روزنامه اصلاح

دست از کشتار مردم بر دارید

علی الرغم خوشبینی هایی که پس از نشست بین الافغانی قطر به وجود آمده بود مبنی بر اینکه مطابق قطعنامه‌ی این نشست میزان حمله بر غیر نظامیان کاهش پیدا کرده، سیر کشتار غیر نظامیان دگر گون شده، میزان قربانیان افراد ملکی سیر نزولی یافته و با گذشت زمان به صفر تقرب خواهد کرد؛ اما فرایند این کشتار و قربانی شدن ادامه یافته و خشونت هاهمچنان از غیر نظامیان قربانی می گیرد. غیر نظامیان همچنان به گونه‌ی هدفمندانه مورد حمله قرار گرفته و قربانی می شوند.

در چند رویداد تروریستی از شهر کابل و ولایت ننگرهار ده ها تن عمدتاً غیر نظامیان شهید وزخمی شدند. صبحگاه روز پنج شنبه از اثر سه رویداد تروریستی در نواحی شانزدهم و نهم شهر کابل بیش از ده تن از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان شهید شدند ونزدیک به چهل تن دیگر زخمی شدند. مسئوولیت رویداد خونین دسپیچری را گروه طالبان واز حادثه ی حمله بر بس حامل کارمندان وزارت معادن و پترولیم را گروه داعش به عهده گرفته است. ودر عین روز در یک رویداد تروریستی دیگر در ولایت ننگرهار نزدیک به بیست تن شهید وزخمی شدند وقربانیان عمدتاً غیر نظامیان بودند.

در مدت زمانی اندکی بیشتر از یک سال این بار دوم است که کارمندان وزارت معادن وپطرولیم هدف قرار گرفته وبه این صورت شهید وزخمی می گردند. هدف حمله قرار گرفتن کارمندان وزارت معادن وپطرولیم که عمدتاً انجنیران ورزیده وجوانان تحصیلکرده در این بخش اند این ذهنیت را به وجود می اورد که دست های بیرونی پشت پرده ی این رویداد است که میخواهند با نابود سازی استعداد ها ونیز خلق بی انگیزه گی کار در بخش معادن مانع رشد وپیشرفت در این بخش که در حقیقت کلید رشد وبالنده گی اقتصادی کشور ما است گردند. ویا اینکه دست مافیای معدن است که نه می خواهند وزارت معادن روی پای خود ایستاده وکار ها در این بخش رونق بگیرد. استعداد ها را از این وزارت می گیرند ودر پی ایجاد یک جنگ روانی در این وزارت اند که در نتیجه کار ها در این وزارت از رونق بیافتد ودر خلای تسلط این وزارت بر امور مربوط این مافیا به چور معادن ادامه دهند.

چنانکه این مطلب را نیز به وضوح بیان میکند که رسیدن به صلح وپایان خشونت ها وحل مسالمت آمیز مسأله ی افغانستان تا چه اندازه پیچیده وبا مشکلات همراه است و می فهماند که خوشبینی های مقطعی وزود گذر چه اندازه خوشباورانه وبه دور از واقعیت مسئله است. این حقیقت را برملا می سازد که تا چه اندازه این مشکل چند لایه وپیچ در پیچ است ودست های فراوانی از بیرون وداخل کشور در آن دخیل است. وتا موضوع همه جانبه حل وفصل نگردیده وبه همه ی عوامل دخیل در این معضل رسیده گی نه شود صلح در کشور آمدنی نیست. همو که خلیلزاد هم گفت که معنای به توافق رسیدن با طالبان پایان جنگ در افغانستان نیست وممکن است نا امنی به صورت دیگری ادامه یابد.

   هر چه باشد کشتار غیر نظامیان موضوعی نیست که توجیه داشته باشد. ونه با هیچ منطقی سازگار است. وبا هر چه از موازین دینی، شرعی وانسانی در تضاد است. کشتار غیر نظامیان امری نیست که در تعالیم دینی ودستورات شرع شریف دلیلی بر جواز آن پیدا کرده بتوانیم. بر عکس ده ها دلیل در دین وشریعت وجود دارد مبنی بر حرام وجایز نه بودن آن. قرآن کریم جزای کسی را که مومنی را متعمداً بکشد خلود در جهنم، لعن ورانده شدن از درگاه رحمت خدا، خشم وغضب خدا در حق قاتل وعذاب دردناک در قیامت و روز جزا قرار داده است.

   دیدن صحنه های دلخراشی که پس از هر حمله وانتحار وانفجار در اماکن عمومی ومراکز ومحلات بود وباش ونیز کار وزنده گی غیر نظامیان به وجود می آید قلب هر انسانی را به درد می اورد. اما جای تعجب در این است که سازمان دهنده گان ونیز سران گروه هایی که این افراد به انها تعلق دارند چگونه به درد نه می آید؟ مگر قلب آنان سنگ شده است؟ ویا اینکه آنان اختیار نه دارند واین کار ها با دستور دیگران وبیگانه گان انجام می شود وآنان مجبور می شوند قبول مسئوولیت کنند.

   مردم از این گروه ها وبه طور خاص از سران ورهبران شان می خواهند که کشتار مردم را بس کنید واز ریختن خون مردم دست بردارید. مردم در خطاب به آنان می گویند کشتار غیر نظامیان سودی به حال شما نه دارد. ونه شما را در رسیدن به اهداف تان کمک می کند. شما با کشتار نه می توانید حمایت مردم را به دست بیاورید. حاکمیت یافتن از طریق به دست اوردن قلب ها میسر است وحمایت مردم با خدمت به آنها به دست می آید. آن وقت دیگر گذشته که از طریق سر نیزه بتوان بر مردم حکومت کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید