روزنامه اصلاح

روز جهانی موزیم ها و ضرورت تـوجـه به حـفظ و مراقـبت مـیراث‌های باسـتانی کـشور

موزیم ها پل ارتباط میان فرهنگ ها و تمدن ها بوده است  و جایگاه ویژه‌یی در روشنگری اذهان ٬توسعه و پیشرفت صنعت جهانگردی دارد.

به گزارش آژانس باختر، بیست و هشتم ثور (۱۸ می) روز جهانی موزیم ها بود .

موزیم ها مطمین ترین مکان ها برای حفظ آثار باستانی است آثاری که گذشتۀ بشریت را بازگو می کند و جوامع معاصر را از چگونگی رشد زندگی انسانان در گذشته آگاه می کند .

برای مردم افغانستان که کشور شان یکی از کهن ترین کشور های جهان است و تمدن های متعدد را شاهد بوده است، موزیم ها اهمیت ویژه‌یی دارد.

افغانستان مملو از داشته های باستانی است؛ آثار زیادی است که نیاز به حفاظت و وارسی دارند واین موزیم ها است که می توانند ما را در مدیریت این داشته های ملی یاری رساند .

با تاسف  مشکلات امنیتی و پولی باعث شده است آنچنانی که توقع  می رود٬ نتوانیم به داشته های باستانی خود رسیدگی کنیم . جنگ ها در درازای چهل سال گذشته به موزیم ها و سایرداشته های باستانی ما  بیشترین آسیب وارد کرده است  و ما شاهد تاراج موزیم ملی در کابل بودیم که بسا از آثار آن به یغما برده شد .

مگر انگیزه و تلاش برای غنامندی موزیم ها در کشور وجود دارد . در طول سالهای گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با نهاد های معتبر بین المللی به خصوص یونسکو توانسته است بسیاری از آثار دزدی شده را دو باره به کشور باز گرداند و همچنان از قاچان صد ها قلم اثر تاریخی  به خارج از کشور جلوگیری کند  و آن را  به مکان اصلی آن ها  که موزیم ملی است، باز گرداند.

با وجود چنین یک دید گاه و تلاش٬ هنوز قاچاقبران آثار عتیقه در کشور فعال اند و با استفاده از ناامنی و با حفریات غیر مسلکی در مناطق باستانی داشته های تاریخی مارا که سرمایه ملی است به یغما می برند و با تاسف  کشورهای همسایه به بازار فروش این آثار تبدیل شده  و از این طریق تلاش  می شود تا به هویت و تاریخ کشور ما آسیب برسد.

  با حفظ این آثار می توانیم نه تنها هویت و گذشته پر بار فرهنگی خود را به نسل های بعدی انتقال بدهیم  بل با گذاشتن این آثار در موزیم ها ٬ صنعت جهانگردی را در کشور گسترش دهیم و زمینۀ پژوهش را برای محققان داخلی و خارجی نیز مساعد کنیم .

موزیم ها بازتاب دهندۀ هویت و فرهنگ کشور ها است، موزیم ها می توانند منحیث پل ارتباط میان فرهنگ ها و سازنده صلح درسطح ملی و بین المللی نقش ایفا ک ند.

موزیم ها در عصر حاضر جایگاه ویژه‌یی دارند در توسعه و پیشرفت صنعت جهانگردی ایفا می کند. علاوه بر جذابیت می توانند عامل مهمی در معرفی فرهنگ و تمدن ها باشد.

موزیم ملی در کابل و موزیم های دیگر در بعضی از ولایت های کشور همه جز افتخارهای  ما میباشد. این موزیم ها از لحاظ مواد و محتوا غنی و معیاری است، پس لازمی است که در حفاظت از این داشته های ملی رشد و غنامندی آن ها و گسترش فرهنگ اصیل کشورسهم فعال بگیریم و همچنان برای نسل نو، تاریخ و هویت کشور را انعکاس بدهیم .

ممکن است شما دوست داشته باشید