روزنامه اصلاح

در مراسم تجلیل از هفته‌ی جهانی تغذیه با شیر مادر مطرح شد: تغذیه با شیر مادر، سبب کاهش ۲۲درصدی مرگ و میر کودکان می‌شود

آمریت جندروزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری وزارت صحت‌عامه، از هفته‌ی جهانی تغذیه با شیر مادر تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این مراسم، ابتدا داکترمحمد سرور مسؤول تغذیه‌ی اطفال وزارت صحت عامه پیرامون  تغذیه با شیرمادرصحبت کرد و گفت :شیر مادر، اولین واکسین برای کودک می باشد.

وی گفت که تحقیقات نشان میدهد که تغذیه با شیرمادر در ساعت اول بعد از ولادت، سبب کاهش۲۲ درصد مرگ و میر کودکان شده و تغذیه‌ی خالص با شیر مادردر شش ماه نخست، ۱۳درصد مرگ و میر نوزادان را کاهش می دهد .

  سید جعفر راستین، مشاور امور نشرات وزارت اطلاعات پیرامون نقش رسانه‌ها در آگاهی‌دهی صحبت کرد و گفت که تغذیه با شیر مادر وهمچنان مصؤونیت غذایی دو موضوع مهم است که باید رسانه‌ها به آن توجه کنند.

به گفته وی، اگاهی مردم در مورد مصئونیت غذایی و تغذیه باشیر مادر بسیاراندک است.

 وی در مورد تغذیه‌ی نا سالم و ارتباط آن با جنگ و نا امنی به تفصیل صحبت کرد.

در همین حال محبوبه سعادت آمر جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت: باآنکه در گذشته از هفته‌ی جهانی تغذیه با شیر مادر در افغانستان تجلیل به عمل
می آمد، اما به منظور پایه داری پیام های این هفته و نیل به آن نیاز به رویکرد استراتیژیک و کار متداوم

میباشد.

او گفت، در سال ۲۰۱۸ ریاست تغذی وزارت صحت عامه تلاش دارد تا در چارچوب آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه، این خلا را پر کرده و در قسمت اگاهی دهی به مردم از مزایای تغذیه‌ی کودکان باشیر مادر، اقدامات موثری را روی دست گیرد.

 در اولین جلسه‌ی کمیته‌ی عالی رهبری آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه به رهبری رییس اجراییه کشور، به وزارت صحت عامه وظیفه سپرده شده تا کمیسیونی را متشکل از نماینده گان باصلاحیت وزارت های اطلاعات فرهنگ، امورزنان، زراعت، آبیاری ومالداری، کاروامور اجتماعی، سکرتریت تخنیکی کمیته‌ی عالی رهبری آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه، موسسات همکار ملی و بین المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی تشکیل و طرح برنامه‌ی تجلیل از هفته‌ی جهانی تغذیه با شیر مادر را در مدت یک ماه آماده و به کمیته‌ی اجراییه‌ی اجندای ملی ارائه
کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید