روزنامه اصلاح

حمایت از تغذیه با شیر مادر، بنیاد زندگی است؛ شعار امسال وزارت صحت‌عامه برای ترویج تغذیه‌ی اطفال با شیر مادر

«حمایت از تغذیه با شیر مادر، بنیاد زندگی است.» عنوان شعاری است که وزارت صحت عامه تحت همین شعار  امسال از هفتۀ تغذیه با شیر مادر تجلیل می نماید.

داکتر محمدهمایون لودین مسؤول دیپارتمنت عامۀ تغذیه با شیر مادر در وزارت  صحت عامه، هدف این شعار را مهم و ارزنده دانسته می گوید: تغذیه با شیر مادر بنیاد زندگی است، به این معنی که هرگاه شیر مادر تقویه و حمایه شود، زندگی طفل حمایت می شود. هر گاه تغذیه با شیر مادر حمایه نشود، زندگی حمایه نمی شود.

وی وضعیت کنونی تغذیه با شیر مادر را در کشور چنین بیان کرده گفت: بر اساس سروی ملی تغذیه با شیر مادر که در سال ۱۳۹۲ انجام شده بود در افغانستان حدودشصت وپنج درصد اطفال تنها با شیر مادر تغذیه می شدند که تغذیۀ خالص با شیر مادر گفته می شود.

متأسفانه تغذیۀ متممه یا غذایی که بعد از شش ماهه‎گی تا دو ساله گی در پهلوی شیر مادر به طفل داده می شود، چهارده درصد بوده که این یک رقم تکان دهنده است.

وی نقش تغذیه با شیر مادر را در کاهش میزان مرگ و میر نوزاد مهم و ارزنده خوانده می گوید: وزارت صحت عامه دو برنامۀ مهم در این بخش رویدست دارد. برنامۀ وقایوی و برنامۀ معالجوی که در برنامۀ معالجوی در سطح کشور و ولایاتی است که  مراکز صحی نداشتند، این مراکز ایجاد شد و هم اکنون در ولایات: پنجشیر، کاپیسا و پروان مراکز تداوی سؤ تغذی ایجاد گردیده است که در آن اطفال سؤ تغذی معالجه می شوند. آقای لودین می گوید، در حال حاضر حدود یکهزار و شصت و یک مرکز تداوی سؤ تغذی در تمام ولایات ایجاد گردیده که بشکل رایگان خدمات صحی را عرضه می دارد.

به گفتۀ او در برنامۀ وقایوی در سطح کشور اضافه تر از دو هزار مرکز صحی فعال و برنامۀ مشوره دهی در رابطه به فواید تغذیه با شیر مادر توسط مشاورین در این مراکز جریان دارد.

وی افزود: ارقام سال گذشته نشان داده که حدود دو میلیون مادر و کودک مشوره های تغذیه با شیر مادر را گرفته اند. البته سالهای گذشته این مشوره ها را قابله ها و نرس ها به مادران می دادند، امسال مشاورین به گونه‌ی خاص در رابطه به فواید تغذیه با شیر مادر برای مادران مشوره میدهند.

به گفته داکتر لودین، در حال حاضر چهل و یک درصد  اطفال کمتر از پنج سال به مرض سوء تغذی مزمن مبتلا استند و نیاز به تداوی ندارند، به این معنی که این اطفال بعد از سن شش ماهه گی غذایی را که در پهلوی شیر مادر می گرفتند،  این روش صورت نگرفته، و سبب شده تا اطفال به سوء تغذی مزمن دچار شوند. یگانه راه حل هم گرفتن همین غذای متممه در پهلوی شیر مادر بعد از شش ماهه‎گی تا دو سالگی است. امروز حدود بالاتر از یک میلیون طفل به این مرض مبتلا استند.

وی می گوید: در سیستم تغذیه با شیر مادر در سطح کشور مشکلاتی وجود دارد. در شهر کابل مانعی که سد راه تغذیه اطفال با شیر مادر می شود، این است که بیشتر مادران به خارج از منزل مصروف کار استند و در محل کار شان جای مناسب یا شیر خوارگاه معیاری که مادر به  آرامی بتواند طفل اش را شیر بدهد وجود ندارد و یا وقت کافی برای شیر دادن به طفل ندارند، مجبور اند به شیرپودری رجوع کنند.

در سنی که اطفال در حال رشد استند و برای رشد بهتر دماغی و فزیکی نیاز به شیر مادر دارند، متأسفانه از شیر مادر محروم میمانند، نمی توانند درست رشد کنند، از سویی هم  در شهر ها، مادران معمولاً به شعارها و مارکیتنیگ مختلف شیر پودری توجه دارند و بیشتر از شیر پودری  استفاده می نمایند که دادن شیر پودری به طفل خود مانع تغذیه طفل با شیر مادر می گردد.

اما در ولایات مشکل عمده در این بخش عدم توجه خانواده ها به تغذیه و صحت مادر است که مادران درست تغذیه نمی شوند، استراحت و خواب خوب ندارند، کار زیاد می نمایند و غذای کافی نمی گیرند، که این همه سبب می شود تا طفل شان را شیر درست ندهند، یعنی مادر شیر کافی ندارد. هر قدریکه مادر در زمان شیر دهی خوب تغذیه شود و آرامش داشته باشد به همان اندازه شیر کافی برای طفلش دارد.

وی جهت آگاهی بیشتر خانواده ها از مزایای شیر مادر می گوید: وزارت صحت عامه و دیپارتمنت تغذیه با شیر مادر استراتیژی مصؤونیت غذایی وتغذیه را در همکاری با یازده نهاد مانند وزارت: حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، وزارت امور زنان و سایر وزارتخانه ها مشترکاً تلاش دارند تا از تغذیه با شیر مادر حمایت کنند، تا باشد این برنامه بهتر و خوبتر تطبیق شود  از سویی هم ملا امامان مساجد بیشتر در ولایات در خطابه های روز جمعه کمپاینی در مورد فواید تغذیه با شیر مادر را داشته باشند.

وی تأثیرات مثبت تغذیه با شیر مادر، عواقب و پیامدهای تغذیه با شیرهای پودری را چنین بیان می کند: شیر مادر یگانه غذای است که دارای پروتین، شحم، آهن و تمام مواد غذایی که طفل به  آن نیاز دارد، است. طفلی که با شیر مادر تغذیه می شود. از هر لحاظ بخوبی رشد می کند. یعنی از لحاظ ذکاوت قوی بار می آید و حجرات دماغی وسیعتر داردکه به آسانی معلومات را گرفته می تواند از سویی هم این عده اطفال با رحم استند، همانگونه که والدین خودرا دوست دارند جامعه ووطن را نیز دوست دارند. احترام بیشتر نسبت به والدین و دیگران دارند، اما  اطفالیکه غیر از شیر مادر تغذیه می شوند از این نعمات محروم استند همچنان دومین مفاد را که تغذیه با شیر مادر دارد رشد کامل بدن انسان است و طفل می تواند به خوبی وزن بگیرد.

هر گاه طفل توانست وزن بگیرد طفل در حال نمو است، قد می کشد و هر طفل نورمال تا سن دو سالگی ۸۶ سانتی قد دارد. به این معنی که شیر کافی مادر را  گرفته و در پهلوی شیر مادر بعداز شش ماهه‎گی  غذای متممه را گرفته است واز لحاظ بدنی خوب رشد کرده است.

در پهلوی این، فواید دیگر تغذیه با شیر مادر، محافظت بدن طفل در برابر انتان و میکروبها است. اطفالیکه با شیر مادر تغذیه می‎شوند کمتر به اسهالات مصاب شده در برابر امراض چون: شکر، مرض قلبی، توبرکلوز و سایر امراض وقایه می شوند.

داکتر لودین ضمن فواید تغذیه با شیر مادر از پیامدها و اثرات منفی تغذیه اطفال با شیرهای پودری هشدار داده می گوید: یگانه مشکل اساسی اطفالیکه با شیرهای غیر از شیر مادر تغذیه می شوند قدکوتاهی است که در آینده بیشتر آنها از این بابت رنج میبرند و زود زود به امراض گوناگون مانند: اسهالات مبتلا شده، رشد درست جسمی ندارند، ضعیف بار می  آیند، البته در تصمیم گیری ها هم در آینده درست تصمیم گرفته نمی توانند.

نظر به تحقیقاتی که نشان داده، این اطفال در سن ۲۵ تا ۳۰ سالگی به مرض شکر مبتلا می شوند. امراض سکته مغزی نیز به سراغ شان می آید، بنابر تحقیقات در سرتاسر جهان از پنج طفل، دو طفل از بین میرود بنابر عدم تغذیه با شیر مادر است.

وی افزود: برای ترویج بیشتر تغذیه با شیر مادر در سرتاسر کشور برای حدود شصت هزار تریننگ دیده اند تا مادران اطفال شان را با شیر خودتغذیه نمایند، در تمام مراکز صحی ولسوالی ها و قریه ها کارمند صحی یا مشوره دهی بخاطر تغذیه با شیر مادر داریم تا باشد در سالهای آینده سطح تغذیه با شیر مادر بلند برود. دراین راستا وزارت صحت عامه، برنامه های تبلیغی در باره فواید شیر مادر دارد و شعار امسال در تمام ولایات نشر و پخش می گردد تا روی همین شعار کار صورت بگیرد تا همه مادران از حمایت تغذیه با شیر مادر آگاه شوند و یک محیط سالم برای تربیت و رشد اطفال مهیا گردد.

مهوش

ممکن است شما دوست داشته باشید