روزنامه اصلاح

تأمین آتش بس و صلح در افغانستان آغـاز فصـل ثبـات و امنـیت

تداوم درگیری ، فضای بحرانی و نبود امنیت درهر کشوری که باشد ، یقینأ پدیده های بی ثباتی ، فقر، فساد ، تروریزم ، تولید غیرقانونی مواد مخدرو ده ها مورد دیگرکه کشور را در پرتگاه از میان بردن قرار میدهد ، به وجود می آیند .

کشورما ، ذایقه ی تلخ این پدیده های ناگوار را از سالیان متوالی به اینسومی چشد و باخون و پوست لمس می کند.  همین اکنون این کشور، درگیر؛ بی ثباتی ، فقر ، فساد و تروریزم است که در بیرون از این کشور طرح ریزی میگردد و توسط  دشمنان صلح و ترقی یک به یک بر این کشور و مردم آن تحمیل می گردد .

میزان آسیب ها از نظر نظامی و اقتصادی و کشته شدن مردمان بیگناه ملکی  به مقایسه  سالهای پیش در یکی دو سال گذشته بیشتر ازآنچه تصور میرفت، بوده است، که اینکار نگرانی‎ها را نه تنها در افغانستان، بل درسطح منطقه و جهان نیز ایجاد کرده است.

این کار جامعه‎ی جهانی به ویژه کشور  هایی  راکه مستقیمأ به این کشور مساعدت میکنند  به آن واداشت تا به منظوردفع پدیده هایی که صلح وثبات  را  درافغانستان برهم میزنند، روند بازسازی را باکندی  رو به رو میسازد  تدابیر و برنامه  هایی  راکه بتوانند ممد صلح و ثبات باشند در تفاهم با جانب افغانستان زیر کار بگیرند .

اگر تأمین صلح را درافغانستان عمدتأ  یک امر ملی و کشوری تلقی کنیم، در جهت دیگر، این امر ابعاد گسترده ی جهانی  نیز  دارد ،  تا به هر بهانه‎ی اندیشه‎های صلح  خواهانه‎ی خود را  با جهان در میان گذارد و آواز خود را به گوش آنها برساند که تحکیم صلح، ثبات در این کشور نه تنها نفع آن را تضمین می کند، بل کشور های جهان نیز از آفت بحران و تشنج‎های منطقه‎ی و جهانی به دور میمانند.

رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تداوم بیشتر از هژده سال به گونه های  مختلف خواسته است، دامنه‎ی بحران را از کشور کوتاه بسازند و صلح و ثبات را درآن حاکم گردانند ،  به دفعات از آن شمار مردم که دست  به شورش ، نا امنی و مختل شدن وضع در افغانستان زده اند خواسته است  به حقانیت صلح پاسخ بگویند، کشور شان را به ویرانه مبدل نسازند ، به خواست مردم که آتش بس و قطع جنگ است سرخم کنند، مردم بیگناه ومظلوم کشور را از بین  نبرند.

همینگونه از کشورهای همسایه خواسته است تا در این امر ، افغانستان راکمک نمایند ،  به جنگ افروزان مجال تحرک و فعالیت‎های تخریبی  را ازکشور شان  ندهند ، در تحکیم امنیت ، صلح وثبات افغانستان رایاری رسانند .

از جامعه‎ی جهانی نیز تقاضا کرده است  تا با اقدامات موثر، مثبت و اثرمند زمینه  های نا امنی و بی ثباتی را که از خارج  بر افغانستان دامن زده می‎شود بگیرند، اجازه ندهند مختل  شدن وضع در این کشور منجر به وخیم شدن اوضاع در منطقه و جهان گردد.

کارشناسان مسایل سیاسی و نظامی نیزبه همین عقیده استند که افغانستان به تنهایی نمی تواند از عهده‎ی این کار خطیر که آتش بس،  ختم جنگ و تعمیم صلح در کشور است  به خوبی  بدرآید.

عامل هایی که در این هژده سال جنگ را در افغانستان دوامدار ساخت، باعث از بین بردن تاسیسات اقتصادی و دیگر بخش‎ها گردید یکی هم مومن نبودن مخالفان  به پروسه‎ی صلح و تحکیم آتش بس به خاطرختم جنگ در کشور بوده است.

آقای جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسایل سیاسی و نظامی کشور دراین مورد چنین توضیح ارایه مینماید:

«عامل هایی که سبب به درازا کشیدن جنگ در افغانستان گردیده اند، باعث شد تا جامعه ی جهانی به ویژه کشورهای بزرگ متوجه این امر مهم  گردند  تا به هرگونه‎ی که می شود افغانستان را از ورطه‎ی نا امنی‎ها وبی ثباتی‎ اوضاع نجات  دهند و در جهت رفاه، صلح، تفاهم همگانی افغان‎ها ، بازسازی و آبادی کشور گام  های استوار و مثبت  را بردارند.

وی گفت: این موضوع به وضاحت روشن میسازد که کشور های بزرگ جهان  به ویژه آمریکا عامل  بی ثباتی، عدم امنیت و مخالفت گروه  های شورشی  درافغانستان را در بیرون از این کشور میدانند ، آنچه را که مقامات  دولتی افغانستان پیوسته بر آن تأکید و با صراحت گفته اند ، تا زمانی که به مراکز  تروریستان در آن طرف مرز های افغانستان توجه صورت نگیرد تلاش برای افغانستان با ثبات نتایج مطلوب را در قبال نخواهد  داشت.

آقای امرخیل افزود : توجه به ریشه های نا امنی در منطقه ، در واقع توجه  به امن و مصؤونیت منطقه خواهد بود و اینکار زمانی  تحقق  می یابد که کشورهای جهان بیشتر از پیش، راه های بیرون رفت از بحران و زمینه های آوردن ثبات و تفاهم را در افغانستان فراهم بسازند .

وی گفت : دوام سالها جنگ و نا امنی در افغانستان  عواقب زیانبار را در همه‎ی زمینه‎ها به بار آورده ،  فضای بی  باوری و نبود  تفاهم را در میان مردم  بیشتر ساخته است ، این کشور، راه بازسازی ، رشد ، انکشاف ، آتش بس  و آشتی ملی را به تنهایی نمی تواند بگیرد . مکلفیت کشور های جهان است تا با اتخاذ تصامیم مهم ، سازنده  و مفید زمینه  های نزدیکی آن  شمار از مردم راکه سلاح برداشته اند و بر علیه حاکمیت  دولتی جنگ می کنند، فراهم بسازند تا  یکجا در آوردن صلح و ثبات  با دولت  جمهوری اسلامی افغانستان  همکار و  همراه گردند و افغانستان فقیر ، ویران و نیازمند را به مراحل بازسازی، رشد، انکشاف، صلح و امنیت سرتاسری برسانند.

وی افزود : با مشاهده حوادث دردناک ضد انسانیت و ضد افغانیت برای هر شهروند این کشور ، این  ذهنیت پیدا می شود که گروه های شورشی با کدام چشم با مردم رو به رو خواهند شد که کودکان شان از سوی آنها  با خمپاره ها ، راکت ها و حمله های انتحاری شهید شده ، یا اینکه معلول و معیوب ساخته شده اند .

آنهایی که کشور را ویران
می کنند ، مردم را شهید میسازند ، نهاد های آموزشی و تحصیلی را می بندند ، مانع  تر قی و پیشرفت کشورمیگردند ، از دید مردم ، فاقد همه‎ی ارزش  های انسانی استند، زیرا این قماش نمیخواهند که افغانستان  همگام با دیگر کشور ها به سوی ترقی و رفاه همگانی قدم گذارد .

دولت جمهوری اسلامی افغانستان با وصف عملکردهای این قماش ،  با حوصله مندی و سینه‎ی فراخ  هر آنچه را که ازسوی شورشیان به راه می‎افتد  نا دیده  گرفته و فراخوان یکجا شدن را به آنها به دولت  داده  است.

افغانستان با سهم گرفتن همه‎ی اتباع و شهروندانش می‎تواند آباد شود و به مدارج بلند انکشاف گام بگذارد.

تحقق صلح، آتش بس، ثبات و امنیت  از  خواست های اساسی مردم  این کشور است،  مردمی که در طول چندین سال  بیرحمانه آماج جنگ‎ها و درگیری‎ها قرار گرفتند، نفس  به راحت  نکشیدند و  تمامی  دار و ندار شان را از دست دادند.

بنأ به خاطر آوردن صلح و تعمیم این  داعیه ی انسانی، دولت تلاش  می کند، زمینه را بیشتر از پیش فراهم بسازد  تا همه‎ی اتباع کشور به شمول آن شمار از مردم که با دولت می‎جنگندند، به حقانیت صلح پی ببرند،  دست از سلاح بردارند و عاقلانه در  راه بازسازی، آرامی  و رفاه مردم با دولت یکجا شوند، زیرا جنگ هیچ وقت  برنده نیست ، برد از آن صلح و سلم است و بس.»

همه‎ی آنچه گفته شد از زمینه های جدیدی است که اگر گفتگو های صلح، تحکیم آتش بس با حمایت قاطع ایالات متحده آمریکا و با مدیریت  درست راه بیفتد  بیشتر از گذشته امید واری را ایجاد  میکند که حد اقل جنگ با طالبان پایان یابد و افغانستان فصل آرامی، ثبات و امنیت را آغاز کند.

گل علم ناصری

ممکن است شما دوست داشته باشید