روزنامه اصلاح

بنیاد فرهنگی و ادبی سلیمان لایق افتتاح شد

بنیاد فرهنگی و ادبی سلیمان لایق به هدف رشد فعالیت‌های فرهنگی و ادبی در کشور٬ افتتاح شد.
محمد طاهر زهیر سرپرست و نامزدوزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ حین افتتاح بنیاد یادشده٬ از سلیمان لایق به عنوان یک چهرۀ مطرح در عرصۀ فرهنگی و ادبی افغانستان یاد کرد و افزود که او بررشد و توسعۀ ادبیات و فرهنگ در افغانستان تمرکز داشت، آثار زیادی خلق کرد که هر کدام بازتاب دهندۀ توانایی و اندیشه‌های بلند او در عرصۀ فرهنگ و ادب است.
محمد طاهر زهیر ازدست اندرکاران بنیادفرهنگی و ادبی لایق خواست که آثار چاپ ناشدۀ زنده یاد لایق را هر چه زودتر آمادۀ چاپ کنند. زهیر متعهد شد که وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست نشرات کتب بیهقی در قسمت چاپ آثار سلیمان لایق آمادۀ همکاری است.
استاد حبیب الله رفیع نویسنده و عضو اکادمی علوم و استاد فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل نیز دربارۀ زندگی ادبی و فرهنگی سلیمان لایق صحبت کردند و گفتند که لایق در آثار خود٬ قوت و عظمت افغانستان را در عرصۀ فرهنگ و ادب بیان کرده است، به زبان مردم شعر سرود و در آثارش٬ خواست ها و آرمان های مردم را انعکاس داده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید