روزنامه اصلاح

امنیت انتخابات تامین می‌شود

بر بنیاد اعلام وزارت امور داخله از روز گذشته اعزام حدود پنجاه هزار تن از نیروهای ملی امنیتی کشور که بیشترینه تعداد آنان را پولیس ملی تشکیل میدهد، به ولایات مختلف آغاز شده است. قرار است این نیروها امنیت مراکز و محلات رأیدهی را در روز انتخابات تامین نمایند.  نجیب دانش، سخنگوی این وزارت که با رسانه ها سخن میگفت با اشاره به اینکه نزده ولسوالی از مجموع ولسوالی های که شاهد برگزاری انتخابات در روز بیست و هشتم میزان خواهد بود در تهدید بلند امنیتی قرار دارد گفت که در صورت نیاز  تعداد بیشتری از نیروها به این ولسوالی ها اعزام خواهد شد.

    این در حالی است که اخیرا گروه طالبان انتخابات را توطیه و دسیسه‌ی خارجی ها دانسته وگفته است که نتیجه آن قرار گرفتن افراد و ابسته به خارجی ها در قدرت و احراز نماینده گی از مردم از سوی آنان خواهد بود و تهدید کرده اند آنانی که برای تامین امنیت انتخابات تلاش میکنند را هدف قرار خواهند داد. موضوعی که نگرانی هایی را برانگیخته است. این نگرانی ها از آن جهت است که تهدید طالبان علاوه بر به خطر افتادن جان شهروندان، کار مندان کمیسیون مستقل انتخابات و نیروهای ملی امنیتی کشور و…، سبب دلسردی کسانی میشود که می خواهند با حضور خود در مراکز ومحلات رأیدهی وبا استفاده از حق رأی خود نماینده‌ی خود در شورای ملی را انتخاب کنند.

    پروسه‌ی انتخابات از همان اول هم در معرض تهدید قرار داشته است. قرار گزارش برخی از رسانه ها از آغاز پروسه‌ی انتخابات الی اکنون ۳۸ حمله‌ی تروریستی بالای این پروسه انجام شده که در نتیجه ۴۷۱ تن که بیشترینه تعداد آنان را غیر نظامیان تشکیل می دهد، قربانی شده اند. ازین جمله ۱۵۸ تن به شمول ۹ تن از نامزدان انتخابات شهید و۳۱۳ تن زخمی گردیده اند. ازین سلسله حملات آخرین حمله‌ی هراس افگنانه بر کارزار انتخاباتی یکی از نامزدان ولایت تخار در روز شنبه بود که ۱۵ تن شهید و۳۵ تن زخمی بر جای گذاشت. حمله‌ی تروریستی بر کارزارهای انتخاباتی در شهر هرات دو تن از غیر نظامیان را شهید ودو تن دیگر را زخمی ساخت.

    لذا ایجاب میکند تا امنیت پروسه به طور یقینی واطمینانی تامین شود. زیرا در نبود امنیت احتمال اینکه شرکت و حضور شهروندان در محلات و مراکز رأیدهی کمرنگ شود و تعدادی اندکی از شهروندان حاضر شوند با حضور در این مراکز ومحلات رأی بدهند زیاد است. پیامد مشارکت کمرنگ شهروندان تنزیل میزان مشروعیت پارلمانی می باشد که قرار است ازین انتخابات سر بر آورده و به عنوان قوه ی سوم دولت وظایف خود را برابر با احکام قانون اساسی انجام دهد.

    آنچه را که وزارت امور داخله اعلام کرده در حقیقت پاسخی می باشد برای این نیاز مبرم و حیاتی ودر واقع اطمینانی است برای شهروندان کشور که با خاطر آرام وآسوده در مراکز ومحلات رأیدهی حضور به هم رسانند و با بهره گیری از حق رأی خود نماینده‌ی دلخواه خود در پارلمان آینده را انتخاب کنند و برای تکمیل قوای دولت وایجاد پارلمان هفدهم وتامین مشروعیت پروسه ی تقنینی در کشور وظیفه و مکلفیت خود را انجام دهند.

    بر اساس آنچه که از آدرس وزارت امور داخله وسایر نهاد های امنیتی اعلام گردیده دولت ونهاد های امنیتی در زمینه‌ی تامین امنیت در روز  انتخابات از هیچ تلاشی دریغ نخواهند ورزید. روز گذشته سخنگویان نهاد های امنیتی و همچنان سخنگوی نیروهای خارجی که در پوشش ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند در صحبتی با رسانه ها به شهروندان کشور اطمینان دادند که تامین امنیت انتخابات در رأس اولویت های آنان قرار داشته وآنان در این راستا از هیچگونه مساعی دریغ نمی ورزند.

    انتظار شهروندان نیز همین است که نهاد های امنیتی کشور بر بنیاد تعهدی که به کمیسیون های انتخاباتی سپرده اند ونیز بر اساس وظیفه و تکلیفی که در قبال شهروندان کشور دارند و مطابق این وعده در زمینه ی تامین امنیت کل پروسه وبه ویژه روز انتخابات از هیچ کوشش دریغ ننمایند و تمام مساعی لازم را به خرج دهند که تهدید های موجود جامه عمل به خود نپوشیده وهیچ  رویدادی اتفاق نیافتد که از مردم ما قربانی بگیرد.

    چنانکه انتظار ها از گروه های مخالف مسلح نظام این است که آنان یک چنین تهدیدی را عملی نکنند وبر بنیاد آنچه که در گذشته اعلام کرده بودند که آنان به خاطر آسیب نرسیدن به غیر نظامیان وشهروندان ملکی سقف حملات انتحاری در شهر ها و مناطق پر جمعیت را کاهش داده اند و بر اساس هدایات رهبران خود حفاظت از جان غیر نظامیان را در سر لوحه ی کاری خود قرار داده اند؛ به هیچ صورت بر مراکز و محلات رأیدهی حمله نکنند. زیرا حمله با هر بهانه‌ای که بر مراکز و محلات رأیدهی در روز انتخابات انجام یابد بدون کدام شبهه‌ای سبب تلفات غیر نظامیان به میزان زیادی خواهد گردید. طالبان اگر واقعا پروای جان غیر نظامیان را دارند و نمی خواهند افراد ملکی تلف نشوند، از حمله بالای مراکز و محلات رأیدهی در روز انتخابات پرهیز کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید