روزنامه اصلاح

برای تأمین امنیت پایتخت، تدابیر بیشتری نیاز است

پایتخت از آنجا که قلب تپنده و مرکز سیاسی کشور است، بیشتر از هرجای دیگر زیر تهدید دشمن قرار دارد. تجربه گذشته به ما می گوید، هر زمانی که دشمنان کشور خواسته افکار عمومی و توجه سازمان های خبری را به خود معطوف بدارند، حمله‌ای را بر پایتخت سازمان داده و به اجرا گذاشته اند. زیرا دشمنان مردم فکر میکنند که با حمله بر پایتخت، در عین زمانی که توانایی و قدرت نیرو های ملی امنیتی و دفاعی کشور را به چالش می کشانند، بیشترین توجه سازمان های خبری را به خود معطوف می سازند و بیش از هر وسیله‌ی دیگر توان و قدرت به چالش کشیدن دولت را به نمایش میگذارد.

در حمله‌ی روز گذشته بر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، دقیقا همین نکته مد نظر بوده است. روز گذشته چندین فرد مهاجم وارد ساختمان این وزارت گردیده و ساعت ها در برابر نیروهای ملی امنیتی و دفاعی به درگیری پرداختند. تا اینکه سر انجام توسط نیروهای ملی امنیتی ودفاعی کشور از پا در آمده وکشته شدند. مهاجمان در هدف قرار دادن ساختمان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که از استحکامات زیادی برخوردار است وتا ارگ ریاست جمهوری فاصله‌ی چندانی ندارد، ارزیابی شده بوده و سنجیده شده حمله کردند. زیرا مهاجمان به نحوی خواسته از طریق سازمان های خبری به افکار عمومی بگویند که تا این اندازه توانایی دارند و میتوانند به اهداف دولتی مستحکم حمله کرده، خون جاری بسازند و ویران کنند.

حمله بر ساختمان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نه اولین حمله می باشد و احتمالاً آخرین حمله نیز نخواهد بود. طالبان که چندی پیش با صدور اعلامیه‌ای از شروع عملیات های بهاری شان زیر عنوان «الفتح»، خبر داده و تحرکات وکنش های هراس افگنانه‌ی خود را در مناطق مختلف آغاز نمودند، ممکن است بخشی از این عملیات ها را در قالب حملات انتحاری و انفجاری بالای مناطق پر جمعیت و شهر های بزرگ واز جمله بر پایتخت متمرکز ساخته و هراز گاهی بالای نهاد های دولتی وتاسیسات عام المنفعه حمله وبا کشتار افراد و جاری ساختن خون ترس، رعب و وحشت آفریده، شهروندان کشور را بر گلیم غم و ماتم نشانده و به افکار عمومی بگویند که آنان این اندازه توانایی دارند و میتوانند دولت و نیروهای ملی امنیتی ودفاعی را به چالش بکشانند.

با این وصف ایجاب میکند که به این حمله به عنوان یک هشدار نگریسته شده و احتمال ازدیاد حملات بر سایر مراکز دولتی در پایتخت جدی گرفته شود. ممکن است موج گسترده‌ای از حملات بر مراکز و تاسیسات دولتی در شهر های بزرگ واز جمله پایتخت، به همان دلیلی که پیش ازین گفتیم، در راه باشد و دشمنان نظام واز جمله گروه طالبان پس ازین حملات بیشتری را بالای تاسیسات و مراکز دولتی سازماندهی کنند وبه هدف به نمایش گذاشتن توانایی و نیرومندی خویش در به چالش کشاندن دولت افغانستان و نهاد های امنیتی ودفاعی کشور بخواهند این مراکز و تاسیسات را مورد حمله قرار داده وکارمندان دولتی ونیز مراجعین ادارات دولتی را به قتل برسانند ویا زخمی سازند.

لذا باید تدابیر بیشتر و موثر تری برای پیشگیری از کنشگری هراس افگنانه‌ی دشمنان نظام و شهروندان کشور سنجیده شده و روی دست گرفته شود که بتواند پاسخگویی تهدید های امنیتی وخطرات ناشی از آن بوده و مانع آن شود که این دشمنان نتوانند شهر ها وبه ویژه پایتخت را دستخوش سلسله نا امنی های سازمان یافته بسازند واز باشندگان و ساکنان آن قربانی بگیرند. ماه های اخیر سال پیش و نیز آغازین ماه سال جاری تا این لحظه سلسله حملات سنگین و عملیات های ویرانگر زیاد نبوده و دشمن نتوانسته مانند سال های پیش حملات جدی تری را در پایتخت انجام دهد، این به دلیل تدابیر پیشگیرانه‌ی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بوده. اما زیاد محتمل است که وضعیت اینگونه باقی نماند و با توجه بر آغاز فصل جنگ ونیز اعلام عملیات «الفتح» از سوی گروه طالبان، تهدید ها نسبت به مراکز شهر ها و تاسیسات دولتی بیشتر از گذشته شود وهمانگونه که دشمنان نظام بر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حمله کردند، پس ازین دامنه‌ی عملیات های خود در شهر های بزرگ واز جمله پایتخت را بیشتر از گذشته گسترده سازند.

اما به نظر می رسد به تدابیر بیشتری نیاز باشد. تدابیری که پس از تحلیل دقیق و همه جانبه‌ی وضعیت موجود و بررسی عینی تهدید ها اتخاذ گردد. تدابیری که بتواند مانع گسترش کنشگری هراس افگنانه‌ی دشمنان نظام گردیده و امنیت وثبات را در کشور وبه ویژه شهرهای بزرگ وبه گونه‌ی خاص پایتخت، تامین و تضمین نماید واز کنش های بی ثبات کننده‌ی دشمنان نظام به شمول گروه طالبان جلوگیری نمایند. طالبان برای امتیاز گیری بیشتر و ارتقای سطح چانه زنی خود در روند گفتگو های صلح هم که شده ممکن کنشگری هراس افگنانه‌ی خود در ماه های پیش‌رو بیشتر ساخته و دست به خونریزی بیشتری بزند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید