روزنامه اصلاح

همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در روند مبارزه علیه قاچاق انسان

فاضل سانچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، تفاهمنامه‌ی همکاری را با مسئوول برنامه‌های مؤسسه امداد و انکشاف سریع، امضای کرد.

به گزارش آژانس باختر، بر بنیاد این تفاهمنامه، وزارت اطلاعات وفرهنگ از طریق ادارات مربوطه‌اش در مرکز و ولایات، درزمینه‌ی مبارزه با قاچاق انسان با مؤسسه متذکره همکاری می‌کند.

در مراسم امضای این تفاهمنامه درحالی‌که خلیل مینوی رییس آژانس باختر نیز حضورداشت، الله محمد احمدزی مسئوول برنامه‌های مؤسسه امداد و انکشاف سریع، دررابطه به چگونگی فعالیت‌های این نهاد معلومات داده گفت که این نهاد در راستای مبارزه علیه قاچاق انسان در مرکز و ولایت ها برای مردم آگاهی می‌دهد و دراین رابطه برنامه‌های مشخص دارد .

معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنار آن که ازکارکردها و خدمات موسسه امداد و انکشاف سریع با قدردانی یاد کرد، گفت که به اساس مفاد این تفاهمنامه، بخش‌های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ درمرکز و ولایت‌ها در راستای مبارزه علیه قاچاق انسان و آگاهی دهی برای مردم، با آن موسسه همکاری میکند.

سانچارکی افزود: وزارت اطلاعات و فرهنگ درانعکاس پیام‌ها، اطلاعات و معلومات در زمینه‌ی آگاهی‌دهی از اضرارو پیامدهای ناگوار قاچاق انسان ازطریق رسانه‌ها، با موسسه امداد و انکشاف سریع همکاری خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید