روزنامه اصلاح

دحضرت محمد مصطفی (ص ) دنیکمرغه میلاد په مناسبت دمحجوزینو او  بندیانو دمجازاتو دتخفیف او بخښنې په باب دافغانستان داسلامی جمهوریت دجمهوررییس محمد اشر ف غنی فرمان 

دافغانستان  د اساسی قانون د څلورشپېتمې مادې په  ١٨ جز کې ددرج شوی حکم له مخې، دحضرت محمد مصطفی (ص) دنیکمرغه میلاد په مناسبت دملکی او نظامی په ګډون دمحکومینو دحجز او بند  دمجازاتو تخفیف او بخښنه چې دمحکمو په قطعی او وروستی حکم  محکوم شوی دی، په لاندې ډول  منظورم .

دمحجوزینو دمجازاتو تخفیف او بخښنه :

لومړى ماده :

١-دهغو محجوزینو دحجز پاتې موده  چې  دحجز تر دریو کلونو پورې محکوم شوی دی  ، دتېرې شوې مودې په پام کې نیولو پرته دې ،وبخښل شی او دحجز څخه  دې خوشى شی .

٢- دهغومحجوزینو دحجز پاتې موده چې دحجز له دریو کلونو څخه زیات  محکوم شوی دی  په هغه صورت کې چې دخپل حجز نیمایی  موده یې  په جېل کې  تېره کړې  وی  وبخښل شی  او له حجز څخه دې خوشى شی .

٣- ددې مادې په (١- ٢)  فقرو کې  درج شوی محجوزین  چې په دې فرمان کې  ددرج شوی بخښنې له ښیګڼو څخه ګته  نه اخلی دهغو دحجز دریمه  برخه  دې  تخفیف شی .

دشیدې خوړونکى ماشوم لرونکو ښځینه  او دزیات عمر لرونکو بندیانو دمجازاتو بخښنه؛

دویمه ماده :

١-هغه ښځینه بندیانې چې دشیدې خوړونکی ماشوم لری  او تر پنځوکلونو پورې  په موده  په  بند محکومې شوی  دهغو مجاواتو پاتې موده یې  وبخښل شی او له بند څخه  خوشى شی.

٢-هغه ښځینه بندیانې  چې لږ ترلږه  شپیته کلنی  یا له دې څخه پورته  بشپړه کړې وی  او هغه نارینه بندیان چې  پنځه شپیته کلنى یا له دې څخه پورته بشپړه کړی وی  او دخپل بند څلورمه برخه  یې په جېل کې  تېره کړی وی  دهغوی مجازاتو پاتې موده دې وبخښل شی او له بند  څخه خوښی شی .

په صعب العلاجو ناروغیو داخته بندیانو بخښنه؛

دریمه ماده :

١-په صعب  العلاجوناروغیو هغه  اخته بندیان چې دلاندې شرطونو لرونکی وی ، له بند څخه دې خوشى شی .

–  دهغوى  معالجه ممکنه نه وی .

–  دهغوى ناروغی خپل وروستى تګلورى وهلى وی .

-دهغوى دروغتیا ښه والی او اعاده  متصوره نه وی .

٢- په صعب العلاجو ناروغیو داخته بندیانو دتثبیت په منظور په مرکز کې طبی هیئت  په لاندې ترکیب سره  جوړېږی .

– دعامې روغتیا وزارت دمعالجوی طب لوى رییس  درییس په توګه .

–  دملی دفاع وزارت  دروغتیایی چارو له ریاست څخه  متخصص ډاکتر دغړی په توګه .

-دکورنیو چارو وزارت دروغتیایی چارو له ریاست څخه متخصص ډاکتر دغړی په توګه

-دملی امنیت دلوى ریاست دروغتیایی چارو له ریاست څخه  متخصص ډاکتر  دغړی په توګه

– دازادۍ دسلب  پرمحلاتو دڅارنې  دڅارنوالى ریاست استازى  دناظرپه توګه .

٣- په صعب العلاجو ناروغیو داخته بندیانو دتثبیت په منظور  په ولایتونوکې طبی هیئت ددې مادې  په ( ٢) فقره کې په درج شویو مراجعو پورې  له اړوندو واحدونو څخه جوړېږی .  دولایت  دملی امنیت  په اداره او ملی اردو کې  دمتخصص ډاکتر  دنه شتون په صورت کې  ،  داړوند ولایت  دروغتیایی چارو ریاست مکلف دى  ، یوبل ډاکتر توظیف  کړی .

۴- دجېل اداره مکلفه ده ددې مادې په  ( ١) فقره کې  درج شوی ناروغان  طبی هیئت ته وروپېژنی  او دناروغى دتصدیق په صورت کې  ، دهغوى سندونه  روغتیایی عالی کمېسیون ته  وړاندې کړی .

۵-هغه  شمېرمحکومین  چې دولایتونو  دطبی هیئت دتصمیم پربنسټ  ، صعب العلاج تشخیصېږی . دهغوى  له سوابقو سره یوځاى  مرکزی جېل ته لېږدول کېږی  او په مرکز کې  دروغتیایی عالی کمېسیون  له تصمیم څخه وروسته  دراتلونکو اجرااتو لپاره  دفرمان دتطبیق مرکزی  کمېسیون ته محول کېږی .

دبندیانو دمجازاتو بخښنه او تخفیف؛

څلورمه ماده :

١-هغه بندیان چې  تر دووکلونو پورې  په بند محکوم شوی دی  دتېرې شوې مودې  په پام کې نیولو پرته  دهغوی دمجازاتو پاتې موده وبخښل شی او له بند څخه یې  خوشى شی .

٢- هغه بندیان چې له دوو کلونو څخه زیات  تر څلورو کلونو پورې په بند محکوم شوی دی  ، په هغه صورت کې چې دخپل  بند څلورمه برخه موده یې په جېل کې  تېره کړې وی ، دهغوى دمجازاتو پاتې موده دې وبخښل شی او له بند څخه دې  خوشى شی .

۳-هغه بندیان چې  له څلورو کلونو څخه زیات  ترلسو کلونوپورې  په بند محکوم شوی دی  په هغه صورت کې  چې دخپل بند دمجازاتو دریمه برخه یې په جېل کې تېره کړې وی  ، دهغوى پاتې مجازات دې وبخښل شی او له بند څخه دې  خوشى شی .

۴-هغه بندیان چې  ددې مادې د(١-٢-٣)  فقرو په درج شویو کټه ګوریو کې نه شاملېږی  دهغوى دبند دمجازاتو په موده کې دې په لاندې ډول تخفیف رامنځته شی .

–  ددې مادې په ( ١) فقره کې  ددرج شویو محکومینوپه مجازاتو کې دهغوى دبند دمودې له څلورو برخو څخه  درې برخې  .

– ددې مادې  په (٢) فقره کې  ددرج شویو محکومینو په مجازاتو کې دهغوى دبند  دمودې  نیمایی برخه .

– ددې مادې  په ( ٣) فقره کې ددرج شویو محکومینو په مجازاتوکې ، دوه کاله .

– له لسو کلونو څخه زیات  ترشپاړلسو کلونو پورې په بند دمحکومینو په مجازاتو کې ، یونیم کال .

– له شپاړلسو کلونو څخه زیات  تر دیرشو کلونو پورې په بند دمحکومینو په مجازاتو کې ،یوکال .

دنظامی منسوبینو دبند  دمجازاتو بخښنه او تخفیف؛

پنځمه ماده :

۱- دملی اردو ، ملی پولیسو هغه افسران  ، بریدملان ، ساتنمنان )  اوسرتیری ، دملی امنیت دلوى ریاست  او دنظامی تشکیلاتودنورو لرونکو وزارتونو اوادارو  منسوبین  چې تر دوو کلونو پورې  په بندمحکوم شوی دی  ، دتېرې شوې مودې په پام کې نیولو پرته دې  دهغوى دمجازاتو پاتې موده وبخښل شی او له بند څخه دې  خوشى شی .

