روزنامه اصلاح

اولین«جلسۀ عالی‌رتبۀ تطبیقی چارچوب حسابدهی متقابل جینوا» در وزارت مالیه برگزار شد

«جلسۀ ابتدایی تطبیقی شاخص های کنفرانس جینوا»روز گذشته تحت ریاست داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناها دایر گردید.

در این جلسه وزرا و نماینده گان وزارتخانه های انکشاف دهات، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، وزارت امور خارجه، شهر سازی و اراضی، اقتصاد، معادن و پترولیم، کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون اصلاحات اداری، ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری و کمیسیون دسترسی به اطلاعات اشتراک داشتند.

  سرپرست وزارت مالیه در این نشست گفت:” هدف از برگزاری این جلسه؛ شریک ساختن مجدد تعهدات مشترک میان ارگان های دولتی و شرکای انکشافی بین المللی افغانستان مطابق سند چارچوب حسابدهی متقابل جینوا برای سال های ۲۰۱۹-۲۰۲۰، ایجاد و تقویت هماهنگی بهتر جهت تطبیق مؤثر و مثمر تعهدات مذکور در سطح مقامات عالی رتبه و نهایی ساختن پلان های تطبیقی تعهدات مراجع مسؤول می باشد.”

سرپرست وزارت مالیه از تمام ادارات و  نهادهای ذیدخل  تقاضا نمود که به طور همه جانبه در پروسه تطبیق تعهدات همکاری نمایند.

ادارات ذیدخل گزارش های تطبیقی خویشرا به مجلس ارائه کردند که از طرف اشتراک کننده گان پلان های تطبیقی شاخص های کنفرانس جینوا مثبت ارزیابی گردید؛ زیرا اکثریت ادارات پلان های تطبیقی خویشرا قبل از زمان تعیین شده تکمیل نموده بودند.

در اخیر، سرپرست وزارت مالیه از اشتراک کننده گان بخاطر تکمیل به موقع پلان های تطبیقی شاخص های کنفرانس جینوا تشکری نموده و برای تطبیق هرچه ییشتر شاخص های متذکره  آرزوی مؤفقیت نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید