روزنامه اصلاح

خشونت خانوادگی ؛ شالوده و مبنای خشونت‌های اجتماعی است

خشونت علیه زنان عام ترین نوع نقض حقوق بشروبحران صحی عامه بوده و مانع برای تساوی ، رشد ، امنیت وصلح میباشد .

اصطلاحاتی ؛ مانند : خشونت علیه زنان و خشونت های جنسیتی هردو به تمام آسیب ها و آزارهایی اطلاق میشود که علیه زنان اهمال میگردد .

خشونت هایی که ناشی  از نابرابری های جنسی ، عقاید سنتی نسبت به نقش جنسیتی افراد و مطیع بودن زنان درقبال مردان درجامعه باشد .

خشونت های خانوادگی ، تجاوز و سؤ استفاده جنسی ، آزار و اذیت جنسی ، قاچاق ، خرید و فروش زنان ، اجبار به تن فروشی ، بد دادن و دیگر عرف های آسیب رسان .

تمام این نوع های خشونت پیامدهای خطرناک صحی را برای زنان در پی دارد .

تجلیل از روزمحوخشونت علیه زن درحقیقت فرصتی است تا فعالان ونهاد های حقوق زن تعمق برآنچه که آنها را قادربه وادارساختن حکومت و دولت به چالش کشیدن ساختارهای تداوم  خشونت های خانواده گی و جنسیتی هستند ، نمایند .

خشونت های خانوادگی درواقع مشکل بزرگی است که به تمام اعضای جامعه درسطوح مختلف آسیب میرساند و بر مبنای آن حکومت مسؤول است ازخشونت ها جلوگیری و از اتباع جامعه حفاظت کند .

بر طبق آماری که وزارت امور زنان ارایه داشته است ، در نیمه ی اول امسال ۱۸۲۶ واقعه خشونت برزنان ثبت شده است .

یک مسوول وزارت امور زنان به گزارشگرروزنامه اصلاح گفت : طی شش ماه اول  سال جاری ، ۱۸۲۶ مورد خشونت علیه  زنان درسرتاسرکشورثبت شده است .

بیشترموارد خشونت برزنان در نیمه ی اول امسال ، شامل لت و کوب ، ازدواج های زیر سن ، بد و بدل دادن دختران ، مجبور ساختن زنان به فحشا ومحروم ساختن شان ازمیراث بوده است .

خانم دلبرنظری وزیر امورزنان ، درصحبت تیلفونی که با گزارشگر اصلاح داشت گفت : تاکنون به ۸۳۱ مورد این خشونت ها رسید گی شده است .

در نیمه اول سال گذشته ۱۵۳۱ مورد خشونت در برابرزنان ثبت  شده بود .

وزارت امورزنان همزمان با اعلام  این آمار ، کمپاین شانزده روزه توقف خشونت علیه زنان را نیز آغازکرد ، این کمپاین از ۲۵ ماه نوامبرآغاز تا ۱۰ دسامبرادامه مییابد .

هدف از راه اندازی این کمپاین ، بلند بردن سطح آگاهی مردم در باره حقوق زنان و زمینه سازی برای اجرای طرح آموزش عمومی درکشورعنوان شده است .

رقم خشونت در برابر زنان درحالی در نیمه ی اول امسال بلند گزارش می شود که به گفته وزارت امورزنان ، اکنون ۲۸مرکز حمایتی و ۱۷مرکزمشوره دهی برای زنان درکشورفعالیت دارند .

یکی از راه هایی که فعالان حقوق زن میتوانند ازآن برای جلب توجه دولت استفاده  کنند ، تطبیق قانون محوخشونت علیه زن میباشد ، از بزرگترین گونه های خشونت نسبت به زنان  به کارگیری خشونت های خانگی است ، که درین زمینه اسلام توصیه نموده تا با دختران  و زنان به گونه ی شایسته پیشامد شود .

اسلام به زن جایگاه ارزشمند  قایل بوده و ازاین قشرقابل احترام به عنوان دختر، همسر و مادریادآورشده است واکیداً هدایت فرموده ، از خشونت علیه وی پرهیزصورت گیرد .

قاضی بابه جان سیغانی عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان در مورد خشونت علیه زنان به ویژه خشونت های خانواده گی علیه این قشرازنظراسلام چنین میگوید : خشونت یک پدیده ی زندگی تباهکن و مرگ آفرین است ، ایجاب  میکند تا به خاطرمحو این پدیده و ترویج مسوولیت پذیری برای محو خشونت علیه زن با پیگیری، اقدامات سودمند واثرمند را رویدست بگیریم و این لکه ی سیاه را ازمیان برداریم .

آقای سیغانی افزود :  پدیده ی جهانی خشونت علیه زنان به عنوان نمودی از تبعیض و تعصب جنسیتی ، همچنان به گونه ی گسترده و فراگیر، قربانی میگیرد . خشونتی که تمامی زنان را در تمامی سنین تحت تأثیر قرارمیدهد و گاهی پیش از تولد تا پس از مرگ ، زندگی و هویت آنها را دستخوش تحول ودگرگونی میسازد .

قاضی بابه جان سیغانی گفت : خشونت به گونه ها وشیوه های مختلف برزنان تحمیل میشود خشونت های ناشی از جنگ ، تجاوز های جنسیتی ، خشونت خانوادگی ، مانند : حلق آویززنان ، گردن بریدن زنان ، سوزانیدن ، زهردادن ، مثله کردن ، خرید و فروش زنان  و دختران ، تن  فروشی اجباری زنان ، ضرب و شتم ، ازدواج های اجباری ، ازدواج  های تحت سن ، چند همسری ، سرکوب سیاسی وسیستماتیک زنان  و … خشونت هایی  است که همه روزه ما، درکشور خود شاهد آن استیم .

وی علاوه کرد : سالانه صد ها تن اززنان ستم دیده ی ما ، قربانی خشونت های خانوادگی میگردند ، گلوی زیبای زنان ، بیرحمانه و، وحشیانه بریده می شود ، تیزاب برصورت شاداب دختران پاشیده می شود و ده ها زن و کودک مورد تجاوزجنسی قرار میگیرد .

آقای بابه جان سیغانی افزود: اسلام دین عدالت است ، بایستی براساس قانون اسلامی ازحقوق زنان حراست  کنیم وبرای اصلاح جامعه برعلیه خشونت  قدم برداریم و پایه های خشونت  را واژگون وازهم فرو بریزیم .

وی همچنان اضافه کرد : پدیده‌ی خشونت  درسرتاسرجهان وجود دارد، به عنوان مثال میتوانم بگویم که یازده هزارزن دریکسال در انگلستان مورد خشونت قرار گرفته است ،  در افغانستان این پدیده به تناسب دیگر کشورها کمتراست ، اما خشونت در افغانستان به گونه ی رسانه یی شده که از اندازه بالا بازتاب داده میشود .

خوب خواهد بود از کنش هایی که باعث  خشونت میگردند جلوگیری گردد، راه های پیشگیری آن از طریق منابرمساجد ، حسینیه ها و رسانه ها صورت بگیرد ؛ زیرا چیزی که میتواند اذهان را تغییر بدهد ، میزان خشونت راکمتربسازد و ازمیان بردارد تبلیغ  علما ودانشمندان است .

دین اسلام در میان زن و مرد تبعیض قایل نیست ، هرکاروهرکنش را میتوان با ضوابط و دساتیراسلامی ودینی حل نمود .

وظیفه  رسانه هاست ، در باره محو خشونت  بیشتر سهم بگیرند ، ذهنیت ها را روشن بسازند  تا این پدیده  ازجامعه ی ما برداشته شود .

خانم فوزیه کوفی عضو کمیسیون زنان ولسی جرگه در مورد خشونت ، به ویژه خشونت های خانواده گی علیه زن چنین توضیح داد :

دردرازای زمان و توالی تاریخ نقش زن در ساختن زندگی اجتماعی ، تحکیم پیوند ها و ایجاد فضای ایده ال اثرمند و حتا سازنده بوده است .

موجودیت زن در اجتماع  از نیازهای اساسی است که نمیشود از آن انکارکرد .

خانم کوفی گفت : خشونت خانوادگی به معنای رفتار خشونت آمیز وسلطه گرانه‌ی یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگرهمان خانواده است . بربنیاد مطالعات جامعه شناسی ، هدف اصلی خشونت خانوادگی کودکان خورد سال استند . دومین نوع خشونت معمول در خانواده ، خشونت علیه زنان است . خشونت درون خانواده بازتاب الگوهای کلی تر رفتارخشن است . بسیاری از مردانی که زنان و کودکان شان را ازنظر فزیکی مورد تعرض قرار می دهند درزمینه های دیگر سابقه خشونت  دارند . پذیرش فرهنگی شکل هایی از خشونت خانوادگی مانند : تنبیه بدنی ؛ ازعواملی است که میزان خشونت خانوادگی را افزایش می دهد .

وی گفت : خشونت تنها متوجه زنان نیست ، مردان نیزقربانی خشونت خانوادگی از سوی زنان و اعضای خانواده میگردند .

آماری که در بریتانیادریک گزارش ارایه شده ، ازهرسه قربانی خشونت خانگی دو تن زن یک تن مرد است ، بر این اساس ، برای مقابله موثرتربا معضل خشونت خانگی و جنسی  باید از آن جنسیت زدایی کرد .

خانم کوفی گونه های خشونت خانوادگی را اینطورتوضیح داد :

خشونت فزیکی : تنبیه  بدنی ، قطع عضو، قتل .

خشونت جنسی : تجاوز جنسی ، سؤاستفاده جنسی.

خشونت روانی : باج خواهی ، توهین ، تحقیر ، تهدید ، حسادت ، شک.

محرومیت و محدودیت : از میان بردن استقلال مالی ، مصادره اموال ، ازخود بیگانگی .

شایع ترین نوع خشونت  درمیان گونه های خشونت خانگی ، خشونت روانی ( توهین و تحقیر) است .

خانم کوفی افزود : به خاطرارزشمندی زن ، نباید با زن خشونت کرد وازنظرتعصب به آن نگاه نمود. شیرازه‌ی هرخانواده با تأمل ، تعقل وتدبرزن گره خورده است ، نباید با سطحی اندیشی و احساسات ضربه ی به نیمی از پیکر جامعه ( زن ) بزنیم که جبران آن شاید سالها و حتا سده ها را دربربگیرد تا ما جامعه ی ایده ال وفراخور، داشته باشیم .

آقای سرمحقق شریف الله شریف عضواکادمی علوم افغانستان در مورد خشونت های خانواده  گی علیه زن چنین توضیح داد :

موجودیت زن در جامعه های انسانی یک رکن مهم محسوب میگردد. پیشرفت ها و انکشافات دراجتماعات بشری مرهون سهم گیری زن ها ونقش فراگیرآن ها میباشد .

زن در ساختار جامعه حیثیت معمار را دارد ، نقش آن از تشکل خانواده گرفته تا به اجتماع  و فراترازآن در سطح کشورها به حدی محسوس وقابل لمس است که نمیشود ازآن چشم پوشید.

آقای شریف گفت : اما اینکه دربرخی ازکشورها زن مورد خشونت  قرارمیگیرد این بر میگردد به آگاهی جامعه که چه مقدار شهروندان آن ازحقوق حقه ی زن آگاهی دارند .

بخاطررفع بحران خشونت علیه زن به ایجاد کارگاه ها ، ورکشاپ ها و پروژه هانیاز احساس  میشود تا شهروندان یک کشورازحقوق شهروندی وحقوق اجتماعی و خانوادگی شان آگاهی حاصل
نمایند .

آقای سرمحقق شریف گفت : خشونت درکشورمابه یک مسأله جدی مبدل شده است ، دراین میان بیشترینه آسیب ها را زنان و دختران کشورمیبینند .

وی افزود : دلیل اینکه چرا قشرزن معروض به این آسیب ها وزیانباری ها میگردند عدم آگاهی برخی اززنان ازحقوق شان است ، در حال حاضرخشونت بالای زنان با نام های گوناگون صورت میگیرد ، و این قشر را با مشقت های بسیاری رو به رو میسازد.

آقای سرمحقق شریف درباره اینکه خشونت علیه زن در برگیرنده کدام موارد است چنین وضاحت داد :

بر طبق ماده ی پنجم ، فصل اول  قانون منع خشونت علیه زن ارتکاب اعمال : تجاوز جنسی ، مجبور نمودن  به فحشا ، ضبط وثبت هویت مجنی علیها و نشرآن به نحوی که  به شخصیت وی صدمه برساند ، آتش زدن یا استعمال موادضررناک ، مجبور نمودن به خود سوزی یا خودکشی و یا استعمال مواد زهری یا سایر موادضررناک ، مجروح یا معلول نمودن ، لت وکوب ، خرید و فروش به منظور یا بهانه ی ازدواج ، بد دادن ، نکاح اجباری ، ممانعت ازحق ازدواج وانتخاب زوج ، نکاح قبل ازاکمال سن قانونی ، دشنام ، تحقیر و تخویف ، آزارواذیت ، انزوای اجباری ، اجبارزن به اعتیاد به مواد مخدر ، منع تصریف در ارث ، منع تصرف اموال شخصی، ممانعت ازحق تحصیل  کار و دسترسی به خدمات صحی ، کار اجباری ونفی  قرابت .

اینها از موادی استند که خشونت علیه زن را در برمیگیرند.

آقای شریف گفت : زنان درسرتاسرجهان به دلایل گوناگون مورد خشونت قرار می گیرند ، عامل اصلی خشونت  علیه زنان تسلط مردان برسرنوشت زنان و اهمال قدرت 

مردان براساس ساختارنابرابراجتماعی ، فرهنگی و ارزش های مردسالارانه می باشد .

به گفته ی وی : بر بنیاد ارزشهای فرهنگ و آموزه های مرد سالارانه زنان به عنوان جنس  دوم  و پایین تراز مردان نگاه میشوند ، این تلقی  باعث میشود تا خشونت علیه زن مشروع توجیه شود ، به ویژه در کشورهایی که سطح سواد ودانش آن پایین است .

سرمحقق شریف افزود : وضعیت حقوق بشری زنان درافغانستان نگران کننده است و نقض گسترده ی حقوق  زنان و خشونت علیه زنان در این کشوربه عوامل مختلف اجتماعی بستگی  دارد ، ساختار اجتماعی مردانه ، فرهنگ و ارزش های مرد سالارانه که زن را ناتوان و عاجزه تلقی میکنند وذهنیت بدبینانه ی که نسبت  به زنان درآموزه های آن وجود دارد ، نظام حقوقی و قضایی موجود ، وجود نارسایی وضعف درارگان های امنیتی که باعث  اهمال خشونت و سؤاستفاده ی اخلاقی و جنسی اززنانی که شکایت میکنند ودربازداشت پولیس قرار می گیرند ، سطح پایین دانش عمومی زنان ، وابستگی اقتصادی زنان  به مردان و فرهنگ معافیت ازجمله ی عوامل افزایش خشونت علیه زنان درافغانستان میباشد .

آقای شریف گفت : خشونت های خانوادگی شالوده ، مبنا واساس خشونت های اجتماعی مانند : خشونت درفضای کار، آزارواذیت های خیابانی و … را تشکیل میدهد .

وی از نهاد های مسؤول به ویژه وزارت امور زنان ، کمیسیون مستقل حقوق بشر ونهادهای خارجی که دراین راستا افغانستان رایاری میرسانند میخواهد، تا این نهاد ها کماکان تلاش شان را برای کاهش خشونت و ازمیان بردن آن در افغانستان  شدت ببخشند ومیزان خشونت علیه زنان دراین کشوررا محو سازند .

گل علم ناصری 

ممکن است شما دوست داشته باشید