روزنامه اصلاح

سخنگوی  کمیسیون شکایات انتخاباتی: کمیسیون های انتخاباتی متعهد استند تا چالش های انتخاباتی را حل و فصل نمایند

آقای داکترعلی رضا روحانی ، عضو ، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در صحبتی که روز چهارشنبه با شماری از خبرنگاران ودست اندرکاران رسانه های کشوردر مقرآن نهاد داشت ، گفت : بر بنیاد تصمیم تازه ی کمیسیون های انتخاباتی ( کمیسیون مستقل انتخابات  و  کمیسیون شکایات انتخاباتی ) ، آرایی که  بایومتریک نشده اند  از اعتباربرخوردار اند ، مگر اینکه اسناد  تقنینی و دلایل معتبر در قبال آن وجود داشته باشد .

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی توضیح داد :کمیسیون شکایات انتخاباتی بر وفق ماده ی بیست و هشتم قانون انتخابات ، به منظور تأمین عدالت  وشفافیت درجریان انتخابات ، دفاع  ازحقوق کاندیدا ها و رأی دهندگان از طریق رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی ها ، تخلف ها و جرم های انتخاباتی  ایجاد وتاسیس گردیده است ، این  کمیسیون به طور دوامدار ، برای تحکیم وتعمیم دموکراسی ازطریق ایجاد فضای اعتماد ، بلند بردن سطح مشارکت ملی ونهادینه شدن انتخابات منظم و معیاری ، در کشور فعالیت می نماید.

داکتر روحانی گفت : اقدامات و تصمیم های کمیسیون شکایات انتخاباتی  در رابطه به کشیده گی ها ، منازعات ناشی ازتخطی ها ، تخلف ها و جرم های انتخاباتی در دو مرحله  ولایتی و مرکزی اتخاذ میگردد و برطبق ماده ی نود وسوم قانون انتخابات ، تصامیم کمیسیون مرکزی به حیث عالی ترین مرجع  رسیدگی به قضایای انتخاباتی ، نهایی  تلقی گردیده وهیچ مرجع  دیگر داخلی  و خارجی ، نمیتواند قضایای انتخاباتی  را از دایره  صلاحیت  این  کمیسیون بیرون نماید .

آقای روحانی گفت : در نشست مشترکی که باسخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات آقای سید حفیظ الله هاشمی داشتیم تصمیم بر آن اتخاذ گردید تا برای اهمیت دادن به  دیدگاه احزاب ، نهاد های مدنی و مردم افغانستان با توجه به وظایف قانونی خود برای حراست از آرای مردم مستقلانه تصمیم بگیریم ودر رفع این مشکل پیش آمده راه حلی را جستجو نماییم.

بر بنیاد قانون انتخابات افغانستان ، کمیسیون مستقل انتخابات مسوولیت برگزاری آنرا  برعهده دارد و تصمیم کمیسیون شکایات  انتخاباتی دررسیدگی به شکایات و اعتراض ها نهایی است ، اما درمورد ابطال آرا ، موارد مشخصی در این قانون فهرست شده است .

آقای روحانی درمورد معیار ها برای آرای معتبر ونامعتبر چنین وضاحت داد:

آرایی که براساس نشانه بایومتریک و مطابق به فهرست رأی دهندگان در محل مربوط باشد ، معتبراند ، مگراینکه مطابق اسناد قانونی و دلایل دیگر اعتبارنداشته باشند .

اوگفت : آرایی که نشانه بایومتریک ندارند وبدون فهرست رأی دهندگان  انجام  شده ، اما فهرست  رأی دهندگان در روز انتخابات به گونه ی قلمی ثبت  گردیده ، در صورتی که بافهرست اصلی درمرکزاطلاعات کمیسیون انتخابات  هماهنگ باشد ، اعتبار خود را دارد.

همینگونه آرایی که بربنیاد فهرست  رأی دهندگان انجام شده ، حتا اگرثبت بایومتریک هم نباشد ، اما از سوی  رییس محل ، ناظران و شاهدان حاضر  درهمان محل ، طبق طرزالعمل کمیسیون انتخابات  صحت آن تصدیق شده  باشد ، معتبرشمرده میشود.

او افزود : شرط دیگرآن است که درصندوق ها و آرای داخل آن نیزاعتراض  و شکایتی وارد نباشد .

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی توضیح داد : آرا و صندوق هایی که بدون فهرست رسمی ، بدون نشانه بایومتریک و به صورت قلمی تهیه شده باشد وبا فهرست  کمیسیون انتخابات مطابقت نداشته باشد یا بدون حضور نمایند گان کمیسیون های انتخاباتی ، ناظران و مشاهدان انجام  شده باشد، فاقد اعتبار می باشد.

