روزنامه اصلاح

تا یک سال دیگر،۱۷۰۰مکتب با انترنت و کمپیوتر مجهز می‌شود

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی می گوید، تلاش می کند تا زمینه‌ی استفاده از انترنت مصئون به ویژه برای کوکان وزنان فراهم گردد.

شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی که روز سه شنبه در نشستی به مناسبت روز جهانی انترنت مصئون، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت سخن
می زد، افزود: برای استفاده مصئون از خدمات انترنتی، نیاز به آگاهی‌دهی بیشتر به ویژه برای کودکان و بانوان است
.

وزارت مخابرات در هماهنگی با وزارت‌های معارف و امور زنان در این نشست چالش ها وآسیب پذیری های کاربران انترنت به خصوص زنان وکودکان را مورد بحث قرار می دهند تا راه های بیرون رفت از این آسیب پذیری ها شناسایی ودر رفع آن تلاش صورت گیرد.

وزیر مخابرات همچنان گفت که تا پایان سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۷۰۰ مکتب در سراسر کشور با انترنت وکمپیوتر مجهز خواهند شد که استفاده از این امکانات نیاز به آگاهی دهی برای ایجاد مصئونیت بیشتر دارد.

در همین حال، میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف با تأکید بر این که مصئونیت انترنتی ضرورت اولیه به شمار می آید افزود: معارف درکنار آموزش و پرورش تلاش دارد تا دانش آموزان در فضای مجازی نیز فعالیت داشته باشند و افغانستان از هیچ شاخص پیشرفت به دور نماند.

وی گفت که به زودی تمام لیسه های افغانستان با انترنت وکمپیوتر مجهز می شوند ودر مراحل بعدی، این نوع خدمات به مکاتب متوسطه وابتداییه نیز گسترش خواهد یافت.

در همین حال معین وزارت امور زنان هر چند خواهان افزایش میزان دسترسی زنان به انترنت شد، اما افزود که فضای انترنتی آنگونه که لازم است برای این قشر مصئون نمی باشد. نبیله مصلح، از وزارت مخابرات در خواست کرد که در زمینه‌ی مصؤنیت بیشتر فضای انترنتی برای زنان، تلاش نماید.

بربنیاد آمار وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، در حال حاضر ۹.۷ میلیون تن در سراسر کشور به خدمات انترنتی دسترسی دارند که این آمار در مقایسه با یک ونیم سال پیش، نزدیک به دو میلیون افزایش را نشان می دهد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید