روزنامه اصلاح

روز جهانی دختر و مشکلات دختران افغـانـستان

یازدهم اکتوبر برابر با نوزدهم ماه میزان، روز جهانی دختر است. از این روز در سراسر جهان واز جمله در افغانستان بزرگداشت می گرددافغانستان در حالی از روز جهانی دختران تجلیل میکند که دختران کشور مشکلات بی شماری را تجربه می کنند. دختر بودن در افغانستان به معنای زیستن در مشکلات وچالش های فراوانی است که هیچ کسی  دیگری را یارای ایستاده گی و مقاومت در برابر آن نیست. دختر بودن یعنی از همان آغاز زنده گی شاهد برخورد دوگانه از سوی والدین و همه بسته گان؛ دختر بودن یعنی زنده گی در تبعیض و محرومیت از حقوق مسلم انسانی. آمار ها حاکی از آن است که در حال حاضر شصت درصد از مجموع  سه میلیون و هفتصد هزار تنی که از آموزش محروم اند را د ختران تشکیل میدهد.

مشکلاتی چون تبعیض بین فرزندان دختر وپسر، سپرده شدن به بد، اجبار به ازدواج پیش از رسیدن به سن قانونی، مواجه شدن با لت وکوب و شکنجه، محرومیت از حق میراث و…، عمده ترین  مشکلاتی است که معمولا دختران در کشور ما با آن مواجه اند وفضای حاکم بر ا فکار عمومی به گونه‌ای است که دختران نسبت به فرزندان پسر از توجه وعنایت کمتر خانواده ها وحتا والدین برخوردار اند.

دولت افغانستان در این سال ها بسیار تلاش ورزید که بتواند شرایط را به نفع دختران  کشور تغییر داده و زمینه را برای حضور و ایفای نقش بارز آنان در فرایندهای مربوط به زنده گی اجتماعی فراهم سازد. دولت تلاش ورزید قوانین را به گونه‌ای تغییر دهد که بتواند بستر ساز حضور ومشارکت زنان در اجتماع افغانی گردد ومساعی زیادی را به خرج داده تا بتواند زمینه را برای بالا بردن سطح دانش دختران در فرایندهای مربوط به دولتداری و…، فراهم آورده وروند مشارکت شان را در ادارات وسازمان های حکومتی تسریع سازد.

کارهای زیادی تا حال انجام یافته است. به عنوان نمونه از نزدیک به چهارصد هزار تن از محصلان موسسات تحصیلی، بیش از یکصد هزار تن را دختران تشکیل می دهد. حضور وایفای نقش دختران در فرایندهای مربوط به زنده گی جمعی در کشور زیاد پررنگ شده است. دختران و زنان در پروسه های مختلف کشور داری و رسمی حضور پر رنگ وقابل توجهی دارند.

اما در عین زمان مشکلاتی که بر شمردم هم اندک نیست. کارهای که انجام شده به نسبت به کارهای که انجام نگردیده بسیار اندک می باشد. کارهای زیادی باید در این را ه انجام یابد و تلاش های بیشتری باید برای رفع چالش ها و مشکلات موجود صورت بگیرد. نهاد های دولتی باید برابر با مفاد احکام قانون بکوشند که زمینه ی مشارکت و حضور دختران را در همه‌ی پروسه ها مهیا سازد.

جامعه‌ی  افغانی متاسفانه خیلی زیاد تحت تاثیر سنت های نیرومند اجتماعی و تاثیر پذیرفته از فرهنگ سنتی پایدار وکهن سال می باشد. مشکلات موجود بیشترینه برخاسته از این همین تاثیر پذیری از سنت و فرهنگ اجتماعی می باشد. خیلی از این مشکلات هیچ پیوندی با باورهای دینی و اعتقادات مذهبی ندارد. الگویی که دین ارایه کرده وما میتوانیم آن الگوها را از متون دینی موجود ونیز از سیره سلف بزرگوار امت استنباط و استخراج کرده و حقوقی را که در متون دینی برای د ختران ما تعیین کرده شناسایی وبه حکم اینکه خود را مسلمان میدانیم وپابند احکام دینی  الزاما باید در زنده گی خود آن ها را پیاده کرده وعملی کنیم.

  ایجاب میکند که در این زمینه فرهنگ سازی شود و باورهای سنتی و تاثیرات ژرف برجای ما نده از سنت های پاینده و نیرومند اجتماعی را با ترویج باورهای اصیل دینی واعتقادات مذهبی اصلاح نموده وجامعه را از گرفتار آمدن در گیرودار این سنت ها  نجات دهیم. نهادهای فرهنگ ساز مانند وزارت های سکتوری، رسانه ها، علمای دینی و مدارس مذهبی و…، در تبیین دیدگاه دقیق دین و باورهای اعتقادی وظیفه ومکلفیت بیشتر دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید