روزنامه اصلاح

رأی به دوام مردم‌سالاری

مردم افغانستان با مشارکت وسیع خود در انتخابات ریاست جمهوری به دوام مردمسالاری رای دادند.

مردم افغانستان به رغم تهدید های امنیتی در اولین ساعات روز گذشته به قصد اشتراک در انتخابات پای صندوق های رای حاضر گردیده وهر یک از آنان با بهره گیری از حق رای خود به نامزد مورد نظر خویش رای دادند. این روند در تمام طول روز گذشته در سراسر کشور ادامه داشت و کمیسیون مستقل انتخابات میعاد زمانی تعیین شده برای رای گیری را تا ساعت پنج بعد از ظهر وبه مدت دو ساعت تمدید کرد.

این همانگونه که اشاره گردید در حالی بوده است که گروه طالبان تهدید کرده بود که مراکز رای گیری جزو اهداف نظامی این گروه بوده وآنان بالای این مراکز حمله می کنند و مردم را از اې رفتن به این مراکز بر حذر داشته بودند. گروه طالبان انتخابات را “دسیسه‌ی خارجیان” برای به قدرت رساندن افراد وابسته به خود شان اعلام کرده بود.

اما روایت شهروندان از انتخابات طور دیگری بوده  و است. مردم همانگونه که قانون اساسی تعریف کرده انتخابات را ساز و کاری میدانند که تمثیل کننده‌ی اراده‌ی آزاد شهروندان برای مشارکت در فرایند های مربوط به دولتداری و گزینش نمایندگان شان برای اداره‌ی امور مربوط به حیات سیاسی کشور و مردم افغانستان می باشد. بنا بر این روایت انتخابات وسیله‌ی تامین مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شان وتحقق دهنده‌ی مردم سالاری در کشور می باشد. مردم افغانستان از طریق شرکت در انتخابات در حقیقت آنچه را که در قانون اساسی به صراحت بیان شده که حاکمیت ملی در افغانستان به مردم افغانستان تعلق دارد را جامه‌ی عمل پوشانیده و حق شان در مورد تحقق حق حاکمیت شان بر سرنوشت خویش را جنبه‌ی عملی می بخشند.

این به نوبه‌ی خود ” نه ” به ” امارت “، می باشد که روایت گروه طالبان از حاکمیت دولتی در افغانستان می باشد. مردم افغانستان روایت امارت را قبول ندارند. زیرا امارت نوعی حاکمیت یک قشر و یک گروه بر مردم است که بر بنیاد تفسیر خشک و یک جانبه‌ی یک گروه خاص از دین و شریعت شکل گرفته و بر کل مردم تحمیل می گردد. روایت مردم افغانستان مانند خیلی از کشور های اسلامی دیگر ” جمهوریت ” است و تعیین سرنوشت امور از طریق مشارکت و رای مردم و شهروندان جمهوری. بر بنیاد این روایت شهروندان در یک کشور اسلامی، فعال و کنشگر بوده و مصالح و منافع عمومی جوامع اسلامی خویشتن را می دانند و سرنوشت خویشتن، همنوعان و کشور شان را از طریق مشارکت در تصمیم گیری جمعی واز راه به کار گیری رای شان بر می گزینند. انتخابات میکانیزم مدرن و عصری شبیه بیعت در صدر اسلام می باشد که هر یک از شهروندان آزاد گذاشته می شد تا به حاکم شرعی از طریق دادن رای بیعت کنند.

شرکت وسیع شهروندان کشور نشان داد که آنان جمهوریت را برگزیدند و انتخاب شان انتخابات بود که ساز و کار دموکراتیک برای مشارکت شهروندی می باشد نه امارت و حاکمیت تحمیلی یک گروه و یک قشر زیر نام دین و شریعت و بر بنیاد تفسیر خشک وتندروانه از دین وشریعت. مردم به مشارکت و مردمسالاری رای دادند و امارت را رد کردند.چنانکه این به معنای رد روایت های دیگری چون حکومت موقت نیز بود که از سوی برخی سیاسیون و گروه ها و احزاب مطرح می گردید. مردم انتخابات را برگزیدند چون حکم قانون اساسی بود. مردم به قانون اساسی متعهد اند و قانون اساسی را قبول دارند ومی خواهند قانون اساسی بر مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه حکومت کند و همه‌ی امور مربوط به حیات ملی افغان ها بر بنیاد قانون اساسی رقم بخورد و به پیش برود.

ممکن است شما دوست داشته باشید