٢-دملی اردو ، ملی پولیسو هغه افسران  ، بریدملان ( ساتنمنان ) او سرتېری ، دملی امنیت  دلوى ریاست  او دنورو نظامی تشکیلاتو لرونکو وزارتونو او ادارو منسوبین  چې په اړوندو قطعاتو کې تریوکال پورې  دتنفیذی بند په مجازاتو محکوم شوی دی  په هغه صورت کې چې دخپل بند دمودې  څلورمه برخه یې  په قطعه کې تېره کړې وی دهغوى دبند پاتې موده دې  وبخښل شی او له بند څخه خوشى شی .

۳-هغه  نظامی منسوبین  چې دمحکمو په قطعی اووروستی  حکم  دتعطیل په بند  په مجازاتو  محکوم شوی دی ، دتېرې شوې مودې په پام کې نیولو پرته دې  دهغوى دبند پاتې موده وبخښل شی .

دزیاتو جرمونو دمحکومینو تخفیف؛

شپږمه ماده :

دزیاتو جرمونو هغه محکومین چې  دیوې پریکړې په ترڅ کې  په جلا جلا حکمونو او دقانون دیوې مادې پربنست  په مجازاتو محکوم شوی دی ، دهغوى لپاره دې  دمجازاتو له سرجمع څخه  تخفیف  اجرا شی .

دبخښنې او تخفیف دمحدودیت  او ممنوعیت حالات؛

اوومه ماده :

۱- د ١٣٩٣ کال درسمی جریدې په (١١٣٢) ګڼه رسمی جریده کې  دخپاره شوی جزایی اجرااتو دقانون  د( ٣۵٠) مادې  په ( ٢) فقره کې  ددرج شویو جرمونو محکومین  دصعب العلاجو بندیانو په استثنا  ددې فرمان دبخښنې  دښیګڼو څخه  ګټه نه اخلی .

۲-  لاندې محجوزین اوبندیان ددې فرمان دتخفیف له ښیګڼو څخه ګټه نه اخلی .

– هغه محکومین  چې له پنځوکلونوڅخه زیات په حجز یا له لسو کلونو څخه زیات  په بند چې دهغوى دحجز یا بند  له نیمایی مودې څخه زیات دتخفیف  اوبخښنې دپخوانیو فرمانونو له امله ، تخفیف شوې وی  ، خو داچې  دهغوى دبند له یوکال څخه کم  پاتې   شوی وی .

– دعمدی  وژنې دجرمونومحکومین  (داطفالو په استثنا )  خو داچې دمقتول ورثې  ابرا کړې وی .

ابرا دعصر وراثت  دوثیقې پربنسټ دمحکمې له خوا  له ترتیب شوی  ابرا خط څخه عبارت دى ، د ١٣٩٧کال له پیل کېدو څخه مخکې پریکړو کې درج شوی ابرا  په دې حکم کې نه شاملېږی .

داداری فساد دجرمونو  محکومین .

دنشه یی توکو اومسکراتو دجرمونو محکومین  .

– داعدام په جزا هغه محکومین چې دهغوى مجازات په بند تعدیل شوی دی .

– هغه محکومین  چې په ر وان کال کې  دهغوى د محکوم بها دحجز اویا بند په میعاد کې  تخفیف  راغلى وی .

– هغه محجوزین اوبندیان  چې په حجز یابندسربیره  دمال په رد یا دتاوان په جبیره کولو او په نغدی جزا هم محکوم شوی دی  ، په هغه صورت کې چې ترلاسه شوى مال  یا دمحکوم بها وجه متضرر ته ورکړى وی اویاورکړی . اویا دهغوى  نیمایی جزا ددولتی واحد حساب ته تحویل  کړى وی . یا تحویل کړی

ددې فرمان په لومړی ماده او دڅلورمې مادې په ( ۴) فقره کې ددرج شوى تخفیف  له ښیګڼو څخه ګټه اخلی ، محجوزین اوبندیان  مکلف دی  دمحکوم بها وجه یا نغدی جزا دبل فرمان  تر صادریدو پورې متضرر ته ورکړی  یا په بانک کې تحویل کړی .

۳-  لاندې محجوزین  اوبندیان ددې فرمان  ددرج شوی بخښنې او تخفیف  له ښیګڼو څخه  ګټه نه اخلی .

– د ښځې پرخلاف دتاوتریخوالی دبندولو دقانون  ددرج شویو جرمونو محکومین .

–  دجزا دکوډ د( ۴۵١) مادې  ددرج شوې ځورونې دجرمونو محکومین .

– دجزا دکوډ (  ۶٣۶-۶٣٧- ۶٣٩-۶۴٠-۶۴١-۶۶٨-۶۶٩-۶٧٠-۶٧١) مادو  ددرج شویو جرمونو محکومین .

– له ماشومانو پرته  دجزایی جرمونو دقانون  د( ١) ګڼه ضمیمې  دلومړى مادې  ددرج شویو جرمونو محکومین .

–  دتښتونې او یرغمل نیونې دجرمونو محکومین .

– دشوکمارى ( قطاع الطریقی ) دجرمونو محکومین .

– دجزا دقانون  د( ۴۵۵- ۴۵۶-۴۵٧) مادو او دجزا دکوډ د (٧٠٢-٧٠٣-٧٠۴) مادو ددرج شوی وسله والې غلا دجرمونو محکومین .

– دلېږدونکی واسطې یا دلېږدونکې واسطې دلمبر پلیت دغلا  دجرمونو دمحکومین

– دچپاولګری ( نهب ) دجرمونو  محکومین .

– دپیسو  یا مال  دغصب دجرمونو محکومین .

۴- هغه محکومین چې په روان کال کې یې  دازادى دسلب  په محلاتو کې په ګډوډى  ، اړو دوړ ، جګړې ، وژنې ، ورانکارى ، تیښتې او اعتصاب لاس پورې کړې دی چې په دغو محلاتو کې دنظم داخلال سبب شوی دی اویا نشه یی توکی  پېرودلی یا پلورلې وی د ١٣٨۶کال درسمی جریدې په ( ٩٢٣) ګڼه کې دخپاره شوی جېلونو او توقیف خونو دقانون  د( ۵٢) مادې  دحکمونو په پام کې نیولو سره ددې فرمان دبخښنې او تخفیف له ښیګڼو څخه  ګټه نه اخلی .

دنغدی جزا بخښنه؛

اتمه ماده :

هغه محکومین  چې ددې فرمان  دبخښنې او تخفیف  له ښیګڼو څخه ګټه اخلی او په حجز  یا بند سربېره په نغدی جزا هم  محکوم شوې وی  ، دهغوى دنغدی جزا نیمایی دې وبخښل شی . بهرنی محکومین  له دې کار څخه مستثنی دی .

 دحکم قطعیت :

نهمه ماده :

دحکم قطعیت  دقضاییه قوې  دتشکیل او واک  دقانون  دڅلورمې مادې د (١٠) جز پربنسټ  دمحکمې دحکم دصادرېدو له نېټې څخه اعتبار لری .

دحق العبدی دعوی اقامه؛

لسمه ماده:

ددې فرمان دحکمونو تطبیق داشخاصو دحق العبدی  دعوی  داقامې خنډ نه ګرځی .

دښځینه محجوزینواو بندیانو تسلیمی.

یوولسمه ماده:

۱- دماشومانو داصلاح او روزنې  دمرکزونو او دجېلونو ادارې مکلفې دی ، محجوزین ( نارینه اوښځینه ) او هغه ښځینه بندیانې  چې ددې فرمان له حکمونوسره سم دحجز  یابند څخه خوشى کېږی ، له احوالو سره سم  دهغوى والدینو یا قانونی ممثل اویا شرعی  محارمو ته  تسلیم کړی .

۲- دکار او ټولنیزو چارو مکلف دى  ، دهغو محجوزینو لپاره چې والدین ، قانونی ممثل اویا شرعی محارم  ونه لری، په مرکز او ولایتونوکې داستوګنې مناسب ځاى تدارک کړی .

۳- دښحځو دچارو وزارت مکلف دى  ، دهغو  ښځینه بندیانو لپاره  چې ددې فرمان  له حکمونو سره سم له بند څخه خوشى کېږی ، دهغوى  په خوښه  ددوى دشرعی محرم  ترپیداکېدو پورې  ، په مرکز او ولایتونوکې  داستوګنې مناسب ځاى تدارک کړی .

تطبیقوونکې مرجع؛

دولسمه ماده :

۱- ددې فرمان دحکمونو دتطبیق  په منظور دې  په مرکز او ولایتونوکې په لاندې ترکیب سره  کمېسیونونه جوړ شی .

– په مرکز کې دبند او حجز دبدیلو حکمونو پرتنفیذ  دڅارنې  دڅارنوالی  لوى رییس  او په ولایتونوکې  داستیناف څارنوالى رییس  درییس په توګه

– دملی اردو  دبندیانو په برخه کې دملی دفاع وزارت استازى  دغړی په توګه .

–  دښځینه محجوزینو او بندیانو په برخه کې دښځودچارو وزارت استازى دغړی په توګه

– په مرکز کې دمرکزی جېل ( پلچرخی )  رییس  او په ولایتونوکې د بندیانوپه برخه کې دجېل آمر دغړی په توګه

– دملی امنیت دلوى ریاست استازى  دغړی په توګه .

– دمحجوزینوپه برخه کې دماشومانو داصلاح او روزنې دمرکزونو آمر  دغړی په توګه

– دکورنی او بهرنی  امنیت  پرخلاف دجرمونو دڅارنوالى ریاست استازى  دغړی په توګه

– دنشه یی توکواومسکراتو دجرمونو داختصاصی څارنوالى استازى دغړی په توګه

دتخفیف اوبخښنې  دشرطونو  لرونکو محکومینو دلست برابرول؛

دیارلسمه ماده:

۱- ددې فرمان دتطبیق  کمېسیونونه  موظف دی  ، دتخفیف اوبخښنې دشرطونو لرونکو  محکومینو لست  چې دهغوى  دمحکومیت  موده  تر پنځو کلونو پورې وی ، په مرکز او ولایتونوکې  برابر  او دافغانستان داسلامی جمهوریت دلوى خارنوالی دمنظوری لپاره دڅارنوالى ادارې ته وړاندې کړی .

چې دافغانستان داسلامی جمهوریت دلوى څارنوالى  له منظورى  څخه وروسته  دتطبیق وړ دى .

۲- ددې فرمان  دتطبیق  کمېسیونونه  موظف دی  ،  دتخفیف اوبخښنې دشرطونو لرونکو محکومینو لست چې  دهغوى دمحکومیت موده  له پنځو کلونو څخه زیات  تر دیرشو کلونوپورې  وی  په مرکز او ولایتونوکې برابر او د څارنوالى ادارې  ته ولېږی اودڅارنوالی  اداره مکلفه ده  ، لېږل شوې  لستونه  تدقیق  او توحید کړی .او په ډیر لنډ ممکن وخت کې  دې  دمنظورى لپاره دافغانستان داسلامی جمهوریت دجمهوری ریاست مقام ته وړاندې کړی . انفاد؛

څوارلسمه ماده:

دغه فرمان د  ١٣٩٨ کال دلړم له ١٨ نیټې څخه نافذېږی .

ممکن است شما دوست داشته باشید