روزنامه اصلاح

برگزاری جلسه‌ی افتتاحیه‌ی گروپ زنان متخصص در امور شریعت و قانون؛ ۸ تن از زنان متخصص، وضعیت و موقف زن را از آدرس شریعت و قانون تعریف می‌کنند

جلسه‌ی افتتاحیه‌ی گروپ زنان متخصص در امور شریعت و قانون، به اساس قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز گذشته در وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.

 به گزارش آژانس باختر،
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دراین جلسه گفت: قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مطابقت با فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصویب شده است که درنتیجه‌ی این قطعنامه یک اصل حقوق بین المللی شمرده شده است و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکلف به تطبیق آن می باشند
.

حسینه صافی افزود: افغانستان به مثابه‌ی عضو سازمان ملل متحد، متعهد به رعایت منشور سازمان ملل متحد، معاهدات بین المللی که به امضا رسیده، به خصوص قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ که مربوط به حقوق زنان است، می باشد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که افغانستان اقدامات عملی‌ای را جهت رعایت و تطبیق مکلفیت های بین المللی خویش در زمینه‌ی حقوق بشر به ویژه حقوق زن اتخاذ کرده است و سهم خویش را در راستای حفظ صلح و امنیت ادا می کند؛ به این منظور گروپ زنان متخصص را که متشکل از هشت زن از نهادهای مختلف همکار است معرفی می کند تا وضعیت و موقف زن را از آدرس شریعت و قانون تعریف کنند.

به گفته خانم صافی، در برنامه‌ی عمل تطبیق قطعنامه‌ی ۱۳۲۵، وظیفه‌ی وزارت اطلاعات و فرهنگ تدویر برنامه های آگاهی دهی می باشد که از طریق رسانه های صوتی، تصویری، چاپی و همچنان تیاتر و موسیقی مردم را آگاه کند.

 مقیم افغان رییس پالیسی و پلان وزارت  اطلاعات وفرهنگ در این جلسه معلومات تصویری را در رابطه به برنامه‌ی کاری گروپ زنان متخصص در امور شریعت و قانون ارائه کرد و گفت: این گروپ از طریق برنامه های رسانه یی و اشتراک در محافل و مجالس اهداف و پلان های برنامه عمل قطعنامه را تبلیغ کرده است و گزارش‌ده به وزارت امور خارجه می باشد.

ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه در رابطه به پلان عمل ملی افغانستان گفت که این پلان برای تطبیق قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ تدوین شده است تا به چالش هایی که زنان با آن مواجه اند رسیدگی شود و هدف نهایی این پلان افزایش مشارکت زنان در روند صلح، تامین امنیت، محافظت از زنان و فراهم آوری خدمات به منظور رفاه و بهبود وضعیت زنان است .

امین الدین مظفری، معین مسلکی وزارت ارشاد ، حج و اوقاف در رابطه به اهمیت ایجاد گروپ زنان متخصص در مورد آگاهی عامه از احکام شرعی گفت: در شریعت اسلام فرق بین زن و مرد و جود ندارد، چنانچه خداوند متعال می فرماید ” انسان را خلق کردم “، نه گفت زن یا مرد، پس در دین قضیه‌ی مرد و زن مطرح نیست، قضیه‌ی انسان مطرح است .

مظفری افزود: دین اسلام از زن و مرد، عمل صالح و کارنیکمی طلبد و پاداش فعالیت نیکوی آنان زندگی خوب و مرفه است.

 وی پیشنهاد کرد که این گروپ باید متشکل از افراد متخصص باشد نه اینکه افراد از لحاظ روابط به این گروپ تعیین شده باشند.

پوهنمل شهلا فرید استاد پوهنتون کابل و فعال جامعه مدنی، تطبیق مرحله‌ی اول برنامه‌ی عمل ملی قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ را موافقانه نخواند و گفت که زنان هنوز با خشونت مواجه اندو کُد جزا در رابطه به سقط جنین تا هنوز اصلاح نشده است.

 وی از اعضای گروپ ایجاد شده‌ی زنان متخصص در امور شریعت و قانون خواست تا در ظرفیت سازی شان در این راستا کوشا باشند .

 در ۳ اکتوبر سال  ۲۰۰۰ میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ی تاریخی ۱۳۲۵ را در مورد زنان، صلح و امنیت تصویب کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید