روزنامه اصلاح

رئیس جمهورغنی طرح اصلاحات در وزارت امور خارجه را بررسی کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در نشستی با هیئت رهبری وزارت امور خارجه، طرح اصلاحات در آن وزارت را مورد بررسی قرار داد و در خصوص ماموریت های آیندۀ این وزارت، بحث صورت گرفت.

در این نشست که در ارگ انجام شد، مسئولین وزارت امور خارجه، گزارش چالش های این وزارت را با رئیس جمهور شریک ساختند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، گفت: تاکید من این است که تمام اجراآت در وزارت امور خارجه باید شفاف باشد و بیطرفانه و مبتنی بر قانون صورت بگیرد.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت طرح مقررات و لوایح در بخش های مختلف وزارت امور خارجه، گفت که چارچوب ها و استقامت های کاری ریاست امور قونسلی ارزیابی گردد، امور دیپلوماتیک و امور اداری تعریف و تفکیک شوند و استقامت های کاری سفرا، مستشاران و سکرتران در سفارت خانه های افغانستان مقیم خارج، ارزیابی گردد.

رئیس جمهور غنی افزود که چگونگی استخدام در وزارت امور خارجه باید بر بنیاد قانون، مقررات، لوایح و معیارهای حاکم ملی و بین المللی باشد.

به همین ترتیب در رابطه به تهیه و تدوین پلان پنج ساله حفظ، مراقبت و اعمار مجدد سفارت خانه های افغانستان در خارج از کشور، تهیه و تدوین پلان واضح جهت حفظ، مراقبت، بازسازی و تعمیر واحدهای دومی (ریاست های ولایتی) وزارت امور خارجه، ایجاد میکانیزم های شفاف جهت جمع آوری عواید و انتقال آن به مراجع قانونی و ایجاد میکانیزم های شفاف جهت تثبیت و حفاظت از املاک و تجهیزات افغانستان در خارج از کشور، بحث صورت گرفت.

در اخیر این دیدار، رئیس جمهور غنی گفت که کار روی اصلاحات در وزارت امور خارجه باید در دو بخش؛ نخست اقدامات عاجل و دوم پلان های درازمدت صورت گیرد تا وزارت امور خارجه منحیث نهاد مجری سیاست خارجی، بیشتر تقویت یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید