم کنند .

همچنان با درنظرداشت استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت نیمروز پیرامون مطالبه تفریق زوجه علیه زوج محبوس که خود مسکونه ولایت نیمروز می باشد و محبوس در کابل تحت حبس است، با رعایت ماده ۸۳ قانون اصول محاکمات مدنی و با توجه به حالت خاص قضیه رهنمایی به عمل آمد که رسیدگی به این تقاضا از صلاحیت  محکمۀ محل حبس زوج می باشد، مرجع مستهدی می تواند در روشنایی احکام قوانین نافذه اجراات مقتضی کند

ممکن است شما دوست داشته باشید