روزنامه اصلاح

بررسی کارکردها و مشکلات صندوق حمایت از ژورنالیستان

حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ با رئیس و اعضای صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان دیدار کرد.

به گزارش آژانس باختر، آصف وردک رییس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان در رابطه به ایجاد و کار کردهای چهار ساله‌ی صندوق معلومات ارائه نمود و از سرپرست وزارت طلاعات وفرهنگ خواست تا با صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان همکاری نماید.

حسینه صافی بعد از استماع گزارش رییس صندوق، از اعضای این صندوق به خاطر اینکه دراین مدت به طور داوطلبانه از ژورنالیستان کشور در حد توان حمایت نموده اند، تشکر کرد و از رییس صندوق خواست گزارش مختصری پیرامون فعالیت‌ها و مشکلات آن ترتیب داده تا وزارت اطلاعات و فرهنگ زمینه‌ی نشست اعضای صندوق را با رییس جمهور مساعد سازد.

خانم صافی وعده سپردکه شخصاً هم صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان را  حمایت مالی میکند.

خانم صافی یاد آورشد که تاکنون با تاسف ما نتوانستیم هویت کشور خود را نه به مردم و نه هم به دنیا تعریف کنیم .

ممکن است شما دوست داشته باشید