روزنامه اصلاح

به تخلـفات طبی رسیدگی می‌شود

وزارت صحت عامه، اداره‌ی لوی سارنوالی و شورای طبی، تفاهمنامه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات و تخلف‌های طبی امضا کردند.

  این تفاهمنامه روز چهارشنبه (۵ جدی) توسط فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، محمد فرید حمیدی لوی سارنوال و نسرین اوریاخیل رییس شورای طبی در نشستی در کابل به امضا رسید.

آنان حین امضای این تفاهمنامه تاکید کردند که رسیدگی به شکایات و تخلف‌های طبی نه تنها نیاز به بررسی تخنیکی دارد، بلکه به دید‌گاه‌های کارشناسان عرصه نیز نیازمند است.

شورای طبی افغانستان در چارچوب قانون به این امر رسید‌گی می‌کند. هم اکنون کمیسیونی جهت رسیدن به این هدف ایجاد شده است که همه شرکای کاری در آن عضویت دارند.

وزیر صحت عامه، پروسه‌ی ایجاد شورای طبی افغانستان در راستای مصئونیت بیماران و ارتقای ظرفیت دوکتوران طب از طریق برنامه‌های آموزشی دوامدار طبی و رسیدگی به شکایات و تخلف‌های طبی پیش از ارجاع آن به مراجع عدلی و قضایی را بسیار با اهمیت خواند.

آقای فیروز همچنان امضای این تفاهمنامه را گامی نیک در امر ارائه‌ی خدمات صحی در کشور دانست. وزیر صحت عامه همچنان گفت که این وزارت در راستای حفظ حقوق دوکتوران و مصئونیت بیماران، حمایت همه جانبه دارد و می‌کوشد تا در تفاهم و هم‌کاری با شورای طبی افغانستان میزان این حمایت را گسترش بیشتری دهد.

 وزارت صحت عامه‌ی کشور می‌گوید که با امضای این تفاهمنامه و به سبب قانون‌مند شدن بیشترعرصه‌ی خدمات صحی، میزان مرگ و میر بیماران ناشی از خطاهای طبی کاهش می‌یابد. خطاهای طبی در چارچوب قانون پی‌گیری می‌شوند.

وزارت صحت عامه همچنان تاکید می‌کند که  ادعاهای بیماران در مورد داکتران بررسی می‌شود که چقدر حقیقت دارد و چقدر بی‌بیناد است. قانون‌مند شدن بیشترعرصه‌ی طبابت در کشور می‌تواند بی‌اعتمادی مردم را نسبت به سکتور صحی افغانستان از میان بردارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید