روزنامه اصلاح

تضعیف وجهه‌ی نهادی دولت به نفع کشورس نیست

شهر مسکو از روز گذشته برای دو روز، میزبان نشستی در زمینه ی صلح افغانستان می باشد که جمعی از سیاستمداران از داخل کشور وتعدادی از اعضای دفتر گروه طالبان در قطر در آن حضور خواهند داشت. به صورت رسمی گفته شده اتحادیه ی افغان های مقیم فدراتیف روسیه این نشست را میزبانی می کنند، اما باور ها بر این است که این نشست با هزینه وبرنامه ریزی دولت فدراتیف روسیه برگزار شده وهدف از آن گرد آوری سیاستمداران افغان از جناح های مختلف برای بحث روی راه های رسیدن به صلح در افغانستان عنوان شده است.

     تعدادی از رهبران احزاب سیاسی وهمچنان گروهی از سیاستگران از شهر کابل که برای شرکت در این نشست دعوت شده بودند بی اینکه دعوت نگردیدن ونیز عدم اشتراک دولت افغانستان وشورای عالی صلح را مد نظر داشته باشند عازم روسیه گردیده ودر این نشست شرکت دارند. امری که برخی انتقاد هایی را در میان افکار عمومی در افغانستان بر انگیخته وواکنش هایی را سبب شده است. واکنش ها عمدتاً بر روی این می چرخد که این رهبران در نشستی شرکت میکنند که اصل خدشه نا پذیر احترام دولت افغانستان به عنوان نهاد مشروع وقانونی وهمچنان نماینده ی واقعی افغانستان در هر دو سطح داخل وخارج از کشور نقض شده وگفتگو های که در پیوند به سرنوشت مردم وکشور افغانستان برگزار میشود در غیاب این دولت صورت میگیرد. روس ها با نادیده گرفتن دیدگاه وعدم دعوت از دولت افغانستان به این نشست در حقیقت خلاف موازین حاکم بر نظام بین الملل عمل کرده وحق انحصاری مالکیت ورهبری دولت افغانستان بر هر نوع گفتگو پیرامون سرنوشت کشور واز جمله گفتگوی صلح را نادیده گرفته است ودقیقا بر خلاف تعهدات خویشتن که ناشی از به رسمیت شناختن دولت افغانستان وداشتن روابط دیپلماتیک با دولت افغانستان می باشد عمل کرده است.

         در حالیکه واقعیت غیر قابل انکار این است که افغانستان از سال ها به اینسو دارای دولتی است که همه ی معیار های مشروعیت را دارا می‎باشد. دولتی که در هر دو سطح داخلی وبین المللی دارای مشروعیت است وهمه به این موضوع اذعان دارند. دولت فعلی افغانستان طی یک پروسه ی دموکراتیک به وجود آمده وبر اساس قواعد شناخته شده وبر بنیاد مفاد احکام قانون اساسی، از طریق انتخابات وبر اثر رأی چند میلیونی شهروندان افغانستان به وجود آمده وتمام معیار های رایج مشروعیت در سطح بین‎المللی را دارا می باشد . سازمان و موسسات بین‎المللی واز جمله سازمان ملل متحد، کشور های عضو این سازمان وملتهای مختلف دنیا دولت افغانستان را به عنوان نماینده ی مردم افغانستان به رسمیت می شناسند وبا آن به عنوان دولت، روابط دیپلماتیک دارند. هم چنان در داخل کشور قاطبه ی ملت افغانستان آن را قبول دارند واز زمانی که ایجاد گردیده علی‎الرغم خطرات وتهدیدات امنیتی که مخالفان به وجود می آورده با شرکت میلیونی در چندین انتخابات به برنامه های آن رأی داده اند. در حال حاضر صدها هزار تن از فرزندان مردم افغانستان در هر دوبخش ملکی ونظامی این دولت مصروف خدمت اند. شهروندان افغانستان بر بنیاد مفاد احکام قوانین نافذه ی این دولت به نهاد های مالی این دولت مالیه می پردازند و این بدون شک به این خاطر است که آنان این دولت را مشروع میدانند.

     این تنها گروه طالبان اند، که دولت افغانستان را به عنوان نهاد مشروع قبول ندارند ودر خصوص گفتگو های صلح همچنان روی این نکته پافشاری دارند که با دولت افغانستان به عنوان دولت مذاکره نمیکنند. ودر عین زمان اعلام کرده اند که پس از مشخص شدن سرنوشت حضور قوای خارجی در افغانستان وتوافق بر سر یک جدول زمانی خروج این نیروها از افغانستان با جانب ایالات متحده ی امریکا  با جریانات واحزاب پرنفوذ واقشار مختلف مردم افغانستان برای ساخت حکومت ونهاد دولت به مذاکره خواهند پرداخت. معنای این موضعگیری این است که آنان وجهه ی نهادی دولت افغانستان را قبول ندارند. آنان میخواهند که دولت را در حد یک گروه تقلیل دهند واخیرا موضعگیری هایی از سوی آنان به رسانه ها بازتاب یافته مبنی بر این که پس از توافقات صلح دولت و همه ی نهاد های مربوط به آن واز جمله نهاد های امنیتی باید لغو شود.

    سیاستگرانی که از آن ها سخن گفتیم باید این نکته را مد نظر می گرفتند ودر نفی وجهه ی نهادی دولت با گروه طالبان هم آواز وهمصدا نمی شدند ودر نشستی که حق انحصاری ومالکیت دولت بر گفتگو هایی که هدفش تعیین سرنوشت کشور واز جمله صلح وپایان جنگ می باشد نقض شده شرکت نمی کردند و وجهه ی نهادی دولت را احترام میکردند وبه دولت فدراتیف روسیه وآن تعداد از افغان های که گفته می شود این نشست را برگزار کرده ومدیریت میکنند این اجازه را نمی‎دادند که با وجهه ی نهادی دولت افغانستان به حیث یک نهاد مشروع وقانونی اینگونه برخورد نمایند.

    تضعیف وجهه ی نهادی دولت افغانستان حیث نهاد مشروع ونماینده ی قانونی مردم افغانستان که بر هر نوع مذاکره وگفتگویی در زمینه تعیین سرنوشت واداره ی کشور واز جمله تصمیم گیری در مورد صلح وپایان خشونت ها حق انحصاری ومالکیت دارد به نفع کشور نمی‎باشد و نه به نفع خود همین احزاب، جریان ها واشخاص سیاسی است. تضعیف وحرمت شکنی ونادیده گرفتن حق مالکیت دولت افغانستان از جمله بر گفتگو های صلح میتواند روند صلح در کشور را آسیب بزند وباعث بروز مشکلاتی شود. حد اقل می تواند اجماع ووفاق همه ی جریانات واحزاب همسو با دولت را آسیب بزند وصف واحد انان را در امر تحقق مرام واهداف مردم برهم بریزد وسرانجام باعث فروپاشی سیاسی در کشور شود که این تنها به نفع دشمنان وبد خواهان به مردم وکشور افغانستان می باشد.

   

ممکن است شما دوست داشته باشید