روزنامه اصلاح

ستره محکمه: هفتاد و یک تن در پیوند به قضایای مرتبط به فساد اداری بازداشت گردیده اسـت

نشست شورای عالی ستره محکمه به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رییس ستره محکمه برگزار شد.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر؛ شورا نخست طرح تشکیل سال ۱۳۹۸ ستره محکمه را مورد غور قرارداد . در تشکیل سال جاری با توجه به تعهدات  دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس بین المللی جنیوا، محاکم منع خشونت علیه زن در شش ولایت دیگر کشور نیز ایجاد شده است که با این اقدام ، ایجاد محاکم در۲۸ ولایت تکمیل شد و ایجاد شش محکمۀ با قیمانده طبق برنامۀ عمل قوۀ قضائیه درتشکیل سال بعدی مدنظر گرفته خواهد شد. همچنان کمیته طبق نیازمندی های عینی تنقیص، تزئید و تعدیل لازم را وارد آورد و ساختار تشکیلاتی متوازن و متناسب به عرضۀ خدمات قضایی و حجم وظایف ، ساختار  محاکم را درداخل سقف تشکیلاتی تنظیم کرد که با ارائه بعضی از ملاحظات لازم، مورد تصویب قرارگرفت .

شورا بعد گزارش اجراات دیوان های ستره محکمه در سال ۱۳۹۷ هجری شمسی را استماع کرد، بر اساس گزارش به صورت کل  توسط هشت دیوان فرجامی ستره محکمه در سال ۱۳۹۷- به تعداد ۱۴۲۷۲ دوسیه از لحاظ قانونیت فیصله های محاکم تحتانی، مورد رسیده گی قرارگرفته است که ازجمله ۹۱۱۳ فیصله تایید ، ۲۲۰ فیصله نقض ،۴۲۳ فیصله تعدیل و ۳۰۵ فیصله باطل شده است و درمورد متباقی دوسیه ها  نیز بارعایت احکام قوانین نافذه تصامیم مقتضی اتخاذ شده است.

در جلسه گزارش فعالیت ادارۀ مراقبت قضایی ستره محکمه  در سال ۱۳۹۷ مورد استماع قرار گرفت . بر اساس سعی و تلاش موظفین اداره مراقبت قضایی ستره محکمه  در راستای مبارزه با فساداداری، درسال گذشته به تعداد ۷۱ تن مشمول یک قاضی، ۶ کارمند اداری ، ۶ وکیل مدافع و ۵۸ تن از کمیشن کاران، فریبکاران، جعلکاران و سایر اشخاص به ظن جرایم مرتبط به فساد اداری دستگیر شده اند و دوسیه های شان تابع دوران قانونی شده است .

در این نشست چهار تقاضای تجدید نظر مدنی با حضور اطراف قضایا مورد غور قرارگرفت و با توجه به مطابقت سه تقاضا با شرایط مندرج ماده ۴۸۲ قانون اصول محاکمات مدنی، به لغو فیصله ها تصمیم اتخاذ و به رسیدگی مجدد قضایا هدایت داده شد .

برعلاوه برخی از درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی  و نیزپاره‌ای از مسایل مربوط به ارتقای درجه کادری قضات نیز جز  اجنداء بود که درهرمورد تصامیم لازم اتخاذ شد .

ممکن است شما دوست داشته باشید