این دو کمیسیون تصویب  کرده اند ، کارمندانی راکه باعث  صدمه و لطمه  زدن  به روند  انتخابات افغانستان  شده اند ،  به نهاد های عدلی و قضایی  معرفی نمایند .

این در حالیست که نهاد های ناظر برانتخابات هشدارداده بودند که تقابل به وجود آمده  دررابطه به چگونه گی نتایج انتخابات و بررسی شکایت ها ، سبب تاخیردراعلام نتایج انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان خواهد گردید.

آقای یوسف رشید رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه ی افغانستان ، به روز یکشنبه هفته گذشته ۶میزان دریک نشست خبری ازوجود مشکلات جدی میان دوکمیسیون انتخاباتی ابراز نگرانی کرده گفت : این مساله سبب تأخیردراعلام نتیجه انتخابات پارلمانی خواهد گردید .

آقای رشید هم چنان از وجود مشکلات میان دو کمیسیون مستقل انتخاباتی ، ضعف در  تصمیم گیری های اعضای  دو کمیسیون و قانون شکنی عمدی توسط  اعضای کمیسیون انتخابات به عنوان عامل اصلی تقلب یاد کرده گفت : بررسی دقیق این موارد می تواند آرای پاک را از نا پاک جدا سازد.

وی ، با اشاره به مشکلات تخنیکی در روز انتخابات و پس از آن ، گفت که موارد اصلاحی ازسوی نهاد های  ناظر انتخاباتی به اعضای کمیسیون پیشنهاد شده است و اگراین پیشنهاد ها عملی میشد ، می توانست به سلامت انتخابات تاثیرگذارباشد ، اما از آن جایی که اعضای کمیسیون درتصمیم گیری های خود متزلزل بودند واستقلالیت نداشتند، این پیشنهادات در عمل اجرأ نمیشدند .

به گفته ی او، نهاد های ناظربه این باوررسیده اند که برخی ازمشکلات در روند انتخابات به گونه عمدی برای برهم زدن و تحمیل اهداف شخصی دراین روند بوده
است
. وی، با اشاره به خروج رأی های که بایومتریک نشده اند گفت : دو کمیسیون در تقابل را هم قرار دارند ؛ این مشکل بزرگی است ، امید واریم حل شود و گرنه اعلام  نتایج انتخابات مطابق به تقسیم اوقات تعیین شده اعلام نخواهد شد.

ازسویی هم ، رییس اجرایی فیفا می گوید که تقابل دو کمیسیون حتا روی  روند آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیزتأثیرمنفی برجا می گذارد و احتمالاً این انتخابات  با تعویق رو به روخواهد گردید .

از سوی دیگربنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید که ضعف مدیریتی کمیسیون های انتخاباتی سبب شد تا چالش ها ، تخطی ها و تقلب ها درانتخابات پارلمانی زمینه سازی شود .

محمد نعیم ایوب زاده ، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در یک نشست خبری گفت : این  نهاد بیش از هفت هزار تن را به منظورنظارت از روند  انتخابات ، در روز برگزاری انتخابات اعزام کرده بود وازهمین رو به اسناد زیادی درمورد
تقلب های انتخاباتی دست یافته
است
.

اوخاطرنشان ساخت ، بیش از پنج صد سند به دست شان رسیده که  نشان  دهنده  تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی است . دریکی ازنمونه های این  اسناد ، قلمی که برای تیک مارک کردن اوراق رأی دهی استفاده شده ،  باشعله آتش رنگ آن از روی  کاغذ پاک
میشود
.

آقای ایوب زاده  تاکید کرد که تفکیک رأی سفید ازرأی سیاه ، تأمین عدالت انتخاباتی و رسیدن به نتیجه مطلوب ، مثلثی است که کمیسیون  های انتخاباتی  باید آن را تطبیق کنند ».

در روز انتخابات پارلمانی افغانستان امسال بعضی بی نظمی ها  در ارسال  فهرست رأی دهندگان بوجود آمده  بود و به شماری ازمراکز فهرست رأی دهند گان  نرسیده بود که کارمندان کمیسیون مجبور شدند فهرست قلمی از افرادی  که شناسنامه آنها برچسب ثبت نام را داشتند تهیه کنند .

آقای روحانی در پایان صحبت هایش چنین توضیح داد : کمیسیون های انتخاباتی بادرک اهمیت موضوع انتخاباتی و اجرای مکلفیت های خویش به منظورروند جمع  بندی آرا با رعایت  قانون،  این تصمیم را گرفته است و کمیسیون های انتخاباتی متعهد اند که بر بنیاد لوایح کاری شان جلسات مشترک را دایرنموده و چالشهای انتخاباتی را حل وفصل نمایند .

گل علم ناصری

ممکن است شما دوست داشته باشید