روزنامه اصلاح

رئیس جمهور، حکمی را در مورد آغاز کار کمیته قبلی گزینش صادر کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، حکمی را به منظور آغاز کار کمیته قبلی گزینش عضویت کمیسیون مستقل انتخابات صادر کرده است.

با درنظرداشت اهمیت انتخابات منحیث یک پروسه ملی و نیاز به افراد شایسته و با تجربه بخاطر برگزاری بهتر آن و از اینکه شخص واجد شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات از میان فهرست باقی مانده کاندیدان، تعیین شده نتوانست، رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم اتخاذ نمود تا حکمی را به منظور آغاز کار کمیته گزینش، صادر نماید.

رئیس جمهور به منظور تعیین عضو کمبود کمیسیون متذکره وفق صراحت ماده ۱۳ قانون انتخابات، دستور داده تا اعضای قبلی کمیته گزینش از تاریخ صدور این حکم ، به کار خویش آغاز نمایند.

در این حکم تذکر یافته است که کمیته مذکور اجراات خویش را طبق احکام قانون انتخابات و طرزالعمل مربوطه، تنظیم نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید