روزنامه اصلاح

حسینه صافی: وزارت اطلاعات و فرهنگ به حمایت از آزادی‌ بیان و رسانه‌ها متعهد است

وزارت اطلاعات و فرهنگ نشستی تعارفی و مشورتی را با مسؤولان رسانه ها و نهادهای رسانه‌یی برگزار کرد.

به گزارش آژانس باختر؛ این نشست با حضورداشت خانم حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، معینان، مشاوران، رؤسای این وزارت و مسؤولان و نماینده‌گان رسانه ها و نهادهای رسانه‌یی وشماری از سخنگویان حکومت برگزار شد.

درآغاز این نشست، فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ صبحت کرد و گفت که این نشست به خاطرآشنایی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با مسؤولان رسانه ها و نهادهای رسانه‌یی، چگونگی فعالیت ها  و بررسی مشکلات آن ها ، برگزار شده است.

در این نشست حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ از فعالیت ها و کارکرد های رسانه های کشور در امراطلاع رسانی، به قدردانی یاد کرد و گفت که حکومت وحدت ملی در روشنی قانون اساسی ، قانون رسانه های همگانی و سایرقوانین نافذ کشور، متعهد به فعالیت آزاد رسانه ها می باشد و ازآن حمایت میکند.

اوگفت : ” به همین اساس تا حال در حدود سه هزار رسانه‌ی چاپی، تصویری و صوتی در وزارت اطلاعات وفرهنگ ثبت و راجسترشده است و این نشان دهندۀ تنوع ، آزادی و کثرت گرایی است که امتیاز معنوی آن به دولت، مردم و اهل رسانه های افغانستان می رسد.” حسینه صافی افزود که حق دسترسی به اطلاعات که از راه قانون تظیم شده است، حق هر افغان می باشد و وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث یک ادارۀ حامی رسانه ها در روشنایی قوانین نافذ و منافع ملی کشور، ازرسانه ها حمایت میکند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطرنشان ساخت که مسوده‌ی پالیسی رسانه های همگانی دراین وزارت تهیه شده است و برای غنای بیشتر آن  پیش ازتصویب شورای عالی رسانه ها ، متن مسوده‌ی متذکره به خاطر ارائه نظریات با شما اهل رسانه و نهادهای حامی رسانه ها ، درمیان گذاشته خواهد .دراین نشست رحیم الله سمندر به نماینده گی از فدراسیون خبرنگاران در رابطه به کارکرد های این فدراسیون معلومات داد و گفت که فدراسیون خبرنگاران در هماهنگی با نهادهای رسانه‌یی کارهای ارزشمندی را انجام داده است .وی از رسیده گی به شماری زیادی ازدوسیه های خشونت علیه خبرنگاران و اهل رسانه ها ، معافیت جرایم مالیاتی برخی از رسانه ها ، ایجاد صندوق کمک به خبرنگاران نیازمند و شماری دیگر ازدست آورد های فدراسیون خبرنگاران به همکاری حکومت درچوکات کمیته‌ی مشترک معلومات داد.

او از رهبری حکومت تشکر کرد و گفت که  روابط نیک میان حکومت و فدراسیون خبرنگاران وجود دارد.

سمندرهمچنان یک سلسله مشکلات فرا راه کار رسانه ها را برشمرد و خواهان تطبیق مقرره ها و قوانین در راستای کار وفعالیت رسانه ها شد. شفیقه حبیبی عضو فدراسیون خبرنگاران نیز در صحبتی نقش زنان ژورنالیست را در رسانه های کشور کمرنگ دانست و خواهان توجه به این مسأله شد.

او اضافه کرد که در نظر دارند تا شماری از دختران فارغ رشته‌ی ژورنالیزم را دریک دوره‌ی چهار ماهه‌ی آموزشی رهبریت و مدیریت آموزش دهند تا به حیث رهبران زنان ژرنالیست در فدراسیون خبرنگاران کارکنند.

  در این نشست فرهاد احمد مسؤول ارتباطات کمیته‌ی عالی رهبری آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه، در رابطه به فعالیت های آن اداره  معلومات داده گفت که یکی از اهداف مهم این اداره آن است که هر شهروند افغانستان در هرنقطه‌ی کشور، ازغذا و تغذیه‌ی خوب برخوردار باشند.

  او از همکاری های وزارت اطلاعات و فرهنگ به خصوص معینیت امور نشرات این وزارت با آن اداره تشکرکرد و از مسؤولان رسانه‌ها خواست در رابطه در پالیسی نشراتی شان موضوع مصئونیت غذایی را گنجانیده و در این رابطه به مردم اطلاع رسانی کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید