روزنامه اصلاح

تأکید رئیس جمهورغنی بر حـل مشکلات مهاجـرین و بیجاشدگان داخلی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم اختتامیۀ سمپوزیم مدیریت تخصصی مهاجرت که تحت عنوان “درس های از بهترین تجارب کشورهای جهان” برای دو روز در ارگ برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.

در این مراسم که عصر دیروز در قصر چهارچنار ارگ برگزار گردید، رئیس جمهور غنی در مورد مشکلات و فرصت های نهفته زنده گی مهاجران و بیجا شده گان داخلی در ابعاد گوناگون، ضرورت یک نقشه راه افغانستان شمول در همکاری با کشورهای منطقه و جهان جهت تطبیق یک پالیسی بزرگ ملی و اقدامات جدی و عاجل برای ایجاد تغییرات ساختاری به منظور حل این معضل بزرگ ملی، صحبت کرد.

رئیس جمهور گفت که هم از دیدگاه عاطفی و احساسی و هم از دیدگاه ملی، مهاجرت بیرونی و داخلی یکی از عمده ترین مسایل مردم افغانستان است.

وی گفت که رنج آواره گی رنج مشترک مردمان این سرزمین است و ما این حقیقت را به خوبی درک میکنیم که ثبات و رفاه افغانستان، ارتباط مستقیم با راه حل پایدار مشکلات مهاجران و بیجا شده گان داخلی دارد.

رئیس جمهور گفت که مقالات ارائه شده در این سمپوزیم و کتاب های را که در خصوص مهاجرت مطالعه کردم، دریافتم که هیچگونه اجماع در مطالعات تحلیلی در خصوص مهاجرین وجود ندارد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی افزود که ما در نبود ارقام دقیق پالیسی می سازیم، مهاجرین خود را به گونۀ اساسی نمی شناسیم و نمی دانیم که آنان دارای کدام سرمایه های اند. وی خاطرنشان نمود که طرح های جذب مهاجرین تا حد زیادی بسیار میخانیکی بود، قوانین و پالیسی های پیشنهاد شده بدون درک شرایط، ابعاد، کمیت و فرصت ها مطرح شده است.

رئیس جمهور اضافه کرد که افغان ها به گونۀ فرد بیرون شدند، اما امروز در بیرون کشور تشکل و سرمایه منظم و همه جانبه دارند و این فرصتی است که ما مهاجر را بحیث یک افغان که نه تنها زندگی خود را تامین می کند، بلکه زندگی میلیون ها افغان دیگر را در داخل کشور تغییر مثبت می دهد، مشاهده کنیم.

رئیس جمهور کشور تاکید کرد: هر فردی که مهاجر را به چشم حقارت می بیند، در حقیقت عزت ملی افغانستان را به چشم حقارت دیده است، مهاجر افتخار ماست.

رئیس جمهور غنی گفت که مشکل مهاجرین به یک وزارت و اداره حل نمی گردد، بناً ضرورت است که بالای عوامل فکر کنیم و راه های حل را به گونه اساسی بسنجیم.

رئیس جمهور گفت که ما باید روی اصول و قواعد بازی به نتیجه برسیم و آن اصول و قواعد بازی قانون اساسی می باشد.

وی اضافه کرد که مهاجرین افغان باید بحیث یک ثروت دیده شود، زیرا سرمایه ملی اند و باید از آن ها استفاده صورت گیرد. هر چه آغوش ما برای مهاجرین بازتر شود، به همان اندازه راه حل ها آسانتر می گردد.

رئیس جمهور غنی بر اهمیت مهاجرین تاکید کرد و افزود که برعلاوۀ مهاجرین، غنای فرهنگی، زبان و ارتباطات افغانستان سرمایه اساسی است. وی خاطرنشان نمود که کلید رفاه افغانستان را ما در کمک خارجی نمی بینیم، بلکه آن را در استفادۀ اعظمی از سرمایه فزیکی و بشری افغان ها می بینیم.

رئیس جمهور کشور گفت که بانک زمین ایجاد شده و این بهترین خبر برای مهاجرین می باشد و افزود که هر افغان درجه اول است و همۀ ولایات این کشور باید به گونۀ عادلانه دیده شود. این کشور یک کشور واحد است و پالیسی های واحد می خواهد.

رئیس جمهور در مورد اقدامات حکومت در چهار سال گذشته در زمینۀ ساختاری در شش بخش عمده از جمله حاکمیت قانون، تعریف وظایف کلیدی دولت و ایجاد نقشۀ راه برای تمام وزارت خانه ها، عملی شدن پروگرام های بزرگ ملی در هر سطح حکومتداری، استفاده اعظمی از سرمایه فزیکی، بشری و فرهنگی افغانستان، به پا ایستاده کردن پروگرام ملی زراعت و انکشاف دهات و سرمایه گذاری بنیادی بالای امنیت، ثبات و صلح به تفصیل صحبت نمود.

رئیس جمهور در اخیر سخنان تصریح کرد که پلان عملی صلح پایدار در افغانستان را اتحادیه اروپا با افغانستان شریک می کند و یک بخش عمده این پلان حل مشکل مهاجرین، کوچیان، بیجاشدگان داخلی و عودت تدریجی، باعزت و همه جانبۀ مهاجرین افغانستان خواهد بود.

رئیس جمهور کشور گفت: یک راه حل جامع در چارچوب پلان صلح افغانستان تحت پلانگذاری است که عملی می شود و مشکلات مهاجرین از طریق پروگرام های که بالای کار و مسکن تمرکز داشته باشد، حل خواهد شد.

وی در اخیر سخنانش گفت: زمان آن رسیده است که یک پروگرام واحد به مالکیت و مدیریت افغان ها در خصوص حل مشکل مهاجرین طرح شود و به همکاری جامعه بین‌المللی مورد تطبیق قرار گیرد.

در این مراسم، ملک ستیز پژوهشگر امور بین‌الملل و تسهیل کنندۀ سپموزیم متذکره نیز صحبت کرد و در خصوص مهمترین نکاتی که در سمپوزیم متذکره مورد بحث قرار گرفت، معلومات ارائه نمود.

وی گفت که این سمپوزیم دارای سه هدف عمدۀ چون آموزش از بهترین تجارب جهانی در خصوص مهاجرت، سفارشات برای نهادهای ملی و بین المللی به منظور بهبود مدیریت مهاجرین و تغییر نگاه به مبحث مدیریت در افغانستان می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید