روزنامه اصلاح

شـکایت تلویزیون ملی از برخی‌ رسـانه‌های تصویری پیرامون نشر بازی‌های جام جهانی کریکت بررسی شد

جلسۀ فوق العادۀکمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌یی تحت ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. در ابتدا حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که رسانه ها مکلف اند تا قوانین نافذۀ کشور، مخصوصاً قوانین رسانه‌یی را رعایت کنند. سپس شکایت تلویزیون ملی از چند رسانۀ تصویری کشور پیرامون نشر غیرقانونی بازی های کریکت جام جهانی ۵۰ آوره لندن مورد بررسی قرار گرفت. تلویزیون ملی حق النشر این بازی ها را خریداری کرده و بر اساس قانون رسانۀ دیگری حق ندارد این بازی ها را به نشر برساند. رئیس تلویزیون ملی تمامی اسناد خریداری حق النشر جام جهانی کریکت و اسناد ثبت دفتر کاپی رایت را به کمیسیون تسلیم داد. اعضای کمیسیون پس از بررسی موضوعات طرح شده تصامیم لازم اتخاذ نمودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید