روزنامه اصلاح

 تغییر و تبدیلی مسؤولان و اولویت تأمین امنیت

   آنچه باعث شد استعفای مشاور امنیت ملی رییس جمهور پذیرفته شود برخی نواقص وکمبودی ها در رهبری نهاد های امنیتی در راستای تامین امنیت وهمچنان بروز برخی مشکلات ونارسایی ها در فرایند های مربوط به حفظ وحراست امنیت کشور وشهروندان بوده است. وخامت اوضاع امنیتی در ولایات واز جمله نفوذ گروه طالبان در بخش های از شهر غزنی وبه آتش کشیدن تعدادی دفاتر دولتی، مارکیت های تجارتی وساختمان رسانه ها در این شهر وکشته و زخمی شدن صد ها تن از منسوبان نهاد های امنیتی وشهروندان ملکی، گسترش حملات مرگبار تروریستی به ویژه در پایتخت وهمچنان حملات راکتی از سوی تروریستان در روز عید سعید اضحی بر مراکزی در شهر کابل واز جمله ارگ ریاست جمهوری و…، بخشی از این مشکلات بوده است.

     این رویداد ها وحوادث پرده از روی وضعیت نا به هنجار امنیتی در کشور برداشته وحقایق موجود در این زمینه را آفتابی کرد. ونشان داد که طالبان ودیگر گروه های درگیر در برابر دولت ومردم افغانستان با بهره گیری از شرایط واوضاع در پی تشدید تهاجمات وحملات خود بالای اهداف دولتی در شهر های بزرگ ومناطقی از کشور برآمده ومیخواهند توجه افکار عمومی را از طریق رسانه های داخلی وبین المللی به خود جلب نموده وبه میزان توان چانه زنی خود در مذاکرات وگفتگو های احتمالی صلح بیافزایند وبه اصطلاح حضور وموثریت خود را در جریان اوضاع وشرایط حاکم بر روند صلح وجنگ در افغانستان به رخ جامعه ی جهانی بکشند. ونهاد های امنیتی علی رغم تلاش ها ومساعی ی که به خرج میدهند نتوانستند مانع به ثمر نشستن این اهداف مخالفان مسلح نظام شوند واز آن جلوگیری کنند.

    امری که باعث بروز برخی نگرانی ها در افکار عمومی گردیده ومقامات عالی رتبه ی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را بیش از پیش متوجه ضرورت توجه به این مسئله ولزوم تقویت نظام امنیتی کشور ساخته وموضوع تقویت نظام امنیتی را در حد اولویت اول نظام وحکومت بالا ببرد.گرچه تامین وتقویت امنیت همیشه اولویت حکومت وحدت ملی بوده وپیوسته از سوی حکومت تلاش به عمل آمده که امنیت در کشور توسعه یابد؛ اما مشکلات وچالش هایی که اخیرا بروز کرد وسبب شد که تلفات وخساراتی بر هر دو بخش دولتی وخصوصی وارد گردد، باعث آن شده که موضوع امنیت بیش از هر زمانی مورد عطف توجه مسئوولان عالی رتبه ی نظام ونهاد های امنیتی ودفاعی قرار گیرد    عوامل بروز این چالش ها علاوه بر تحرکات تازه تروریستان وحامیان بین المللی شان با استفاده از شرایط جدید وزمینه های احتمال آغاز گفتگو های صلح وضرورت رقم زدن برخی دستاورد ها در میادین جنگ به هدف بالا بردن توان چانه زنی شان، برخی نارسایی ها وکمبودات ونواقص در فرماندهی نهاد های امنیتی ودفاعی بوده است. باور ها بر این است که نقص ها وضعف های آشکاری در سطوح مختلف مربوط به رهبری وفرماندهی نهاد های امنیتی ودفاعی باعث آن شده که دشمن موفق شود تا اعماق برخی شهر ها نفوذ کرده وبه قتل وکشتار وویران کردن وبه اتش کشیدن شهر ها و…، دست یازند. 

     از نظر رهبری نظام که همواره کوشیده نظام امنیتی ونهاد های دخیل در تامین نظم وامنیت را تقویت کرده وامکانات مورد نیاز این عرصه را فراهم آورده وآموزش های مورد نیاز منسوبان نهاد های امنیتی و دفاعی مهیا بسازد، این زمان مناسب ترین فرصتی است که نقاط ضعف ومشکلات موجود شناسایی گردیده ومقامات وفرماندهان نهاد های امنیتی ودفاعی جای خود را به افرادی بدهد که از نظر توان تحرک وقوه ی سازماندهی واستفاده ی بهینه از امکانات، زمینه ها وشرایط موجود برای توسعه وحد اقل نگهداشت دستاورد های نهاد های امنیتی ودفاعی بهره بگیرد.

   ازین گذشته چوکی های حکومتی وفرصت های خدمتگذاری چیز همیشه گی ودایمی نمی باشد بلکه قرار گرفتن در این فرصت ها در حقیقت زمینه وبستری است برای خدمتگذاری بهتر به هدف تامین امنیت وثبات در کشور. هر کی میتواند در زمینه تقویت امنیت وثبات موثر تر عمل کند ومیتواند در برابر این چالش ها ومشکلات بهتر بدرخشد باید در این فرصت ها قرار گیرند. تقویت امن وثبات وامحای چالش ها ومشکلات امنیتی در رأس اولویت های نظام ودولت افغانستان قرار دارد. دولت عزم دارد که این نهاد ها را کارآمد بسازد وتصمیم گرفته تا با تغییر وتبدیل در این پست ها وجا به جایی افراد، دانش علمی و تجربه ی مسلکی منسوبان این نهاد ها را بلند برده وسطح اثر گذاری این نهاد ها در زمینه بهبود وضع امنیتی وبرچیده شدن تهدید های مطرح شده با موثریت عمل کنند.

    انتظار میرود با توجه به ظرفیت علمی، اندوخته های مسلکی وانگیزه های قوی تلاش وتکاپو برای تامین امنیت نزد افراد واشخاص آنان در جایگاه های خدمتگذاری برای تقویت امنیت وتوسعه ی ثبات در کشور قرار گیرند.

 رهبری دولت باید افرادی را شناسایی ودر این جایگاه ها قرار دهد که از میزان تعهد بالا ودانش وافر وتجربه ی گسترده در زمینه مدافعه از منافع نظام ومصالح علیای مملکت ومردم افغانستان برخوردار بوده وانگیزه قوی برای خدمتگذاری در این زمینه داشته باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید