روزنامه اصلاح

برگزاری کارگاه آموزشی در راستای مبارزه با قاچاق انسان در هرات

کارگاه آموزشی ارتقای ظرفیت در راستای مبارزه علیه قاچاق انسان در ولایت هرات برگزارشد.

دراین کارگاه اموزشی که با حضور بیش از سی تن از نمایندگان ادارات دولتی ذیربط برگزارگردید؛ سید ظاهر موسوی مسؤول برگزاری این برنامه و نمایندۀ دفتر هاجر، آگاهی دهی وارتقای ظرفیت در راستای قاچاق انسان و مهاجرین را ازاهداف برگزاری ورکشاپ عنوان نمود وافزود:”این کارگاه آموزشی برای نمایندگان ادارات ذیربط با موضوع قاچاق انسان وقاجاق مهاجرین دربخش های مختلف “برنامه حمایوی  برای زنان، کودکان وجوانان ” باموضوعاتی همچو صدمه های روانی، عوامل تأثیرگذار بر واکنش ها، مراقبت آگاهانه از صدمات روانی، تداوی ، بهبود وادغام مجدد وتشخیص متضرران  قاچاق انسان ودرک نیازمندی های آنان به مدت پنج روز در ولایت هرات بر گزار گردیده است.

محمد حسن سلیمی مسؤول سکرتریت کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان ومهاجرین  گفت:”این کارگاه آموزشی برای نهادهای دولتی، نهادهای عدلی وقضایی،اساتید دانشگاه، علما وفعالین مدنی جهت اطلاع رسانی وآگاهی دهی برگزارگردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید