روزنامه اصلاح

 جلو فتنه را بگیرید

   اختلافات نماینده گان مردم در ولسی جرگه‎ی شورای ملی بر سر انتخاب رییس ولسی جرگه می رود که به یک نزاع قومی مبدل شود. افراد وگروه هایی در داخل وبیرون از ولسی جرگه، با استفاده از شبکه های اجتماعی وبا بهره گیری از ذرایع دیگر در پی این ‎اند که این اختلافات را رنگ وبوی قومی داده واین ذهنیت را در میان مردم به وجود بیاورند که ریشه ی این اختلافات مسایل قومی وزبانی است وگویا هر یک از دو قوم تاجیک وپشتون آماده ی پذیرش ریاست دیگری نبوده واز این خاطر است که موضوع انتخاب رییس این همه زمان را در بر گرفته است. ومتاسفانه عملکرد وکنشگری وبرخی اظهار نظر های شماری از نماینده گان این ذهنیت را بیشتر پر رنگ کرده و بهانه به دست کسانی داده است که همیشه در پی نفاق افگنی و برجسته کردن اختلافات قومی در میان مردم افغانستان اند.  با این وصف می‎بینیم که ممکن وقوع فتنه ی در راه بوده باشد. فتنه ی که اگر جلو آن گرفته نشود ممکن است در دراز مدت مشکلات وچالش هایی را بر سر راه مردم افغانستان بگذارد. ما همه مکلف بر آنیم که جلوی این فتنه را بگیریم. ما از آن جهت تعبیر فتنه را در این مورد به کار بردیم که زیاد محتمل است افراد وگروه هایی به هدایت بیگانه گان وسازمان های استخباراتی بیرونی و به قصد وضعیت موجود را به سمت اختلاف وتفرقه ی قومی بکشانند. پیش ازین بار ها گفته شده که برخی از کشور ها وسازمان های استخبارات بیرونی که به هیچ صورت توان دیدن عزت و اقتدار ملی مردم افغانستان را ندارند، وحدت و یکدلی مردم افغانستان در واقع خاری در چشم آنان است. زیرا وحدت و یکدلی یکی از اسباب عزت و اقتدار و بزرگی ملی و میهنی افغان ها می باشد. ما هر زمان که وحدت داشته ایم عزت داشته ایم. وهر زمان که با هم درگیر بوده‎ایم خراب شده ایم وعزت خود را از دست داده ایم. همان که قرآن کریم گفته که هر گاه ملتی با هم اختلاف میکنند غرور و شخصیتش از بین میرود. قرآن کریم گفته. ترجمه: « … با هم نزاع نه کنید. سست می‎شوید. وغرور وعزت شما می‎رود … ».

     به نظر می‎رسد وظیفه ی نماینده گان مردم در ولسی جرگه سنگین تر از دیگران بوده باشد. ازین جهت که در گام نخست درگیری لفظی وحتا برخورد فزیکی این نماینده گان بوده است که زمینه شده برای آن عده از افراد وگروه های اجتماعی که یا مریض اند ویا متاسفانه شکار توطیه دشمنان شده اند ویا هم مزدور و هدایت بگیر از کشور های بیرونی وسازمان های استخباراتی اند تا با استفاده از هر فرصتی در پی اختلاف اندازی وتفرقه افگنی میان مردم افغانستان بر آیند وبا بهره گیری از هر زمینه ی مباحث را قومی سازند ودر میان صفوف متحد ویکپارچه ی مردم افغانستان نفاق افگنی کنند. لازم است تا این نماینده گان بیش ازین به این وضعیت ادامه ندهند و با حوصله مندی ومطابق با قوانین نافذه واصول وظایف داخلی ولسی جرگه ی شورای ملی، مشکل به وجود آمده بر سر انتخاب رییس ولسی جرگه را حل نموده وراه را برای ادامه ی کار وگزینش سایر اعضای هیئت اداری باز کنند. و در گام بعدی این وظیفه‎ی ولسی جرگه‎ی شورای ملی است که از آنچه که بر خلاف منافع ملی ومصالح علیای مملکت ومردم افغانستان در جریان بوده باشد جلو گیری کنند. بدون شک طرح مباحث وموضوعات به گونه ی که سبب نفاق قومی واختلافات ذات البینی میان مردم افغانستان شود بر خلاف منافع ملی ومصالح علیای مردم افغانستان می باشد.

     انتظار مردم افغانستان از نماینده گان شان در ولسی جرگه ی شورای ملی این است تا جلو آنچه که ما از آن به فتنه تعبیر کردیم را بگیرند ونگذارند که بحث جاری بر سر انتخاب رییس ولسی جرگه به یک فرایند اختلاف انگیز ونفاق اندازی میان مردم افغانستان مبدل شود. واین ایجاب آن را میکند که این نماینده گان به زودترین فرصت ممکن این مبحث را با توافق بر سر انتخاب رییس واعضای هیئت اداری ولسی جرگه ی شورای ملی در روشنی مفاد احکام قوانین ونیز اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، به پایان ببرند وزمینه ی اختلاف ونفاق قومی را از دست شیادان ونیز توطیه اندازان بگیرند و وحدت وهمدلی میان اقوام افغانستان را تقویت نمایند.

     تقویت وحدت ووفاق ملی میان مردم افغانستان امری است که مورد تاکید تعالیم ودساتیر دین مقدس و شرع شریف است. آنجا که قرآن کریم بر ما امر میکند که: ترجمه: « به ریسمان خدا چنگ بزنید واز هم متفرق نشوید»؛ واز پیامبر عظیم الشأن نقل است که فرموده: ترجمه: « مثل مومنین در دوستی ورحم بر یک دیگر مانند یک اعضای یک جسم است؛ وهرگاه یک عضو از اعضای آن جسم (معروض به مرض ) را شکایتی رسد سایر اعضا با او همدردی میکنند.» وهم مورد تاکید قوانین نافذه ی کشور است از آنجا که تلاش در راستای اختلاف ونفاق را در تضاد با منافع ملی ومصالح علیای مملکت ومردم افغانستان معرفی کرده است. و هم لازمه‎ی یک زنده گی باعزت و اقتدار در میان سایر ملل جهان می باشد. زیرا بدون وفاق وهمدلی ویکپارچه گی نخواهد توانستیم که از عزت و اقتدار ملی و میهنی خود را پاسداری کنیم.

  

ممکن است شما دوست داشته باشید