روزنامه اصلاح

روند آگاهی‌دهی پیرامون حفظ محیط‌زیست، قانونمند می‌شود

ادارۀ حفاظت از محیط زیست، تفاهمنامه هایی را به منظور  قانونمندسازی روند آگاهی دهی عامه برای حفظ محیط زیست با وزارت های اطلاعات و فرهنگ، ارشاد، حج و اوقاف و بانک خصوصی عزیزی امضا کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، انجنیر عزت الله صدیقی معین ادارۀ حفاظت از محیط زیست، هدف از امضای این تفاهمنامه ها را قانونمند شدن روند آگاهی دهی برای شهروندان به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا عنوان کرد و گفت: پلان پنج سالۀ حفظ محیط زیست تهیه شده است و درآن مسوولیت های ۲۲ وزارت خانه مشخص شده است که آگاهی عامه یکی از اساسی ترین برنامه های این پلان است .

به گفته وی، آگاهی دهی به مردم برای حفاظت محیط زیست از طریق رسانه ها، موعظه های دینی، ورکشاپ ها، سیمینار ها و نشر مقاله ها باید رسمی و قانونمند باشد و این تفاهمنامه راه قانونمندسازی آن را هموار می کند.

اوگفت که این تفاهمنامه ها با وزارت حج و اوقاف برای سه سال مدار اعتبار است و با وزارت اطلاعات و فرهنگ برای یک سال امضا شده است.

فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، موضوع حفظ محیط زیست را مهم و اساسی خواند و گفت: وزارت اطلاعات و فرهنگ عضو تعداد زیادی از کمیسیون های آگاهی عامه است و در خصوص آگاهی دادن به شهروندان متعهد است .

 او گفت: ما بر رسانه های دولتی و غیر دولتی نظارت داریم، مسوولیت ما است که در راستای حفاظت از محیط زیست همکاری همه رسانه ها را جلب کنیم .

 او افزود: ما ازطریق روزنامه های دولتی و آژانس خبری باختر در مرکز و ولایات پیام ها و مقالات آگاهی دهی در مورد حفظ محیط زیست را به نشرمی سپاریم .

 همچنان در نظراست تا پیام های تصویری و رادیویی را نیز ازطریق تلویزیون ملی  نشر کنیم .

او گفت: به اساس مقرره طرزتاسیس رسانه ها، رسانه های آزاد مکلف و موظف اند که در نشرات خود مسایل آگاهی دهی در مورد محیط زیست را در نظر بگیرند .

 به اساس این مقرره، رسانه ها باید پیام های آگاهی دهی عامه را پنجاه تا شصت درصد به تخفیف نشر کنند.

سانچارکی افزود: نشرپیام های رادیویی، تلویزیونی، ورکشاپ ها ، سیمینار های علمی و میزهای گرد به خاطر آگاهی دهی به مردم در جلو گیری از آلودگی هوا و حفاظت محیط زیست بسیار مهم است و این وظیفه و مسوولیت ما است که دراین خصوص پیشقدم باشیم .

در همین حال تاج محمد مجاهد معین وزارت حج و اوقاف گفت: ما از برنامه های اداره حفاظت از محیط زیست به خاطر آگاهی دهی شهروندان حمایت می کنیم .

اوگفت به خاطر آگاهی دهی و هماهنگی میان ادارات مربوط، مشخص شدن عوامل آلودگی هوا، آماده ساختن امکانات و منابع بسیار ضروری و مهم است .

 به گفته وی؛ وزارت ارشاد، حج و اوقاف آماده است که ازطریق مساجد، تکایا و محافل علمی و دینی که درآن علما حضور داشته باشند مردم را به حفاظت از محیط زیست تشویق کنند.

 محمد سالم امید رییس عزیزی بانک نیز همکاری خود را در راستای آگاهی دهی در مورد اهمیت حفاظت از محیط زیست ابراز کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید