روزنامه اصلاح

رئیس جمهورغنی: تا آغاز سال تعلیمی جدید پیشرفت‌های ملموسی در برنامه‌ی اعمار مکاتب به میان آید

نشستی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ترتیب یک پلان واضح زمین برای اعمار شش هزار مکتب، دایر گردید.

در این نشست که در قصر دلگشای ارگ انجام شد، داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، مجیب الرحمن کریمی وزیر انکشاف دهات، جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و داکتر محمد ابراهیم شینواری معین وزارت معارف، گزارش ادارات مربوطۀ شان را در خصوص پلان واضح زمین برای اعمار شش هزار مکتب ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش آنان، گفت که بین وزارت های متذکره یک میکانیزم واضح جهت تسریع پلان روند اعمار مکاتب ایجاد شود تا مسئولیت ها، هماهنگی و نظارت مشخص گردد.

رئیس جمهور افزود که والیان، ولسوالان و قوماندانان امنیه در این پروسه همکاری کنند، زیرا ساختن مکاتب اولویت ملی ما می باشد.

رئیس جمهور کشور گفت که تا زمان نواختن زنگ مکتب و آغاز سال جدید تعلیمی، باید پیشرفت های ملموس در عرصه معارف به ویژه اعمار مکاتب به میان آید.

ممکن است شما دوست داشته باشید