روزنامه اصلاح

برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی در کابل، یک قطعه‌ی خاص پولیس ایجاد می‌شود

وزارت امور داخله و شهرداری کابل، تفاهمنامه‌ای را امضا کردند که براساس آن یک قطعه‌ی خاص پولیس برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در شهر کابل توضیف می‌شود.

این تفاهمنامه روز یکشنبه (۲ سرطان) طی یک کنفرانس در کابل توسط احمد ذکی سرفراز شهردار کابل و مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله به امضا رسید.

آقای اندرابی گفت که براساس این تفاهمنامه یک قطعه‌ی خاص پولیس که ۴۰۹ تن را شامل خواهد شد با یونیفورم و تجهیزات و تعلیمات خاص ایجاد گردیده و تحت هدایت شهرداری کابل قرار خواهد گرفت.

وی، ختم ناهماهنگی در اقدامات پولیس، کاهش فساد و بهبود روند جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی و تخلفات را از اهداف عمده‌ی این تفاهمنامه یاد کرد. به گفته‌ آقای اندرابی، درصورت نیاز، نیروهای بیشتر در اختیار شهرداری کابل قرار خواهد گرفت.

همچنان احمد ذکی سرافراز شهردار کابل گفت که ایجاد این قطعه، هماهنگی میان نیروهای پولیس و شهرداری کابل را افزایش داده و میکانیزم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی را قوت خواهد بخشید.

وی، ناهماهنگی میان شهرداری و پولیس، تداخل وظایف و فساد را عواملی خواند که تاکنون مانع کار شهرداری برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی در شهر کابل شده و به توسعه غیرقانونی ساحات غیرپلانی منجر شده است.

وی، نظارت ۱۲ ساعته‌ی ماموران شهرداری از ساخت و سازها و نبود نظارت شهرداری در طول شب از ساخت و سازها در شهر کابل را از دیگرعواملی خواند که به توسعه‌ی ساحات غیر پلانی ختم شده است.

به گفته‌ او، افزون بر غیرپلانی بودن ۷۰ درصد از ساحات مسکونی در شهر کابل، در اکثر ساحات پلانی نیز ساخت و سازهای غیرپلانی و فاقد مجوز به شکل گسترده صورت گرفته؛ طوریکه تشخیص درصدی ساخت و سازهای غیرقانونی در این شهر ناممکن شده است.

آقای سرفراز تاکید کرد که با توظیف قطعه‌ی ۴۰۰ نفری پولیس برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی، شهرداری کابل قادر خواهد شد که میکانیزم نظارت از ساخت و سازها را به شکل ۲۴ ساعته فعال نگه دارد.

او از ساخت و سازهای غیرقانونی در جریان شش ماه گذشته یادآوری کرده افزود که ساخت و ساز غیرقانونی  بیش از یک هزار و دوصد ساختمان مسکونی در جریان این شش ماه توقف داده شده است.

گسترش پلان ناشده‌ی ساحات مسکونی در شهر کابل عامل اصلی کمبود و نبود دسترسی باشندگان این شهر به خدمات اجتماعی محسوب می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید